نوشته‌ها

هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها

post_image

پستان ها در تحریک جنسی نقش دارند و نقش اصلی آنها تولید شیر برای نوزادان است. در طول بلوغ، هورمون استروژن باعث رشد و تکامل پستان ها می شود. در طول بارداری، تغییرات هورمونی هورمون استروژن، پستان ها را باز هم بزرگتر می کنند و در اواخر بارداری، تولید شیر را درغده هایی به نام لوبول تحریک می کنند. این غده ها به مجاری وصل می شوند که به کانال هایی به نام آمپول ختم می شوند. آمپول در سطح نوک پستان به بیرون باز می شود. بقیه بافت پستان عمدتاً چربی است و مقدار کمی بافت همبند نیز دارد که به رشد و تکامل پستان ها کمک می کند.

دلایل کوچکی سایز سینه ها

اصولاً پستانهای زن را نمی توان جزئی از اندام جنسی او به شمار آورد. مهمترین نقش آنها در شیردهی است ولی از طرفی نمی توان نقش بسزای رشد و تکامل پستان ها در تحریکات جنسی و لذت شهوانی را نادیده گرفت. فرایند ظهور و رشد و تکامل پستان ها در خانم ها در دوره بلوغ جنسی اش رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله هورمون استروژن و پروژسترون کنترل می شود.

یکی دیگر از دلایل کوچک شدن سایز سینه لاغری مفرط می باشد. افراد لاغر کلا” بافت چربی در بدنشان کم است و همچنین هورمون های جنسی در بدنشان کمتر از افراد عادی است که این امر باعث کوچک بودن پستان می گردد.

هورمون های موثر در کوچکی سینه ها

هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. هورمون استروژن در رشد و نمو غدد و رشد و تکامل پستان ها نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد و تکامل پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.
اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه رشد و تکامل پستان ها می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

ارتباط سرطان سینه و سایز سینه ها

ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، رشد و تکامل پستان ها و ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در دﯾﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻏﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ درﻣﺎن آن ﻧﺪارد. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ که ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﺪد ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ و ﻧﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﺪ، ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.

ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. زﻧﺎن ﭼﺎق ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ ھﺎ. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﺢ هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها

post_image

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و بزرگ کردن سینه یکی از شایع ترین اعمال جراحی زیبایی مورد درخواست بانوان است. این فرایند شامل جراحی سینه های خانم ها است که مواد و پروتز های مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ها مورد استفاده قرار می گیرد . تصمیمی که برای انجام عمل رفع افتادگی سینه خانم ها گرفته میشود باید کاملا شخصی و آگاهانه باشد و نباید صرفا برای خشنود کردن کس دیگری گرفته شود. مثل هر عمل جراحی زیبایی دیگر، عمل بزرگ کردن سینه هیچ کدام از مشکلات اصلی زندگی را حل نمی کند، اما ممکن است به افزایش اعتماد به نفس و شکل ظاهری بیمار کمک کند. تمام فواید بالقوه مورد بحث قرار گرفته و در زمان مشاوره جراحی کوچکی سینه های خانم ها مورد بررسی قرار می گیرند.

عمل جراحی بزرگ کردن سینه

امروزه زنی که می خواهد عمل جراحی کوچکی سینه را انجام دهد حق انتخاب در نوع عمل جراحی کوچکی سینه را دارد، بدین طریق می تواند نمای ظاهری و نتیجه مورد نظر را بدست آورد . بعضی از این حق انتخاب ها در عمل پروتز سینه های خانم ها عبارتند از :نوع، اندازه، محل قرارگیری و برش ایجاد شده و همچنین جهت جاگذاری پروتز سینه. مشخصا برای هر انتخاب، فواید و مضراتی وجود دارد. به هر حال اگر به مراجعه کننده جراحی کوچکی سینه اطلاعات مناسبی داده شود او می تواند تصمیم بگیرد که کدام روش مناسب او می باشد.

پروتزهای سینه در روش بزرگ کردن سینه های خانم ها انواع و اندازه های مختلف دارند و برای هر فردی ممکن است که به راحتی اندازه دلخواه را انتخاب کند. بیشتر زنان بر اساس اندازه ی سینه بندهاشان اندازه ی پروتز سینه را در جراحی کوچکی سینه مشخص می کنند. همانطور که میتوانید تصور کنید، پروتز سینه با اندازه های مختلف در زمان مختلف نتایج متفاوتی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ایجاد می کند. رمز انتخاب اندازه پروتز سینه در جراحی کوچکی سینه های خانم ها این است که این سینه به طور کلی به شما ظاهری موزون تر و مناسب تر بدهد و با خواست شما یکی باشد.

پروتز های اشکی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها هنگام لمس کمی سفت تر هستند، لبه ها و کناره های سینه را قابل لمس تر و محسوس تر می کنند و گزارشهایی نیز وجود دارد که این پروتز ها با از دست دادن شکلشان از جای خود خارج می شوند. اگر چه، اخیرا یک نوع پروتز سیلیکونی منسجم گرد نیز تولید شده است که وقتی پوسته و پوشش پروتز کهنه و فرسوده و یا پاره شود، تراوش مواد درون آن رخ نمی دهد. مزیت دیگر پروتز های سیلیکونی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها نسبت به پروتز های اشکی، این است که پروتزهای منسجم گرد شکل خود را از دست نمی دهند.

در رابطه با روشهای بزرگ کردن سینه به روش غیر جراحی پیشنهاداتی مختلف مطرح شده است که اکثر این روشها مورد تایید مراکز علمی و تحقیقاتی نیست . جراحی پلاستیک و تزریق چربی سینه نیز امروزه بسیار متداول و روش پر طرفداری است. خیلی از صاحب نظران تنها راه درمان کوچکی سینه ها در زنان را مشورت با جراحان پلاستیک و درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و قرار دادن پروتز می دانند و  معتقد هستند روشهای دیگری که وجود دارد مانند قرص های گیاهی یا کرم های تبلیغاتی کارائی لازم را ندارند. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٣۴ اﺳﺖ. ٩٠ درﺻﺪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮا دو ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺪود ۶ درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ژﻻﺗﯿﻦ دوﺑﺎره زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ روﻧﺪ.

از عوارض درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ١٠ درﺻﺪ از ﻣﻮارد ژﻻﺗﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮوک ﺷﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور ژﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها هم هست.

همچنین بزرگ بودن سینه‌ها می‌تواند مایه ناراحتی و شرمساری باشد، و اجازه ندهد بانوان لباس‌های دلخواه و مد روز به تن کنند و در رقابت‌های ورزشی مشارکتی فعال داشته باشند. مشکل میتوان بانویی با سینه‌های بزرگ را یافت که در لباس شنا یا هر لباس دیگری بدون لباس زیر محکم احساس اعتماد به نفس داشته باشد. ناخرسندی از حالت بدن، توجه ناخوشایند دیگران  نیز از نتایج بزرگ بودن بیش از اندازه سینه است که افسردگی پی‌آمد ناگزیر آن به شمار می‌رود. روش کوچک کردن سینه ، میکرولیپو یا لیپوماتیک با حداقل تهاجم و ماموپلاستی یا جراحی کوچک کردن سینه می باشد .

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب علل کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان بزرگی و کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

مراقبت از سینه ها در خانم ها

post_image

با توجه به این که هدف اصلی از وجود پستانها نقش مهم آنها در ساختن شیر برای شیردهی می باشد، اما این دوران تنها دوره مختصری از زندگی زن را تشکیل می دهد و با نقش زیبایی شناختی آنها در کیفیت زندگی اش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. معمولا بسیاری از دختران پس از اتمام رشد پستانها در پایان دوران بلوغ، پستانهایی کوچک نسبت به جثه خود دارند که این می تواند موجب افسردگی و ناراحتی آنها شود چرا که اکثر دختران مایلند پستانهای بزرگ، خوش ترکیب، متناسب و رو به جلو داشته باشند و نه کوچک و آویزان. از آنجا که سینه های زن نشان اصلی مونث بودن اوست، رضایت دختران از فرم سینه های خود در هویت و ابراز وجود او از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مراقبت از سینه ها بخشی از سلامتی و زیبایی یک زن است که در بهبود روحیه اش موثر می باشد.

ساختار پستان ها

ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮏ زن ٢٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ، ﻏﺪد ﺷﯿﺮی و ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻻژن ﯾﺎ ﮐﻼژن اﺳﺖ (ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺘﮫﺎ ﺑﻪ ھﻢ و ﺳﻔﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد). اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﻏﺪد ﺷﯿﺮی و ﮐﻮﻻژن ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ و مراقبت از سینه ها ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ زﯾﺮش ﺳﯿﻢ دارد روﻧﺪ اﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

غدد پستانی بجز دوران بارداری و شیردهی در یک مرحله غیر فعال به سر می برند. ساختار اصلی آنها بافت چربی و همینطور بافت کشی متشکل از رشته های الاستیک می باشد. هر پستان از ۲۰-۱۵ بخش به نام «لوب» تشکیل شده است که مانند گلبرگهای گل مینا در کنار هم قرار دارند. هر لوب به نوبه خود از لوبولهای کوچکتر و در نهایت هزاران لوبول ریز تشکیل یافته است که در آنها شیر تولید می شود. در بین این اجزا شیارهایی به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک پستان در ناحیه تیره پوست که «آراُلا» نام دارد منتهی می شود. فضای باقیمانده میان مجراها و لوبولها را چربی پر می کند.

شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباطهای خاصی که بافت پستانها را در بر گرفته و برای مراقبت از سینه ها تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

رژیم لاغری و سوء تغذیه در سایز و مراقبت از سینه ها تأثیر گذار است و می تواند از علل کوچکی سینه ها در خانم ها باشد. مخصوصا” در خانم های چاقی که بدون برنامه علمی بطور ناگهانی شروع به کم کردن وزن می کنند چربی های بدن کاهش می یابد و چون پستان نیز مقدار زیادی بافت چربی دارد کوچک می گردد و همچنین چروکیده و افتاده می شود. در این افراد چون کوچکی پستان بدنبال رژیم غذایی بوده است بنابراین با توقف رژیم غذایی و برگشت به حالت عادی و استفاده از رژیم پر پروتیین مشکل فرد برطرف خواهد شد . البته ممکن است کمی افتادگی در پستان ها باقی بماند و نیاز به  درمان افتادگی سینه باشد.

نکاتی برای مراقبت از سینه ها در خانم ها

  • برای مراقبت از سینه ها در خانم ها، تغذیه و پرورش اندام به طور علمی نقش بزرگی دارد.
  • آب درمانی سرد ( ماساژ با آب سرد) در مراقبت از سینه ها در خانم ها موثر است.
  • ماساژ با روغنهای ویژه در مراقبت از سینه ها در خانم ها را فراموش نکنید.
  • انتخاب صحیح سوتین ( متناسب با اندازه پستان به نحوی که سینه ها تحت فشار نباشند ) نیز از جمله مواردی است که در مراقبت از سینه ها در خانم ها حرف اصلی را می زند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بزرگی و کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامری. طب سنتی. علم ورزشدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

عوامل موثر در رشد سینه های دختران

post_image

ثابت شده است که سایز سینه ارثی است. اگر سایز همه خانم ها در خانواده تان کوچک است به احتمال زیاد سایز شما نیز کوچک باقی می ماند. با این حال اگر متوجه شدید سایز مادرتان چندین برابر سایز شماست تعجب نکنید! ژن هایی که سایز سینه را تعیین می کنند ممکن است از طرف مادر یا حتی مادربزرگ به ارث نرسند. شاید مقصر مادر مادربزرگ تان باشد! البته این ژن ممکن است از طرف خانواده پدر نیز به ارث برسد. در برخی موارد نیز ممکن است هیچ کسی در خانواده تان هم سایز شما نباشد و فقط شکل و فرم آنها را از اعضای خانواده به ارث برده باشید. درواقع به غیر از ژنتیک عوامل موثر در رشد سینه های دختران زیادند.

تاثیر تغذیه بر رشد سینه ها

خوراکی ها می توانند روی رشد بالا تنه تاثیرگذار باشند. درواقع اگر تغذیه خوبی ندارید نباید انتظار رشد کافی را هم داشته باشید! اگر می خواهید بدن تان به اندازه کافی هورمون های لازم برای این رشد را ترشح کند باید تمامی مواد مغذی لازم را دریافت کنید. با این حال مشکل همیشه از تغذیه نیست. برخی افراد با افزایش وزن، سینه های شان نیز بزرگ می شود اما برخی دیگر هرقدر هم سایز زیاد کنند هیچ تغییری در سینه های شان ایجاد نمی شود.

تاثیر چاقی بر رشد سینه ها

رشد بیش از اندازه بالا تنه نیز مشکلات مخصوص به خود را دارد. درواقع کاهش سایز این ناحیه با ورزش خیلی سخت است. برخی ها طی کاهش وزن، اندازه سینه شان نیز کاهش پیدا می کند اما برخی دیگر هیچ تغییری نمی کنند. سینه بیشتر از چربی تشکیل شده است پس اگر می خواهید سایزتان را کاهش دهید باید چربی دریافتی تان را کم کنید. البته گفتن آن آسان تر از عمل کردن است زیرا وقتی با رژیم چربی می سوزانیم نمی توانیم ناحیه خاصی از بدن را انتخاب کنیم تا فقط در همان ناحیه چربی سوزی داشته باشیم، یعنی ممکن است در نواحی دیگر بدن تان کاهش چربی داشته باشید اما ذره ای چربی از سینه های تان آب نشود! به همین دلیل است که رژیم گرفتن به تنهایی کافی نیست و باید همراه با ورزش باشد. در این زمینه ورزش های هوازی و شنای سوئدی بهترین گزینه هستند.

تاثیر بارداری بر رشد سینه ها

علاوه بر شکم، سینه ها نیز در تمام طول بارداری رشد می کنند! درواقع بدن با این تغییرات نشان می دهد که درحال آماده شدن برای شیردهی است. اولین تغییر در سایز سینه بین هفته ششم و هشتم دیده می شود و تا آخر بارداری ادامه می یابد. در این دوره باید مرتب پوست خود را مرطوب کنید و از ترک خوردن آن جلوگیری کنید. افزایش سایز تا پایان شیردهی باقی می ماند سپس به تدریج شروع به کوچک شدن می کند و تقریبا به سایز قبل از بارداری می رسد. با این حال در برخی خانم ها سایز بزرگ باقی می ماند و در برخی ها نیز کوچک تر از قبل می شود.

برخی از زنان بر این باورند که سینه‌ های شان بسیار کوچک است و یا اندازه و شکلش ناموزون و نامتوازن است و یا در برخی از زنان سینه‌ های شان کاملا رشد نکرده است یا بعد از حاملگی یا تغییر وزن یا پیر شدن به میزان قابل توجهی اندازه و شکلش را از دست داده و تغییر کرده‌اند.

اما بد نیست بدانید گذاشتن پروتز سینه هم مانند بسیاری از اعمال جراحی زیبایی دیگر که امروزه یکی از اعمال جراحی زیبایی است، متاسفانه به مُد تبدیل شده است در صورتی که برای خیلی از افرادی که این عمل را انجام می ‌دهند ضرورتی ندارد یا حتی برای چنین کاری منع پزشکی دارند.

از عواملی که باعث تغییر در حجم سینه‌ ها در طول زندگی می‌ شود می ‌توان به افزایش وزن و به دنبال آن افزایش بافت چربی در کل بدن و همچنین سینه‌ ها و برعکس لاغری و کاهش وزن و به دنبال آن کاهش چربی و کوچکی سینه‌ ها، حاملگی و افزایش حجم سینه‌ ها و کوچک و جمع و چروکیده شدن سینه بعد از پایان دوران شیردهی اشاره نمود.

مکمل استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در نهایت پیری از دیگر عوامل موثر در رشد سینه های دختران است. به همین دلایل بزرگ کردن سینه یکی از شایع‌ ترین عمل‌های جراحی زیبایی مورد درخواست بانوان در جهان است. این فرآیند شامل عمل جراحی است که پروتزهای مصنوعی را برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ‌ها مورد استفاده قرار می ‌دهند. انجام عمل بزرگ کردن سینه‌ ها باعث بهبود و بهتر شدن اندازه و شکل سینه به خصوص در افرادی که سینه ‌هایی ناموزون و نامتوازن و یا کاملا رشد نکرده دارند می ‌شود.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل موثر در رشد سینه های دختران مطالعه فرمایید.

منبع: دکتر مقتدری. خورشیدی هادکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

رشد سینه ها در دختران

post_image

تقریبا تمام خانم ها از یک تا دوسال قبل از رسیدن به سن بلوغ تغییرات چشمگیری را در بدن خود حس می کنند که این تغییرات در زمان بلوغ به اوج می رسند. همین زمان است که اندام ها و دستگاه زنانه فعال شده و شروع به رشد می کنند و باعث می شوند نگرانی ها و سؤالات بسیاری برای دختران نوجوان پیش بیاید؛ اینکه اصلا چرا سینه ها شروع به رشد می کنند و چرا رشد سینه ها در دختران بعد از چند سال متوقف می شود؟ چرا میزان رشد سینه ها در دختران در افراد مختلف متفاوت است و چگونه می توان رشد سینه ها در دختران را کاهش یا افزایش داد؟

رشد سینه ها در دختران معمولا ۲ سال پیش از اولین چرخه قاعدگی شروع می شود. البته برخی ها زودتر و برخی دیرتر از بقیه این تغییر اندازه را تجربه می کنند. رشد سینه ها در دختران معمولا تا ۱۷ تا ۲۰ سالگی ادامه پیدا می کند. با این حال زمان توقف رشد سینه ها در دختران نیز ممکن است در برخی افراد طولانی تر یا کوتاه تر باشد، به همین دلیل هیچ وقت نباید خود را با بقیه دخترها مقایسه کنید.

عدم تقارن سینه ها باعث شک و نگرانی بسیاری از خانم ها به خصوص دختران نوجوان می شود اما نباید نگران بود، هر نامتقارنی نشانه بیماری نیست تنها نکته منفی آن، پایین آوردن اعتماد به نفس خانم هاست. گاهی اوقات نیز در ابتدای رشد سینه ها در دختران خیلی متفاوت از یکدیگر به نظر می رسند اما نامتقارن بودن سینه ها در زنان با پایان رشد برطرف یا خیلی ناچیز می شود. با این حال جای نگرانی وجود ندارد. امروزه روش های اصلاحی و ترمیمی بسیاری وجود دارند که می توانند نامتقارن بودن سینه ها در زنان را برطرف سازند. برای بررسی سایر گزینه ها می توانید با یک پزشک متخصص مشورت کنید.

علل کوچک شدن سینه خانم ها

خانم ها در طول زندگی بارها بزرگ شدن و کوچک شدن سایز سینه ها را تجربه می کنند که علت تغییر اندازه سینه خانم ها هورمون ها هستند. برای مثال در زمان بارداری سینه ها شروع به رشد می کنند اما با پایان شیردهی دوباره کوچک می شوند یا زمانی که قرص ضدبارداری مصرف می کنند سایز سینه ها بزرگ و وقتی مصرف قرص قطع می شود دوباره کوچک می شوند.

تنها دلیل کوچکی اندازه سینه خانم ها مسائل ژنتیکی هست. منظورم اندازه سینه ها در هنگام بلوغ خانم ها هست. بتدریج که سن بالاتر میرود مسائلی مثل وزن شیر دادن و حاملگی و یائسگی تغییراتی در اندازه سینه ها خواهد داشت. کاهش وزن شدید ,شیر دادن ,زمان بارداری , بالارفتن سن , از علل شایع کوچک شدن سینه خانم ها هستند و به همین دلیل اکثر خانمها دوست دارند که سینه هایشان را بزرگتر کنند. شاید شما هم یکی از آنها باشید.

توصیه هایی برای افزایش رشد سینه ها در دختران

سویا، کنجد، رازیانه ، هویج ، شیرین بیان ، جو، سیب زمینى یام ، پنج انگشت ، فلفل برى که به صورت قطره هاى روزانه ویتاگنوس و…  موجب تحریک و ترشح هورمون استروژن در زنان مى شوند. ویتامین E یک تنظیم کننده هورمونى است که موجب افزایش ترشح هورمون هاى تخمدان ها مى شود و سطح استروژن خون را ثابت نگه مى دارد و در نتیجه باعث افزایش رشد سینه ها در دختران می شود.

منابع خوب برم و فیتواستروژن در میوه ها و سبزی ها شامل موارد زیر است:

انواع آلو، توت فرنگی ، سیب ، گوجه فرنگی ، گلابی ، انگور، گریپ فروت ، پرتقال ، تمشک و سبزی هایی مثل مارچوبه ، چغندر، فلفل دلمه ، ساقه کلم بروکلی ، کلم ، گل کلم ، هویج ، کاهو، پیاز، سویا، سیب زمینی ، شلغم و جو.

تخمه آفتابگردان ، کنجد و موادی از این قبیل حاوی فیتو استروژن هستند و میزان این ماده در آنها چندین برابر بیش از سایر مواد گیاهی است. همچنین میتوان از عرق رازیانه یا عرق شوید و عرق گل همیشه بهار که حاوی هورمون زنانه هستند مصرف کرد این عرقیات باعث تنظیم قاعدگی هم میشود . البته در صورتی که علل فوق یعنی لاغری و بی نظمی قاعدگی و… نباشد از این عرقیات میتوان استفاده کرد.

عرقیات مذکور را نباید همزمان با داروهای شیمیایی استفاده کرد و عرق رازیانه را هم بهتر است یک هفته در میان استفاده کرد! چون عرق رازیانه بخاطر داشتن هورمون استروژن موجب چاقی و افزایش وزن هم میشود. همچنین گفته شده زیاده روی در مصرف رازیانه ممکن است معده را سست کند و باعث تشنج هم بشود. برای افزایش رشد سینه ها در دختران فقط از رازیانه استفاده نکنید میتوانید بجای رازیانه از منابع دیگر استروژن مثل شوید-سویا-کنجد-تخمه افتابگردان و…. استفاده کنید.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رشد سینه ها در دختران مطالعه فرمایید.

منبع: دکتر مقتدری. ایران سلامت. زیباشودکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

درمان کوچکی سینه

post_image

با وجودی که پزشکان هشدار می دهند و بسیاری از افراد نیازی به تغییر سایز پستان ندارند، اما همچنان متقاضیان به عمل جراحی زیبایی پستان و استفاده از پروتز سینه رو به افزایش است. به هر حال این مقوله از نگاه خانم ها بسیار مرتبط با زیبایی است. کوچک و بزرگ بودن پستان ها روی روابط زناشویی تاثیر چندانی ندارد. در بسیاری از مواقع خانم ها به دلیل عدم اعتمادبه نفس به فکر جراحی زیبایی یا درمان با طب سوزنی می افتند اما جالب است بدانید که حدود ۸۰ درصد خانم هایی که برای درمان کوچکی سینه به پزشکان مراجعه می کنند بدون آنکه همسرشان از آنها بخواهند، تمایل به انجام این کار دارند. حتی در بسیاری از مواقع همسران این خانم ها موافق این کار نیستند.

سینه‌های بزرگ علاوه بر چهره زشت و نیز به هم ریختن تناسب اندام مشکلات طبی بی‌شماری را نیز موجب می‌گردند. اثرات فشاری انها برگردن و کمربند شانه‌ ای عوارضی گاه جبران‌ناپذیر بر سلامت بانوان دارد. مشکلات پوستی در نواحی زیر سینه‌ها نیز تهدید مهمی در سلامتی روحی و جسمی آنها به شمار می‌رود.

براساس حجم سینه ها، سن بیمار و نیز درخواست وی در داشتن حجم مشخص از سینه ، تکنیک‌های مختلفی جهت جراحی مطرح شده است. در سینه‌های متوسط و یا بیماری که مایل به کوچک شدن زیاد سینه‌های خود نیست ،با استفاده از تکنیک جدید Superio Medial تنها با ایجاد یک برش دور هاله و یک برش عمودی در سینه ظاهری زیبا، نسبتاً گرد و با کاهش حجم نسبی ایجاد می‌گردد. کم بودن خطوط برش و شکل گردتر و زیباتر از مزایای این تکنیک می‌باشد.

علت کوچکی سینه ها

افراد لاغر کلا بافت چربی در بدنشان کم است و همچنین هورمونهای جنسی در بدنشان کمتر از افراد عادی است که این امر یکی از علل کوچک بودن سینه ها می گردد . در خانم های چاقی که بدون برنامه علمی بطور ناگهانی شروع به کم کردن وزن می کنند چربیهای بدن کاهش می یابد و چون سینه نیز مقدار زیادی بافت چربی دارد کوچک می گردد و همچنین چروکیده و افتاده می شود. در این افراد چون کوچکی سینه بدنبال رژیم غذایی بوده است بنابراین با توقف رژیم غذایی وبرگشت به حالت عادی واستفاده از رژیم پر پروتیین مشکل فرد برطرف خواهد شد . البته ممکن است کمی افتادگی در سینه ها باقی بماند .

همچنین مکمل های استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در نهایت کهولت نیز هر کدام به نحوی موجب تغییرات عدیده در حجم سینه ها می شوند. با بالارفتن سن پوست نازکتر شده و هورمونها در بدن افزایش می یابند که به نوبه خود باعث جمع شدن لوبولهای سینه می شود.

درمان کوچکی سینه ها به روش جراحی عوارض زیادی ندارد. فقط ممکن است در ۵ درصد افراد عفونت ایجاد شود که در این صورت ممکن است برای خارج کردن پروتز و تعویض آن اقدام کنیم. حدود ۱۵ درصد از موارد هم چسبندگی یا سفتی دور پروتز ایجاد می شود. در مواردی که این عارضه شدید باشد، به دلیل اینکه ظاهر پستان را خراب می کند مجبوریم پروتز را خارج یا تعویض کنیم. در موارد بسیار کمی هم ممکن است ژلی که داخل پروتز وجود دارد در اثر ضربه یا پارگی به بیرون نشت کند و وارد غدد لنفاوی شود، بنابراین اگر خانمی در ناحیه زیر بغلش بعد از جراحی پروتز حاوی ژل، توده های بزرگی حس کرد باید حتما به پزشکش مراجعه کند. لازم به ذکر است که پس از جراحی باید از سوتین های استفاده کنید که باعث آویزان شدن سینه نشود. مانند سوتین اسفنجی.همچنین نباید از سوتین های استفاده کنید که سینه ها را تحت فشار قرار دهد چرا که موجب آسیب رساندن به سینه می شود.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب “ نقش هورمون های جنسی در اندازه سینه ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان کوچکی سینه مطالعه فرمایید.

منبع: پرشین پرشیا. آریانا. دکتر سلام. رها فاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران

post_image

معمولاْ بسیاری از دختران که پستانهای کوچک نسبت به جثه خود پس از اتمام رشد پستانها در پایان دوران بلوغ، دارند که این می تواند موجب افسردگی و ناراحتی آنها شود چرا که اکثر دختران مایلند پستانهای بزرگ، خوش ترکیب، متناسب و رو به جلو داشته باشند و نه کوچک و آویزان.

عوامل موثر در اندازه سینه ها در خانم ها

با افزایش وزن، بافت چربی موجود در سینه ها و در نتیجه حجمشان افزوده می شود. در مقابل با کاهش وزن بافت پیوندی و الاستیک نامتغیر باقی مانده و بافت چربی کاهش می یابد. از آنجایی که تغییر وزن موجب نابودی رشته های الاستیک و شل شدن پوست می شوند، بهتر است از تغییرات رادیکالی وزن جلوگیری نمود. یکی از پیامد های حاملگی افزایش حجم سینه هاست. اصولاً پس از خاتمه دوران شیردهی که پستانها به حالت اولیه خود باز می گردند، کمی جمع و چروکیده می شوند.

مکمل های استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در نهایت کهولت نیز هر کدام به نحوی موجب تغییرات عدیده در حجم سینه ها می شوند. با بالارفتن سن پوست نازکتر شده و هورمونها در بدن افزایش می یابند که به نوبه خود باعث جمع شدن لوبولهای سینه می شود.

تاثیر ورزش در بزرگی و کوچکی اندازه پستان ها

درباره بزرگ و کوچک کردن سینه و تاثیر ورزش بر آنها بسیار سوال می شود. متاسفانه دیده می شود برخی افراد غیرکارشناس برای جذب مشتری در باشگاه هایشان اطلاعات غلطی در این باره به خانم ها می دهند و حتی انجام تمرین هایی را هم به افراد توصیه می کنند و معتقدند این ورزش ها روی کاهش یا افزایش حجم چربی بافت پستان اثرگذار است. واقعیت این است که تمرین های ورزشی در ناحیه پستان تاثیری در کاهش یا افزایش نسج پستان ندارند و فقط روی فرم عضله های پستانی بزرگ و کوچک اثرگذار هستند.

فرم و وضعیت این عضلات که دقیقا زیر پستان ها قرار گرفته ارتباطی به حجم، اندازه، سفتی یا شلی پستان ندارد زیرا بافت یا نسج پستان عضلانی نیست که تمرین های ورزشی بتواند آن را تقویت کند. بافت پستان شامل نسج نرم، چربی و غدد شیری است. البته تمرین های ورزشی در کنار تغذیه صحیح روی چربی بدن اثر می گذارند و باعث کاهش وزن می شوند. بنابراین ممکن است با کاهش وزن و کم شدن چربی داخل پستان مقداری از حجم پستان ها کم شود.

باید بدانید فرم و حجم پستان ها بستگی به ژنتیک افراد دارد هر چند اختلالات هورمونی هم می توانند تغییراتی در اندازه پستان ایجاد کنند. فرم پستان ها بعد از بارداری و شیردهی هم تغییر می کند و ممکن است پس از این دوران دچار افتادگی شود. این افتادگی هم مربوط به نسج پستان است و با انجام ورزش اصلاح نمی شود.

کم کاری تیرویید و هیپوفیز نیز عامل بسیار نیرومندی برای سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران محسوب میگردد. در کل کمبود هورمونهای تخمدان و هیپوفیز علت کوچکی سینه ها است.برای پیگیری امر باید به متخصص غدد مراجعه نمود.

خانم هایی که عمل جراحی زیبایی انجام می دهند مثل هر خانم دیگری در معرض ابتلا به سرطان پستان هستند، بنابراین باید معاینه های دوره ای را به موقع انجام دهند. اما توصیه ام به همه خانم ها در مورد سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران این است که بی جهت به خود برچسب بزرگ یا کوچک بودن پستان را نزنند زیرا در بسیاری از مواقع واقعا مشکل خاصی وجود ندارد. بسیاری از مراجعان ما واقعا مشکلی ندارند اما به امید اینکه با این تغییر زیباتر شوند، به ما مراجعه می کنند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” بلوغ دیررس و کوچکی سینه در دختران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران مطالعه فرمایید.

منبع: پرشین پرشیا. رها فاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه

post_image

مشکلاتی که بسیاری از خانمها و دختران دارند سایز سینه است . برخی سینه بزرگ و برخی سینه کوچک را دوست دارند . اگر یک خط فرضی عمودی رسم کنیم و بدن را بااستفاده از این خط به دو قسمت مساوی چپ و راست تقسیم کنیم مشاهده می شود که دو سمت بدن دارای تقارن کامل نیستند و کمی با هم تفاوت دارند . عدم تقارن دو طرف تا حدود ۸ درصد طبیعی است و نیاز به هیچ گونه اقدامی نخواهد داشت . به همین دلیل سینه های راست و چپ هم کمی اختلاف اندازه دارند که طبیعی بوده و نشاندهنده بیماری نخواهدبود. در این بخش درباره اندازه سینه خانمها اطلاعات جامع و کاملی را بیان میکنیم و نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه را مطرح می کنیم.

همه  خانم ها دوست دارند سینه هایی زیبا و خوش ترکیب داشته باشند. خانم ها، خوب است بدانید که سینه های شما از چربی و بافت های چربی دار تشکیل شده است،شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباط های خاصی که بافت پستان ها را در بر گرفته و آنها را حفاظت می کنند تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

علت کوچی پستان ها در خانم ها

هورمون های جنسی در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد. از اینرو سایز آنها بستگی به میزان چربی دارد که در آن ذخیره می کنید که آن هم به نوبه خود بستگی به ژنتیک، وزن، سلامتی و سن شما دارد. ماهیچه هایی که در زیر سینه ها قرار گرفته اند، ماهیچه های سینه ای نامیده می شوند که برجستگی سینه ی شما از آن ها است.

باید بدانید که عوامل ژنتیکی نیز در کوچکی یا بزرگی  سایز سینه بسیار دخیل هستند، در این موارد نمی توان آنچنان تأثیری بر کوچک کردن یا بزرگ کردن سینه گذاشت. ژنتیک شایعترین علت کوچی پستان ها در خانم ها می باشد و معمولا به کرم ها و قرض های گیاهی پاسخ مناسبی نخواهد داد و این مواد به هیچ عنوان باعث رشد پستان نمی گردند.

تاثیر ورزش در کوچک کردن سینه ها

اگر می خواهید بدانید که می توانید سایز سینه تان را تغییر دهید یا نه، باید به شما بگویم که خیر، نمی توانید (مگر با عمل جراحی)، اما می توانید با کار کردن روی عضلات سینه، آنها را بزرگتر، سفت تر و خوش ترکیب تر کنید.

بهترین و مؤثر ترین راه برای کاهش سایز سینه؛ انجام ورزش های قبلی – عروقی یا هوازی است. چرا که این تمرینات موجب چری سوز و به تبع آن کاهش چربی در بدن می شود.اما لازم است بدانید این تمرینات موجب کاهش چربی در کل بدن می شود، یعنی نباید انتظار داشت که این تمرینات فقط روی چربی سینه تأثیر داشته باشند و در نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه ها بی تاثیر است. تمریناتی ورزشی مانند: دویدن، دوچرخه سواری، شنا، آیروبیک ، طناب زدن و پیاده روی سریع از جمله تمرینات هوازی هستند. این تمرینات باید ۵ روز در هفته و به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه انجام شوند، که البته حد معمول آن برای خانم های که سابقه ورزشی و آمادگی بدنی بالای ندارند از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد.کاهش ۴ تا ۶ کیلو وزن می تواند بر روی کاهش سایز سینه تأثیر گذار باشد.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” علل کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه مطالعه فرمایید.

منبع:‌دکتر سلام. نیک صالحیدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران

post_image

تفاوت اندازه پستان ها کاملا طبیعی است. به‌خصوص اگر دخترها در سن بلوغ باشند. ‌البته در اکثر خانم‌ها در سنین بعد از بلوغ هم اندازه پستان‌ها یکی نیست، همان‌طور که اندازه دو دست‌و‌پا یکسان نیست. معمولا اولین جوانه‌های پستان در سنین ۸ تا ۱۳ سالگی دیده و در اکثر موارد رشد و بزرگ شدن یکی از پستان‌ها سریع‌تر از دیگری است. بعضی دختر خانم‌ها بعدها هم از بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها ناراحتند و فکر می‌کنند مشکلی وجود دارد. در این صورت اگر به یک پزشک متخصص زنان مراجعه شود، او شما را مطمئن می‌کند که مشکلی وجود ندارد. البته بهتر است دختر خانم‌ها همیشه در سنین بالاتر هم به پستان‌ها توجه داشته باشند و به هر نوع تغییر ظاهری آن توجه نشان دهند. به‌خصوص اینکه معاینه پستان‌ها را یاد بگیرند و هر ماه انجام دهند .

نوجوانی یک دوره بحرانی است که در آن بلوغ اتفاق می افتد. از نظر لغوی بلوغ در فرهنگ فارسی به معنی « رسیدن » ، « رسیدن به سن رشد » ، « مرد شدن » ، « زن شدن » ، « رسیدگی و پختگی و به حد کمال رسیدن » آمده است . نوجوانی و بلوغ منشأ تغییرات زیادی در وجود شخص است و موجب می شود که شخص به گونه ای متفاوت ، رفتار و احساس کند. نگاه نوجوان نسبت به جهان تغییر می کند و گاه دچار تشویش و نگرانی می شود . تصمیمگیری برایش مشکل می شود که این عوامل موجب بروز مشکلاتی در برخورد وی با خانواده و جامعه می شود .

بلوغ دوره بحرانی انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی و زمان اکتساب قدرت باروری است . دوره ای که تغییرات تکاملی در مغز و غدد بدن باعث تغییرات جسمانی ، روانی ،‌ روحی و رفتاری می شود . بلوغ زمانی است که بدن نوجوان شروع به رشد و تغییر می‌کند و توانایی تولید مثل پیدا می‌کند.

تغییرات بدن در دوره بلوغ، سریع‌تر از هر دوره‌ای به جز نوزادی است. داشتن اطلاعات و آگاهی از روند بلوغ قبل از شروع آن، به والدین و خود نوجوان کمک می‌کند، که این دوره را به‌تر بفهمند و مسیر آن را  راحت‌تر طی کنند. همه انسان‌ها متحمل تغییرات دوران بلوغ می‌شوند. هیچ دو نفری شبیه هم نیستند، اما یک چیز در همه مشترک است و آن این است که همه افراد باید مرحله بلوغ را طی کنند. بلوغ دختران  معمولا در سنین ۹ تا ۱۳ سالگی اتفاق می افتد، اما دخترانی هم هستند که زودتر و یا دیرتر بالغ می شوند. هورمون هایی مانند استروژن، فرآیند بلوغ را انجام می دهند. عامل وراثت ،‌عوامل محیطی از قبیل محل جغرافیایی و تماس با نور ، وضعیت سلامت و وزن و تغذیه و شرایط روانی در شروع سن بلوغ دخالت دارند . کودکانی که در مناطق گرم و کم ارتفاع و یا نقاط شهری زندگی می کنند و یا چاق هستند زودتر بالغ می شوند .

درد پستان

درد پستان هر از گاهی اتفاق می‌افتد. این مسئله در دختر خانم‌ها در سن بلوغ و بعد از آن بیشتر به‌دلیل رشد پستان‌هاست به‌خصوص در حمام هنگام شستشو و در خواب به‌خصوص در وضعیت دمر این درد بیشتر حس می‌شود. با این وجود از درد پستان‌ها هیچ وقت نباید به راحتی گذشت. علاوه بر مسئله فوق، درد پستان ها در نزدیکی شروع عادت ماهیانه (یک‌هفته قبل) بسیار شایع است که به‌دلیل ترشح هورمون‌های استروژن و پروژسترون اتفاق می‌افتد. هورمون های جنسی باعث تجمع آب در بدن شده و پستان‌ها را متورم می‌کنند. در اوایل حاملگی هم درد پستان‌ها شایع است که دقیقا به‌علت ترشح هورمون‌ها و تاثیر آنها بر پستان است. در صورتی که درد پستان‌ها در موارد ذکر شده اتفاق بیفتد و هیچ ترشحی از پستان وجود نداشته باشد معمولا این درد را با مصرف مسکن و یا حتی پوشیدن لباس زیر مناسب‌تر برطرف کرد. تغذیه خوب و استراحت کافی در اوایل قاعدگی در تسکین این درد بی‌تاثیر نیست. بهتر است از یک‌هفته قبل از عادت ماهیانه از مصرف غذاهای شور و کافئین‌دار (مثل قهوه،چای و شکلات) پرهیز شود.اگر به‌غیر از مواقع ذکر شده در پستان‌ها دردی حس شد بهتر است بدون معطلی به پزشک مراجعه شود .

در دوران بلوغ سینه ها بزرگ می شوند. اگر یکی از سینه ها کوچکتر از دیگری باشد، جای نگرانی ندارد، زیرا بعد از مدتی هر دو سینه به یک اندازه خواهد شد. تغییرات زیادی در محدوده سنی بلوغ دیررس وجود دارد ، ولی معمولاً اغلب دختران در ۱۳ سالگی وارد مرحله بلوغ شده اند . بلوغ دیررس بسیار نادر است . در صورت عدم ظهور علائم بلوغ تا پایان ۱۶ سالگی باید به پزشک مراجعه کرد. علل مختلفی از قبیل مشکل ژنتیکی و ناهنجاریهای مختلف دستگاه تناسلی ممکن است موجب بروز بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران شوند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” علل کوچکی سینه ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران مطالعه فرمایید.

منبع: میگنا. پزشکیدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

هورمون های جنسی در رشد سینه ها

post_image

غدد پستانی بجز دوران بارداری و شیردهی در یک مرحله غیر فعال به سر می برند. هورمون های جنسی در رشد سینه ها و ساختار اصلی سینه ها بافت چربی و همینطور بافت کشی متشکل از رشته های الاستیک موثر می باشد. هر پستان از ۲۰-۱۵ بخش به نام «لوب» تشکیل شده است که مانند گلبرگهای گل مینا در کنار هم قرار دارند. هر لوب به نوبه خود از لوبولهای کوچکتر و در نهایت هزاران لوبول ریز تشکیل یافته است که در آنها شیر تولید می شود. در بین این اجزا شیارهایی به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک پستان در ناحیه تیره پوست که «آراُلا» نام دارد منتهی می شود. فضای باقیمانده میان مجراها و لوبولها را چربی پر می کند. هر کدام از این غدد مولد در سطح رویی قفسه سینه و در بالای ماهیچه پکتورالیس قرار دارند. زمان حاملگی حجم اجزای خوشه مانند داخل لوبها افزایش یافته و طی دوره تولید شیر، سلولها مواد تشکیل دهنده شیر از جمله پروتئین و چربی تولید می کنند. این سلولها همچنین به هنگام شیردهی منقبض شده و باعث خروج آن از پستانها می شوند.

داخل پستانها هیچ ماهیچه ای وجود ندارد، بلکه ماهیچه «پکتورالیس» درست زیر آنها قرار گرفته و دنده ها را می پوشاند. علاوه بر بافت چربی و فیبرهای الاستیک می توان به رگهای خونی و همچنین رگهای لنفاوی در سینه اشاره نمود. رگهای لنفاوی در مسیر خود به اجزای لوبیا مانندی بنام غدد لنفاوی که معمولاً زیر بغل، کشاله رانها و دیگر نواحی بدن یافت می شوند، می پیوندند.

شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباطهای خاصی که بافت پستانها را در بر گرفته و آنها را حفاظت می کنند تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

تاثیر هورمون های جنسی در تکامل سینه ها

هورمونهای جنسی در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.

اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه افزایش حجم پستان می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمون های جنسی دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

این علامات معمولاً پس از چند روز اول پریود ناپدید می شوند. در دوره بارداری سایز پستانها بنا بر تاثیر هورمون پروژسترون بطور چشمگیری افزایش می یابد. نوک پستانها و نواحی پیرامونشان نیز بزرگتر شده و دارای رنگ دانه های بیشتری می شوند. این مکانیزم چربی پستانها را جایگزین کرده و آنها را برای تولید شیر در مرحله نهایی حاملگی آماده می سازد. درست پس از زایمان، شیر در پستانها ساخته می شود. بعد از اتمام دوره شیردهی پستانها به حالت دوران شروع حاملگی بر می گردند. در دوره پس از یائسگی نیز گرچه ممکن است شکل پستانها زیاد تغییر نکند، اما قسمت عمده ساختار مخصوص تولید شیر با چربی جایگزین می شود. در هر صورت گفتنی است پستانهای زن تنها در دوره حاملگی او شکل قطعی و نهایی خود را می گیرند.

علل کوچکی سینه ها

الف : هورمون های فولیکولین-لوتئین : ( که هر دو از هورمونهای تخمدان هستند ) و در صورت کمبود آنها فقط با تجویز متخصص زنان باید استعمال شوند.

ب : کم کاری تیرویید و هیپوفیز : نیز عامل بسیار نیرومندی محسوب میگردد. در کل کمبود هورمونهای تخمدان و هیپوفیز مولد کوچکی پستانهاست.

  • لاغری مفرط و کوچکی سینه ها
  • تاثیر رژیم لاغری و سوء تغذیه بر کوچکی سینه ها
  • کوچکی سینه های ژنتیکی

با توجه به این که هدف اصلی  هورمون های جنسی در رشد سینه ها نقش مهم آنها در ساختن شیر برای شیردهی می باشد، اما این دوران تنها دوره مختصری از زندگی زن را تشکیل می دهد و با نقش زیبایی شناختی آنها در کیفیت زندگی اش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. از آنجا که سینه های زن نشان اصلی مونث بودن اوست، رضایت او از فرمشان در هویت و ابراز وجود او از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مراقبت و توجه لازمه به سینه ها بخشی از سلامتی و زیبایی یک زن است که در بهبود روحیه اش موثر می باشد. زمانی سینه های بزرگ و زمانی سینه های کوچک مد می شود. بنابراین زیبایی پستان لزوماً در اندازه آنها نیست. سینه ها می توانند به شکل سیب و یا گلابی باشند. زیبایی سینه های یک زن در چگونگی بها دادن او به آنهاست. هر فرم سینه ای زیبایی منحصر به فرد خود را دارد و صد البته در نظر نظاره گر آن زیباست.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” اختلالات هورمونی در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه علل کوچکی سینه مطالعه فرمایید.

منبع: نشریه شفق. تبیان زنجاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد