نوشته‌ها

هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها

post_image

پستان ها در تحریک جنسی نقش دارند و نقش اصلی آنها تولید شیر برای نوزادان است. در طول بلوغ، هورمون استروژن باعث رشد و تکامل پستان ها می شود. در طول بارداری، تغییرات هورمونی هورمون استروژن، پستان ها را باز هم بزرگتر می کنند و در اواخر بارداری، تولید شیر را درغده هایی به نام لوبول تحریک می کنند. این غده ها به مجاری وصل می شوند که به کانال هایی به نام آمپول ختم می شوند. آمپول در سطح نوک پستان به بیرون باز می شود. بقیه بافت پستان عمدتاً چربی است و مقدار کمی بافت همبند نیز دارد که به رشد و تکامل پستان ها کمک می کند.

دلایل کوچکی سایز سینه ها

اصولاً پستانهای زن را نمی توان جزئی از اندام جنسی او به شمار آورد. مهمترین نقش آنها در شیردهی است ولی از طرفی نمی توان نقش بسزای رشد و تکامل پستان ها در تحریکات جنسی و لذت شهوانی را نادیده گرفت. فرایند ظهور و رشد و تکامل پستان ها در خانم ها در دوره بلوغ جنسی اش رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله هورمون استروژن و پروژسترون کنترل می شود.

یکی دیگر از دلایل کوچک شدن سایز سینه لاغری مفرط می باشد. افراد لاغر کلا” بافت چربی در بدنشان کم است و همچنین هورمون های جنسی در بدنشان کمتر از افراد عادی است که این امر باعث کوچک بودن پستان می گردد.

هورمون های موثر در کوچکی سینه ها

هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. هورمون استروژن در رشد و نمو غدد و رشد و تکامل پستان ها نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد و تکامل پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.
اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه رشد و تکامل پستان ها می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

ارتباط سرطان سینه و سایز سینه ها

ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، رشد و تکامل پستان ها و ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در دﯾﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻏﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ درﻣﺎن آن ﻧﺪارد. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ که ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﺪد ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ و ﻧﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﺪ، ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.

ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. زﻧﺎن ﭼﺎق ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ ھﺎ. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﺢ هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها

post_image

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و بزرگ کردن سینه یکی از شایع ترین اعمال جراحی زیبایی مورد درخواست بانوان است. این فرایند شامل جراحی سینه های خانم ها است که مواد و پروتز های مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ها مورد استفاده قرار می گیرد . تصمیمی که برای انجام عمل رفع افتادگی سینه خانم ها گرفته میشود باید کاملا شخصی و آگاهانه باشد و نباید صرفا برای خشنود کردن کس دیگری گرفته شود. مثل هر عمل جراحی زیبایی دیگر، عمل بزرگ کردن سینه هیچ کدام از مشکلات اصلی زندگی را حل نمی کند، اما ممکن است به افزایش اعتماد به نفس و شکل ظاهری بیمار کمک کند. تمام فواید بالقوه مورد بحث قرار گرفته و در زمان مشاوره جراحی کوچکی سینه های خانم ها مورد بررسی قرار می گیرند.

عمل جراحی بزرگ کردن سینه

امروزه زنی که می خواهد عمل جراحی کوچکی سینه را انجام دهد حق انتخاب در نوع عمل جراحی کوچکی سینه را دارد، بدین طریق می تواند نمای ظاهری و نتیجه مورد نظر را بدست آورد . بعضی از این حق انتخاب ها در عمل پروتز سینه های خانم ها عبارتند از :نوع، اندازه، محل قرارگیری و برش ایجاد شده و همچنین جهت جاگذاری پروتز سینه. مشخصا برای هر انتخاب، فواید و مضراتی وجود دارد. به هر حال اگر به مراجعه کننده جراحی کوچکی سینه اطلاعات مناسبی داده شود او می تواند تصمیم بگیرد که کدام روش مناسب او می باشد.

پروتزهای سینه در روش بزرگ کردن سینه های خانم ها انواع و اندازه های مختلف دارند و برای هر فردی ممکن است که به راحتی اندازه دلخواه را انتخاب کند. بیشتر زنان بر اساس اندازه ی سینه بندهاشان اندازه ی پروتز سینه را در جراحی کوچکی سینه مشخص می کنند. همانطور که میتوانید تصور کنید، پروتز سینه با اندازه های مختلف در زمان مختلف نتایج متفاوتی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ایجاد می کند. رمز انتخاب اندازه پروتز سینه در جراحی کوچکی سینه های خانم ها این است که این سینه به طور کلی به شما ظاهری موزون تر و مناسب تر بدهد و با خواست شما یکی باشد.

پروتز های اشکی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها هنگام لمس کمی سفت تر هستند، لبه ها و کناره های سینه را قابل لمس تر و محسوس تر می کنند و گزارشهایی نیز وجود دارد که این پروتز ها با از دست دادن شکلشان از جای خود خارج می شوند. اگر چه، اخیرا یک نوع پروتز سیلیکونی منسجم گرد نیز تولید شده است که وقتی پوسته و پوشش پروتز کهنه و فرسوده و یا پاره شود، تراوش مواد درون آن رخ نمی دهد. مزیت دیگر پروتز های سیلیکونی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها نسبت به پروتز های اشکی، این است که پروتزهای منسجم گرد شکل خود را از دست نمی دهند.

در رابطه با روشهای بزرگ کردن سینه به روش غیر جراحی پیشنهاداتی مختلف مطرح شده است که اکثر این روشها مورد تایید مراکز علمی و تحقیقاتی نیست . جراحی پلاستیک و تزریق چربی سینه نیز امروزه بسیار متداول و روش پر طرفداری است. خیلی از صاحب نظران تنها راه درمان کوچکی سینه ها در زنان را مشورت با جراحان پلاستیک و درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و قرار دادن پروتز می دانند و  معتقد هستند روشهای دیگری که وجود دارد مانند قرص های گیاهی یا کرم های تبلیغاتی کارائی لازم را ندارند. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٣۴ اﺳﺖ. ٩٠ درﺻﺪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮا دو ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺪود ۶ درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ژﻻﺗﯿﻦ دوﺑﺎره زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ روﻧﺪ.

از عوارض درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ١٠ درﺻﺪ از ﻣﻮارد ژﻻﺗﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮوک ﺷﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور ژﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها هم هست.

همچنین بزرگ بودن سینه‌ها می‌تواند مایه ناراحتی و شرمساری باشد، و اجازه ندهد بانوان لباس‌های دلخواه و مد روز به تن کنند و در رقابت‌های ورزشی مشارکتی فعال داشته باشند. مشکل میتوان بانویی با سینه‌های بزرگ را یافت که در لباس شنا یا هر لباس دیگری بدون لباس زیر محکم احساس اعتماد به نفس داشته باشد. ناخرسندی از حالت بدن، توجه ناخوشایند دیگران  نیز از نتایج بزرگ بودن بیش از اندازه سینه است که افسردگی پی‌آمد ناگزیر آن به شمار می‌رود. روش کوچک کردن سینه ، میکرولیپو یا لیپوماتیک با حداقل تهاجم و ماموپلاستی یا جراحی کوچک کردن سینه می باشد .

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب علل کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان بزرگی و کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

مراقبت از سینه ها در خانم ها

post_image

با توجه به این که هدف اصلی از وجود پستانها نقش مهم آنها در ساختن شیر برای شیردهی می باشد، اما این دوران تنها دوره مختصری از زندگی زن را تشکیل می دهد و با نقش زیبایی شناختی آنها در کیفیت زندگی اش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. معمولا بسیاری از دختران پس از اتمام رشد پستانها در پایان دوران بلوغ، پستانهایی کوچک نسبت به جثه خود دارند که این می تواند موجب افسردگی و ناراحتی آنها شود چرا که اکثر دختران مایلند پستانهای بزرگ، خوش ترکیب، متناسب و رو به جلو داشته باشند و نه کوچک و آویزان. از آنجا که سینه های زن نشان اصلی مونث بودن اوست، رضایت دختران از فرم سینه های خود در هویت و ابراز وجود او از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مراقبت از سینه ها بخشی از سلامتی و زیبایی یک زن است که در بهبود روحیه اش موثر می باشد.

ساختار پستان ها

ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮏ زن ٢٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ، ﻏﺪد ﺷﯿﺮی و ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻻژن ﯾﺎ ﮐﻼژن اﺳﺖ (ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺘﮫﺎ ﺑﻪ ھﻢ و ﺳﻔﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد). اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﻏﺪد ﺷﯿﺮی و ﮐﻮﻻژن ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ و مراقبت از سینه ها ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ زﯾﺮش ﺳﯿﻢ دارد روﻧﺪ اﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

غدد پستانی بجز دوران بارداری و شیردهی در یک مرحله غیر فعال به سر می برند. ساختار اصلی آنها بافت چربی و همینطور بافت کشی متشکل از رشته های الاستیک می باشد. هر پستان از ۲۰-۱۵ بخش به نام «لوب» تشکیل شده است که مانند گلبرگهای گل مینا در کنار هم قرار دارند. هر لوب به نوبه خود از لوبولهای کوچکتر و در نهایت هزاران لوبول ریز تشکیل یافته است که در آنها شیر تولید می شود. در بین این اجزا شیارهایی به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک پستان در ناحیه تیره پوست که «آراُلا» نام دارد منتهی می شود. فضای باقیمانده میان مجراها و لوبولها را چربی پر می کند.

شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباطهای خاصی که بافت پستانها را در بر گرفته و برای مراقبت از سینه ها تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

رژیم لاغری و سوء تغذیه در سایز و مراقبت از سینه ها تأثیر گذار است و می تواند از علل کوچکی سینه ها در خانم ها باشد. مخصوصا” در خانم های چاقی که بدون برنامه علمی بطور ناگهانی شروع به کم کردن وزن می کنند چربی های بدن کاهش می یابد و چون پستان نیز مقدار زیادی بافت چربی دارد کوچک می گردد و همچنین چروکیده و افتاده می شود. در این افراد چون کوچکی پستان بدنبال رژیم غذایی بوده است بنابراین با توقف رژیم غذایی و برگشت به حالت عادی و استفاده از رژیم پر پروتیین مشکل فرد برطرف خواهد شد . البته ممکن است کمی افتادگی در پستان ها باقی بماند و نیاز به  درمان افتادگی سینه باشد.

نکاتی برای مراقبت از سینه ها در خانم ها

 • برای مراقبت از سینه ها در خانم ها، تغذیه و پرورش اندام به طور علمی نقش بزرگی دارد.
 • آب درمانی سرد ( ماساژ با آب سرد) در مراقبت از سینه ها در خانم ها موثر است.
 • ماساژ با روغنهای ویژه در مراقبت از سینه ها در خانم ها را فراموش نکنید.
 • انتخاب صحیح سوتین ( متناسب با اندازه پستان به نحوی که سینه ها تحت فشار نباشند ) نیز از جمله مواردی است که در مراقبت از سینه ها در خانم ها حرف اصلی را می زند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بزرگی و کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامری. طب سنتی. علم ورزشدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

عوامل موثر در رشد سینه های دختران

post_image

ثابت شده است که سایز سینه ارثی است. اگر سایز همه خانم ها در خانواده تان کوچک است به احتمال زیاد سایز شما نیز کوچک باقی می ماند. با این حال اگر متوجه شدید سایز مادرتان چندین برابر سایز شماست تعجب نکنید! ژن هایی که سایز سینه را تعیین می کنند ممکن است از طرف مادر یا حتی مادربزرگ به ارث نرسند. شاید مقصر مادر مادربزرگ تان باشد! البته این ژن ممکن است از طرف خانواده پدر نیز به ارث برسد. در برخی موارد نیز ممکن است هیچ کسی در خانواده تان هم سایز شما نباشد و فقط شکل و فرم آنها را از اعضای خانواده به ارث برده باشید. درواقع به غیر از ژنتیک عوامل موثر در رشد سینه های دختران زیادند.

تاثیر تغذیه بر رشد سینه ها

خوراکی ها می توانند روی رشد بالا تنه تاثیرگذار باشند. درواقع اگر تغذیه خوبی ندارید نباید انتظار رشد کافی را هم داشته باشید! اگر می خواهید بدن تان به اندازه کافی هورمون های لازم برای این رشد را ترشح کند باید تمامی مواد مغذی لازم را دریافت کنید. با این حال مشکل همیشه از تغذیه نیست. برخی افراد با افزایش وزن، سینه های شان نیز بزرگ می شود اما برخی دیگر هرقدر هم سایز زیاد کنند هیچ تغییری در سینه های شان ایجاد نمی شود.

تاثیر چاقی بر رشد سینه ها

رشد بیش از اندازه بالا تنه نیز مشکلات مخصوص به خود را دارد. درواقع کاهش سایز این ناحیه با ورزش خیلی سخت است. برخی ها طی کاهش وزن، اندازه سینه شان نیز کاهش پیدا می کند اما برخی دیگر هیچ تغییری نمی کنند. سینه بیشتر از چربی تشکیل شده است پس اگر می خواهید سایزتان را کاهش دهید باید چربی دریافتی تان را کم کنید. البته گفتن آن آسان تر از عمل کردن است زیرا وقتی با رژیم چربی می سوزانیم نمی توانیم ناحیه خاصی از بدن را انتخاب کنیم تا فقط در همان ناحیه چربی سوزی داشته باشیم، یعنی ممکن است در نواحی دیگر بدن تان کاهش چربی داشته باشید اما ذره ای چربی از سینه های تان آب نشود! به همین دلیل است که رژیم گرفتن به تنهایی کافی نیست و باید همراه با ورزش باشد. در این زمینه ورزش های هوازی و شنای سوئدی بهترین گزینه هستند.

تاثیر بارداری بر رشد سینه ها

علاوه بر شکم، سینه ها نیز در تمام طول بارداری رشد می کنند! درواقع بدن با این تغییرات نشان می دهد که درحال آماده شدن برای شیردهی است. اولین تغییر در سایز سینه بین هفته ششم و هشتم دیده می شود و تا آخر بارداری ادامه می یابد. در این دوره باید مرتب پوست خود را مرطوب کنید و از ترک خوردن آن جلوگیری کنید. افزایش سایز تا پایان شیردهی باقی می ماند سپس به تدریج شروع به کوچک شدن می کند و تقریبا به سایز قبل از بارداری می رسد. با این حال در برخی خانم ها سایز بزرگ باقی می ماند و در برخی ها نیز کوچک تر از قبل می شود.

برخی از زنان بر این باورند که سینه‌ های شان بسیار کوچک است و یا اندازه و شکلش ناموزون و نامتوازن است و یا در برخی از زنان سینه‌ های شان کاملا رشد نکرده است یا بعد از حاملگی یا تغییر وزن یا پیر شدن به میزان قابل توجهی اندازه و شکلش را از دست داده و تغییر کرده‌اند.

اما بد نیست بدانید گذاشتن پروتز سینه هم مانند بسیاری از اعمال جراحی زیبایی دیگر که امروزه یکی از اعمال جراحی زیبایی است، متاسفانه به مُد تبدیل شده است در صورتی که برای خیلی از افرادی که این عمل را انجام می ‌دهند ضرورتی ندارد یا حتی برای چنین کاری منع پزشکی دارند.

از عواملی که باعث تغییر در حجم سینه‌ ها در طول زندگی می‌ شود می ‌توان به افزایش وزن و به دنبال آن افزایش بافت چربی در کل بدن و همچنین سینه‌ ها و برعکس لاغری و کاهش وزن و به دنبال آن کاهش چربی و کوچکی سینه‌ ها، حاملگی و افزایش حجم سینه‌ ها و کوچک و جمع و چروکیده شدن سینه بعد از پایان دوران شیردهی اشاره نمود.

مکمل استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در نهایت پیری از دیگر عوامل موثر در رشد سینه های دختران است. به همین دلایل بزرگ کردن سینه یکی از شایع‌ ترین عمل‌های جراحی زیبایی مورد درخواست بانوان در جهان است. این فرآیند شامل عمل جراحی است که پروتزهای مصنوعی را برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ‌ها مورد استفاده قرار می ‌دهند. انجام عمل بزرگ کردن سینه‌ ها باعث بهبود و بهتر شدن اندازه و شکل سینه به خصوص در افرادی که سینه ‌هایی ناموزون و نامتوازن و یا کاملا رشد نکرده دارند می ‌شود.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل موثر در رشد سینه های دختران مطالعه فرمایید.

منبع: دکتر مقتدری. خورشیدی هادکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

رشد سینه ها در دختران

رشد سینه ها در دختران: علت و درمان عدم رشد سینه

ناهنجاری‌های پستان زمانی اتفاق می‌افتند که پستان‌های یک دختر به طور طبیعی رشد نکند یا وقتی سایر مشکلات سلامتی در سینه‌ها ایجاد شود.

ناهنجاری‌های پستان ممکن است در بدو تولد وجود داشته باشند (مادرزادی باشند) یا ممکن است در دوران بلوغ و به محض آغاز رشد سینه‌های یک دختر، یعنی به طور کلی بین سنین ۸ تا ۱۳ سالگی اتفاق بیفتند. طبیعی است که درباره نرمال بودن رشد سینه‌های خود نگران باشید؛ اما سینه‌های طبیعی، اندازه‌ها و اشکال مختلفی دارند و هر فرد سینه‌های متفاوتی دارد. اما گاهی پس از بلوغ، برخی از دختران جوان متوجه می‌شوند که سینه‌های آنها به هیچ وجه رشد نکرده است و نوک سینه‌ها بدون هیچ رشد قابل توجهی در بافت‌های غدد پستان، صاف روی قفسه سینه قرار دارد. این بدین معنا است که آنها از وضعیتی رنج می‌برند که به آن ماکروماستی گفته می‌شود.

زمان رشد سینه دختران


زمان رشد سینه دختران

یک نوزاد تازه متولد شده، دارای نوک سینه، هاله سینه و بافت اولیه سینه است. اما بیشتر رشد پستان در دو دوره متفاوت زندگی یک زن رخ می‌دهد: ابتدا در دوران بلوغ و سپس در دوران بارداری. رشد پستان‌ها بخش مهمی از بلوغ در زنان است. جالب است که انسان‌ها تنها پستاندارانی هستند که پستان‌های آنها قبل از اینکه لازم باشد وظیفه بیولوژیک خود یعنی شیردهی را انجام دهند، رشد می‌کنند.

اولین مرحله رشد پستان‌ها در هفته ششم رشد جنین و با ضخیم شدن خط پستانی یا خط شیر آغاز می‌شود. پس از ۶ ماه رشد، این خط پستانی تا کشاله ران امتداد پیدا می‌کند اما پس از آن برگشت می‌کند. با  تبدیل شدن هر ستون سلولی به یک غده عرق مجزا، توده ستون‌های سلولی از هر جوانه پستان تشکیل می‌شوند. هر یک از این از توده‌های سلولی، مجرای جداگانه خود را دارند که به نوک پستان منتهی می‌شود. در ماه‌های پایانی رشد جنینی، این ستون‌ها توخالی شده و هنگام متولد شدن یک نوزاد مونث ، نوک پستان و سیستم مجاری شیری اولیه تشکیل شده است.

همان طور که یک دختر به سن بلوغ نزدیک می‌شود، اولین علائم خارجی آن، یعنی رشد بیرونی پستان‌ها آغاز می‌شود. هنگامی که تخمدان‌ها ترشح استروژن را آغاز می‌کنند، چربی شروع به جمع شدن در بافت همبند می‌کند و باعث بزرگ شدن پستان‌ها می‌شود و سیستم مجاری شروع به رشد می‌کنند. رشد پستان‌ها به طور طبیعی یک یا دو سال قبل از شروع عادت ماهیانه آغاز می‌شود. معمولاً این نشانه‌ها با ظهور موهای زائد و موهای زیر بغل همراه هستند.

پس از شروع تخمک گذاری و عادت ماهیانه، بلوغ سینه‌ها با تشکیل غدد ترشحی در انتهای مجاری شیری آغاز می‌شود. سیستم سینه و مجاری آن به رشد خود ادامه می‌دهند و با رشد بسیاری از غده‌ها و لوب‌ها بالغ می‌شوند. میزان رشد سینه‌ها به میزان قابل توجهی در هر کدام از زنان جوان متفاوت است. رشد پستان در پنج مرحله اتفاق می‌افتد:

 • مرحله اول : در دوره قبل از بلوغ انسان، سینه‌ها صاف هستند و فقط نوک پستان از سطح پوست بالاتر است.
 • مرحله دوم : جوانه‌های پستان ظاهر می‌شوند. پستان و نوک پستان بالا می‌آید. بافت چربی شروع به شکل گیری می‌کند و هاله پستان (ناحیه تیره پوست که نوک پستان را احاطه می‌کند) بزرگتر می‌شود.
 • مرحله سوم: پستان‌ها با وجود بافت غدد شیری پستانی، نسبتا بزرگتر هستند. این افزایش سایز در ابتدا به شکل مخروطی و پس از آن به شکل گردتری اتفاق می‌افتد. هاله پستان شروع به تیره‌تر شدن می‌کند.
 • مرحله چهارم: نوک سینه و هاله پستان بزرگ‌تر شده و یک برآمدگی بالاتر از سایر نقاط پستان را تشکیل می‌دهد. معمولاً عادت ماهیانه طی دو سال پس از رسیدن به این مرحله شروع می‌شود و برخی از دختران در هنگام شروع عادت ماهیانه، به کلی این مرحله را رد کرده‌اند.
 • مرحله پنجم: پستان بالغ گرد است و فقط نوک پستان بزرگ شده است.

تمام این فرایند از مرحله جوانه زدن پستان تا مرحله پنجم، حدود ۳ تا ۵ سال طول می‌کشد. اما در برخی از دختران نزدیک به ۱۰ سال به طول می‌انجامد و پس از این پنج مرحله، پستان هنوز بالغ یا کاملا رشد کرده به شمار نمی‌آید. تنها حاملگی است که باعث رشد کامل پستان می‌شود.

زنان هر ماه نوسانات هورمونی را تجربه می‌کنند که باعث ایجاد چرخه طبیعی قاعدگی می‌شود. استروژن که در نیمه اول چرخه قاعدگی توسط تخمدان‌ها تولید می‌شود، باعث تحریک رشد مجاری شیری در سینه‌ها می‌شود. افزایش روز افزون استروژن منجر به تخمک گذاری در نیمه این چرخه می‌شود و سپس در نیمه دوم چرخه قاعدگی، هورمون پروژسترون چرخه را به دست گرفته و باعث تحریک تشکیل غدد شیری می‌شود. اعتقاد بر این است که این هورمون‌ها مسئول تغییرات چرخه‌ای مانند تورم، درد و حساسیت سینه‌ها هستند که بسیاری از خانم‌ها درست قبل از قاعدگی آن را تجربه می‌کنند. بسیاری از خانم‌ها نیز تغییراتی در حجم سینه‌ها را تجربه می‌کنند که باعث می‌شود سینه‌ها به طور ویژه‌ای برجسته به نظر برسند.

این اتفاق نیز مربوط به بزرگ شدن غدد موجود در پستان‌ها، به منظور آمادگی برای بارداری احتمالی است. اگر حاملگی در این مدت اتفاق نیفتد، سینه‌ها به اندازه طبیعی خود باز می‌گردند.

 درباره پستان‌های رشد نکرده


داشتن سینه‌های کوچک یا نامتقارن، در واقع بسیار شایع است. در حقیقت به طور متوسط در بسیاری از زنان، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تفاوت اندازه سینه وجود دارد.

با این حال این خصوصیات برای برخی از افراد اغراق‌آمیز هستند. این وضعیت که هیپوپلازی پستان یا ماکروماستی نامیده می‌شود، با عدم رشد بافت طبیعی پستان پس از بلوغ مشخص می‌گردد.

دو نوع اصلی ماکروماستی وجود دارد:

 • یک طرفه : این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که یک طرف قفسه سینه، دارای بافت پستان باشد و طرف دیگر کمی بافت پستان داشته باشد یا هیچ بافت پستانی نداشته باشد.
 • دوطرفه: این وضعیت نوعی از ماکروماستی است که با عدم وجود بافت طبیعی پستان در هر دو طرف قفسه سینه مشخص می‌شود.

اگر ماکروماستی وجود داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که سینه‌ها حداقل تا حدودی نامتقارن باشند. در حقیقت در یک پژوهش که روی ۱۱۱ زن مبتلا به ماکروماستی انجام شد، ۹۵ درصد از آنان دچار عدم تقارن پستان بودند.

علت کوچک بودن سینه دختران


دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود دختران سینه‌های رشد نیافته داشته باشند. به عنوان مثال این وضعیت می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:

 • عوامل ژنتیکی: موارد مادرزادی وجود دارند که ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشند. این عوامل شامل دامنه گسترده‌ای از ناهنجاری‌های سینه‌ای هستند. با این حال یکی از شایع‌ترین وضعیت‌ها سندروم لهستان است. که در آن بخش‌هایی از دیواره سینه از بین می‌رود. اگرچه ممکن است سایر ناهنجاری‌ها تا زمان بلوغ آشکار نشوند؛ اما سندروم لهستان از دوران نوزادی نیز مشهود است.
 • سبک زندگی: زنانی که از قبل به دلیل عدم رشد قبلی سینه‌ها، سینه‌های نامتقارن داشته‌اند، ممکن است متوجه شوند که وضعیت آن‌ها پس از بارداری و شیردهی بدتر می‌شود. تغذیه نوزاد با شیر مادر می‌تواند باعث تغییر شکل و اندازه سینه‌ها شود؛ زیرا آنها به طور مداوم متورم و کوچک می‌شوند و این امر به صورت بالقوه خط شیر سینه را تغییر می‌دهد.
 • تراز بدن: باور کنید یا نه، تراز بدن شما می‌تواند نقش مهمی در عدم تقارن پستان ها داشته باشد. هنگامی که بدن در تراز مناسب قرار می‌گیرد، ماهیچه‌ها و ذخایر چربی به طور مساوی و طبیعی توزیع می‌شوند. برخی رفتارهای خاص یا رویدادها مانند موقعیت وضعی بد بدن، فشار، آسیب دیدگی یا حتی وضعیت خوابیدن می‌تواند بر تراز بدن شما تاثیر منفی داشته باشد. در نتیجه ممکن است عدم تقارن در سینه‌های شما برجسته‌تر شود.

عوارض عدم رشد سینه


این واقعیت که دختران نوجوان و خانم‌های جوان بالغ که دچار عدم تقارن قابل توجه در پستان‌ها هستند، در مقایسه با کسانی که پستان‌های آنها شکل متقارن دارد در بررسی‌های سلامت روان نمره کمتری می‌گیرند، ثابت شده است. (به عنوان مثال محققان ۵۹ دختر در سنین ۱۲ تا ۲۱ سال که سینه‌های آنها به اندازه یک کاپ اختلاف سایز داشتند، را تحت بررسی قرار دادند و دریافتند که احساس عزت نفس و اعتماد به نفس در آنها به طور قابل توجهی کمتر از گروه کنترل دخترانی است که رشد پستان‌های آنها نسبتاً طبیعی می‌باشد)

ماکروماستی به خودی خود یک مشکل پزشکی نیست؛ اما زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لازم نیست اشاره کنیم که این مشکل چقدر عزت نفس زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زنانی که تصمیم به انجام جراحی بزرگ کردن سینه می‌گیرند، اغلب شکایات زیر را ابراز می‌کنند:

 • نمی‌توانند لباس یا تاپی که دوست دارند را بپوشند؛ زیرا لباس‌ها معمولاً برای سینه‌های پُرتر برش داده می‌شوند و خط گردن لباس در بدن آن‌ها آویزان می‌شود مگر اینکه بسیار تنگ باشد.
 • پیدا کردن سوتین‌هایی که کوچکتر از کاپ A هستند بسیار دشوار است. بنابراین معمولاً هیچ لباس زیر زیبایی برای پوشیدن ندارند و مجبورند همیشه سوتین‌های ورزشی بپوشند.
 • برخلاف تصورات رایج، سینه‌های کوچک از کشش جاذبه زمین مصون نیستند و با شروع اولین نشانه‌های آویزان شدن سینه، ظاهر سینه‌های آنها بیشتر از قبل به خطر می‌افتد.
 • هنگامی که زنان مبتلا به ماکروماستی به پشت دراز می‌کشند، غالباً قفسه سینه آنها کاملاً صاف به نظر می‌رسد و این امر می‌تواند بر اعتماد به نفس و وجهه آنها به عنوان یک زن تاثیر بگذارد.

درمان کوچک بودن سینه دختران


درمان کوچک بودن سینه دختران

هیچ راهی برای سرعت بخشیدن به رشد پستان‌ها یا کاهش سرعت آن وجود ندارد.

کرم‌ها و قرص‌ها

تبلیغات کرم‌ها و قرص‌ها، اغلب ادعا می‌کنند که مصرف آنها می‌تواند باعث بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن سینه‌ها  شود. این کرم‌ها و قرص‌ها معمولا هیچ تغییری در اندازه پستان ایجاد نمی‌کنند. حتی اگر هم تغییر ایجاد شود، ماندگاری آن بسیار بعید است.

ماساژ

ماساژ دادن سینه‌ها اندازه آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. ماساژ شدید حتی ممکن است به سینه‌ها صدمه بزند یا باعث تحریک پوست یا نوک پستان شود.

ورزش کردن

سینه‌ها بیشتر از عضله، از بافت چربی تشکیل شده‌اند. بنابراین ورزش کردن تاثیری بر رشد سینه‌ها نخواهد داشت. با این حال ورزش عموماً به تقویت و شکل دادن ماهیچه‌های قفسه سینه که زیر سینه‌ها قرار دارند کمک می‌کند و همچنین به حجم بدن می‌افزاید. مهم است که در حین ورزش کردن سوتین ورزشی بپوشید و در طول ورزش از سینه‌های خود به خوبی مراقبت و پشتیبانی کنید.

اضافه کردن وزن یا کاهش وزن

کاهش وزن یا اضافه کردن وزن ممکن است بر اندازه سینه‌ها تاثیر داشته باشد؛ اما نه همیشه! گاهی اوقات دختران در طول دوران بلوغ وزن اضافه می‌کنند؛ این امر طبیعی بوده و داشتن مقداری چربی بدن ضرورت دارد. از آنجا که سینه‌ها از بافت چربی تشکیل شده‌اند، ممکن است اضافه وزن باعث افزایش اندازه آنها شود و کاهش وزن باعث کوچکتر شدن آنها گردد.

پوشیدن سوتین در هنگام خواب

اینکه با سوتین بخوابید یا بدون آن، یک انتخاب فردی است و رشد سینه‌ها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. اگر با سوتین می‌خوابید اطمینان حاصل کنید که یک سوتین راحت باشد و زیاد تنگ نباشد.

از مصرف قرص‌ها و مکمل‌های استروژن برای افزایش سایز سینه‌ها خودداری کنید. 

اگر چه ممکن است مصرف غذاهایی که حاوی استروژن و پروژسترون هستند باعث افزایش سایز سینه‌های شما شوند؛ اما به هیچ وجه نباید صرفاً برای افزایش سایز سینه‌ها قرص‌های استروژن مصرف کنید. اگر فکر می‌کنید برای مصرف این قرص‌ها دلایلی فراتر از داشتن سینه‌های بزرگتر دارید، پس بهتر است در این باره با پزشک خود صحبت کنید؛ اما هرگز سرخود این قرص‌ها را مصرف نکنید. متاسفانه ارتباط مصرف داروهایی که باعث افزایش سایز سینه‌ها می‌شوند با سرطان سینه، ایجاد لخته‌های خونی و سایر بیماری‌ها ثابت شده است که قطعاً ارزش افزایش سایز سینه‌ها را ندارند. حتی مطالعاتی وجود دارند که در این باره بحث کرده‌اند که هیچ شواهدی مبنی بر این که استروژن یا پروژسترون باعث افزایش سایز سینه‌ها می‌شود، وجود ندارد.

درمان‌های غیر تهاجمی

ایجاد بهبودی از طریق درمان‌هایی مانند تزریق چربی (افزایش سایز سینه ها با تزریق چربی بدن خود بیمار)، PRP (درمان پلاسمای غنی شده با پلاکت) و دستگاه‌های انرژی که باعث لیفت و حجم بخشیدن به عضلات قفسه سینه می‌شوند ممکن است. اما برای ایجاد افزایش قابل توجه در اندازه سینه‌ها در موارد شدید ماکروماستی، بهترین راه حل عمل جراحی افزایش سایز سینه است.

عمل جراحی تقویت پستان

عمل جراحی تقویت پستان

یک جراح متخصص می‌تواند با استفاده از ایمپلنت‌های زبر ژل سیلیکون با استحکام بالا، یا ایمپلنت‌های ژل سیلیکون معمولی، هردو مشکل ماکروماستی یک طرفه یا دو طرفه را با طبیعی‌ترین نتایج ممکن، اصلاح کند.

سوالات متداول


 آیا غذاها در رشد سینه‌ها تاثیر دارند؟ 

 غذاهای دریایی 

 غذاهای دریایی‌های منیزیم هستند که بر اساس تحقیقات انجام شده سطح تولید هورمون‌های جنسی را افزایش می‌دهند و به رشد سینه‌ها کمک می‌کنند. برخی از این غذاهای دریایی عبارتند از میگو، صدف، شاه میگو و حتی ماهی از جمله منابعی هستند که به رشد طبیعی سینه‌ها کمک می‌کند.

 محصولات لبنی مانند شیر و پنیر  

 محصولات لبنی حاوی هورمون‌های طبیعی هستند که این محرک‌ها وظیفه رشد سینه زنان را بر عهده دارند به این ترتیب اگر شما می‌خواهید سینه‌هایی بزرگ تر داشته باشید می‌توانید از محصولات لبنی در کنار رژیم غذایی معمولی خود استفاده کنید. برخی از محصولات لبنی که به رشد سینه‌ها کمک می‌کنند عبارتند از پنیر، کره، ماست و شیر.

 انواع مغزها 

 مغزها در می‌ان محصولاتی قرار دارند که به رشد سینه‌ها کمک می‌کنند. اگر شما دوست دارید که سینه‌های تان بزرگ‌ تر شود می‌‌تواند به مصرف انواع مغزها و دانه‌ها بپردازید تا غدد موجود در سینه‌ها بزرگ تر شوند. برخی از مغزها از قبیل گردو، بادام هندی، کنجد و تخم کتان به رشد سینه‌ها کمک می‌کنند.

 غلات کامل  

 غلات کامل حاوی مقدار زیادی مواد مغذی هستند که بسیار سالم می‌باشند و به رشد سینه‌ها کمک می‌کنند. گوشت کامل و برنج قهوه ای از جمله ترکیباتی هستند که در رژیم غذایی مخصوص رشد سینه‌ها گنجانده می‌شوند.

 سبزیجات  

 سبزیجات برگ سبز جز آن دسته از مواد غذایی هستند که باعث افزایش سایز سینه‌ها می‌شوند. به طور کلی مصرف سبزیجات برای حفظ سلامت بدن توصیه می‌شود به همین دلیل نباید از مصرف آن غافل شوید.

 خطرات و عوارض جراحی بزرگ کردن سینه چیست؟ 

 برخی از خطرات و عوارض بیهوشی و جراحی به شرح زیر می‌باشند:

 • بروز واکنش آلرژیک به داروها و مشکلات تنفسی
 • خونریزی و لخته شدن خون و بروز عفونت

 خطرات جراحی بزرگ کردن سینه به شرح زیر می‌باشد:

 • اختلال در شیردهی
 • از دست دادن حس در نوک سینه‌ها
 • ایجاد بافت اسکار کوچک در نقاطی که معمولاً خیلی به چشم نمی‌آید
 • بافت اسکار برجسته و کلفت
 • نامتقارن بودن نوک سینه‌ها
 • نامتقارن بودن اندازه و شکل هر دو سینه
 • شکستن یا نشت پروتز سینه
 • نیاز به جراحی دوم یا سوم سینه
 • چروکیده شدن پروتز سینه

 ایجاد یک توده کپسول مانند از بافت اسکار در اطراف پروتز سینه طبیعی است و این بافت اسکار به پروتز کمک می‌کند در جای خود باقی بماند و گاهی اوقات این کپسول اسکار بزرگ تر و کلفت تر می‌شود و می‌تواند باعث بروز برخی تغییرات در شکل سینه، بروز مقداری درد یا سفت شدن بافت سینه شود. در برخی موارد نادر طبق ادعای متقاضیان پروتز سینه یک نوع لنفوما به وجود می‌‌آید. یکی دیگر از مشکلاتی که در ارتباط با جراحی پروتز سینه مطرح می‌‌شود این است که بیمار احساس می‌کند اندازه سینه‌های او یکسان نیست و به ظاهر دلخواه دست پیدا نکرده است یا آنکه واکنش دیگران در خصوص سینه جدیدش باعث معیوب شدن و ناامیدی او می‌شود.

 آیا قرص مخصوص بزرگ کردن سینه تاثیری دارد؟ 

 قرص مخصوص بزرگ کردن سینه به صورت طبیعی می‌‌تواند بر روی اندازه سینه تاثیر بگذارد زیرا برخی از آنها حاوی گیاهانی هستند که با تاثیرات شبه استروژن بر روی بدن همراه هستند. قرص ضد بارداری می‌‌تواند به طور موقت باعث افزایش اندازه سینه شود. استروژن باعث احتباس مایع درون سینه خواهد شد و بر روی بافت سینه تاثیر می‌گذارد.

 آیا مصرف قرص مخصوص بزرگ کردن سینه خطر دارد؟ 

 هیچ‌ گونه شواهد و مدارکی وجود ندارد که نشان دهد مصرف این داروهای گیاهی خطر ندارد و بی ضرر است. با توجه به فقدان شواهد و مدارک کافی در ارتباط با تاثیرات این داروها و نگرانی‌هایی که در ارتباط با ایمنی آنها در بلند مدت وجود دارد نباید بدون مشورت با پزشک از این محصولات استفاده کنید. در صورتی که این محصولات دارای تاثیرات شبه استروژن در بدن باشند برخی نگرانی‌ها در خصوص ایمنی آنها مطرح خواهد شد. استروژن باعث تحریک رشد بافت رحم می‌شود و تصور بر این است که احتمال بروز سرطان رحم را افزایش می‌‌دهد به همین دلیل قرص ضد بارداری و هورمون درمانی معمولاً حاوی پروژسترون هستند تا با تاثیرات استروژن بر روی رحم مقابله کنند. ما هنوز به خوبی نمی‌دانیم که آیا مصرف قرص تحریک کننده رشد سینه باعث تحریک رشد بافت رحم نیز می‌‌شود یا خیر زیرا شواهد و مدارک کافی وجود ندارد که نشان دهد این محصولات بر روی باروری، چرخه پریود یا اثرگذاری قرص ضد بارداری تداخل ایجاد می‌کنند.

 مصرف کدام ویتامین برای رشد سینه توصیه می‌شود؟

 ویتامین و مکمل پاسخگو و جبران کننده کمبودهای بدن ما هستند. ویتامین دی که در اکثر قرص‌های ویتامین وجود دارد در رشد سینه‌ها و سلامت آنها نقش مهمی را ایفا می‌کند. این ماده مغذی در شیر و تخم مرغ و گوشت قرمز و ماهی و بادام درختی یافت می‌شود با این حال نور آفتاب موثر ترین منبع ویتامین دی است. در صورتی که بدن انسان دچار کمبود این ویتامین باشند سلامت سینه‌ها تضمین نمی‌‌شود و این مسئله بر روی رشد آنها تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل مصرف مکمل ویتامین دی بسیار ضروری است.

 آیا برای درمان کوچک بودن سینه‌ها باید هورمون‌ها بررسی شوند؟

 آنچه در خارج از بدن ما رخ می‌دهد حاصل واکنش‌های داخل بدن و اتفاقاتی است که در آنجا رخ می‌دهد. شما باید برای اطمینان از سلامت سینه‌های خود با پزشک مشورت کنید و در صورت نیاز به آزمایش هورمون بدهید زیرا هورمون‌ها بر روی اعضای مختلف بدن از قبیل سایز سینه‌ها تاثیر می‌گذارند.

کدام مکمل‌ها به افزایش سایز سینه کمک می‌کنند؟ 

 قرص مخصوص بزرگ کردن سینه ترکیباتی از قبیل کوهوش سیاه، جینسینگ، دانه رازیانه و دونگ کوا دارد که همه این ترکیبات جز مکمل‌های طبیعی برای رشد بافت سینه‌ها هستند. مکمل‌های غذایی باعث تغییر شکل سینه نمی‌شوند اما تا حد امکان به بهبود ظاهر طبیعی آنها کمک می‌کنند.دکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

درمان کوچکی سینه زنان با هورمون تراپی، ژل و پروتز سینه

کوچک بودن سینه زنان منجر به اختلاف میان تصویر بدن فرد و درک درونی او از شکل و اندازه دلخواه پستان می‌شود . برای حل این مشکل می‌توان عمل تقویت پستان را انجام داد. این فرآیند که ماموپلاستی تقویتی نیز نامیده می‌شود، عملی است که در آن از ایمپلنت‌های پستان استفاده می‌شود.

سایر راه حل‌های موجود برای حل این مشکل، شامل جراحی‌های بازسازی فلاپ ماهیچه، تزریق چربی و میکرو جراحی‌های بازسازی پستان هستند. کوچک بودن سینه زنان را همچنین می‌توان با استفاده از هورمون‌های تقویت کننده پستان مانند استروژن درمان کرد. در موارد میکروماستی شدید در یک زن، از جراحی عدم تقارن پستان استفاده می‌شود.

میکروماستی چیست؟


بیشتر از نیمی از جمعیت زنان در سنین نوجوانی از رشد نامتقارن سینه‌ها رنج می‌برند و طبق یک پژوهش، تقریباً از هر ۱۰ زن بالغ، ۷ نفر احساس می‌کنند که سینه‌های چپ و راست آنها از نظر ظاهری یکسان نیستند. عدم تقارن در اندازه سینه با تفاوت ۱۵ تا ۲۰ درصد بین هر دو پستان، در واقع کاملاً طبیعی است.

با این حال گاهی از اوقات مواردی رخ می‌دهد که عدم تقارن بسیار زیاد می‌شود یا سینه‌ها پس از دوره بلوغ همچنان بسیار کوچک باقی می‌مانند. اصطلاح پزشکی برای مشکل دوم «میکروماستی» است که به عدم رشد بافت سینه‌های یک زن پس از بلوغ اطلاق می‌شود. این مشکل گاهی اوقات هیپوپلازی پستان نیز نامیده می‌شود. زنانی که از این مشکل رنج می‌برند، اساساً به جای داشتن سینه‌های رشد کرده، تنها نوک پستان را دارند که صاف روی قفسه سینه قرار گرفته است.

دو نوع میکروماستی وجود دارد: میکروماستی دو طرفه و یک طرفه . میکروماستی دو طرفه زمانی است که بافت پستان در هر دو طرف سینه وجود نداشته باشد. میکروماستی یک طرفه زمانی است که یک طرف سینه بافت پستان وجود دارد و در طرف دیگر مقدار بسیار اندکی از بافت وجود داشته باشد؛ یا اینکه هیچگونه بافتی وجود نداشته نباشد.

اغلب زنان در نتیجه میکروماستی دچار عدم تقارن سینه‌ها می‌شوند. به عنوان مثال در یک پژوهش روی ۱۱۱ بیمار مبتلا به میکروماستی، بیش از ۹۵ درصد آن ها دچار عدم تقارن سینه‌ها بودند. اگر چه این مشکلات شایع نیست اما می‌تواند تاثیر بسیاری بر اعتماد به نفس و عزت نفس یک زن داشته باشد.

دلایل میکروماستی و عدم تقارن سینه‌ها چیست؟


برخی از دلایل میکروماستی می‌تواند مربوط به نواقص مادرزادی که از بدو تولد وجود داشته‌اند، باشد؛ مانند ناهنجاری در عضلات قفسه سینه. ممکن است این مشکلات در بدو تولد نوزاد مشهود باشند؛ به عنوان مثال در مورد سندروم لهستان که بخشی از عضلات قفسه سینه وجود ندارد. یا ممکن است این بیماری‌ها تنها در سنین بزرگسالی مشخص شوند؛ به عنوان مثال هیپوپلازی پستانی یا هایپرپلازی یا عدم تقارن سینه‌ها.

گاهی اوقات عاملی مانند سبک زندگی در ادامه زندگی نیز می‌تواند عدم تقارن سینه‌های رشد نکرده را افزایش دهد. اندازه و شکل سینه‌ها می‌تواند در طول دوران بارداری و شیردهی تغییر کند. ممکن است هنگامی که بافت سینه از شیر پر می‌شود و پس از اتمام شیردهی مجدداً تخلیه می‌شود، استحکام خط شیر تغییر کند.

ناهنجاری‌های پستان همچنین می‌توانند در نتیجه آسیب دیدگی، سوختگی، تومورها، عفونت یا اختلال عملکرد غدد درون ریز به وجود بیایند.

وقتی صحبت از شیردهی می‌شود، مهم نیست که یک زن چقدر تلاش کند تا کودک را به طور مساوی از هر دو سینه تغذیه کند؛ باز هم گاهی اوقات ممکن است کودک یک سینه را بر دیگری ترجیح دهد. در نهایت با گذشت زمان ممکن است یکی از سینه‌ها کشیده شود و نامتقارن به نظر برسد. همچنین ممکن است یکی از پستان‌ها به اندازه قبل از بارداری خود بازگردد. در حالی که دیگری بزرگ‌تر بوده و دچار افتادگی و از دست دادن حجم است. حتی ممکن است برخی از بیماران در نهایت مجبور شوند سینه‌هایی را تحمل کنند که یکی از آنها یک کاپ سایز، بزرگتر از دیگری است.

تراز بدن می‌تواند در عدم تقارن پستان‌ها نقش داشته باشد. هنگامی که تراز بدن کاملاً درست است، ذخایر چربی و ماهیچه‌ها به شکل درست در بدن توزیع می‌شوند. واقعیت این است که در طول زندگی یک فرد، وضعیت خوابیدن، آسیب‌ها ، فشار و موقعیت وضعی بدن باعث تغییر تراز بدن شده و این امر منجر به رشد بیش از حد ماهیچه‌ها شده و باعث می‌شود بافت چربی در سینه‌ها نامتقارن به نظر برسد. ناهنجاری‌های پستان همچنین می‌توانند در نتیجه آسیب ، سوختگی، تومورها، عفونت یا اختلال عملکرد غدد درون ریز به وجود بیایند.

درمان کوچکی سینه زنان


هورمون درمانی

اگر هورمون استروژن در دوزهای کافی مصرف شود، می‌تواند با تحریک رشد بافت سینه، اندازه پستان را افزایش دهد. با این وجود استفاده از هورمون استروژن از این طریق، بی‌خطر نیست. زیرا هنگامی که سلول‌های بافت سینه برای رشد تحریک می‌شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند. زنانی که استروژن کافی برای افزایش سایز سینه‌های خود مصرف کرده‌اند، خطر ابتلا به سرطان سینه در خود را تا حد زیادی افزایش داده‌اند.

در محصولات تقویت کننده پستان، بسیاری از گیاهان و مکمل‌ها گنجانده شده است که تا حدودی در بدن مانند استروژن عمل می نمایند. به این مواد فیتواستروژن گفته می‌شود که به معنای استروژن‌های گیاهی است.

طبق گفته تولیدکنندگان محصولات تقویت کننده پستان، فیتواستروژن‌ها می توانند مانند استروژن، سینه‌ها را بزرگ‌تر کنند؛ اما خطرات هورمون استروژن را ندارند.

با این حال این فرضیه چندین مشکل دارد. شاید مهمترین آن‌ها این باشد که استروژن‌ها معمولاً به جای افزایش عملکردهای مربوط به استروژن در بدن، آن‌ها را کاهش می‌دهند. دلیل آن این است که استروژن طبیعی بدن انسان با اتصال به نواحی خاص روی سلول‌ها که گیرنده‌های استروژن نامیده می شوند، اثرات خود بر بدن را اعمال می‌نماید. فیتواستروژن‌ها نیز به گیرنده‌های استروژن متصل می‌شوند؛ با این حال هنگامی که آنها این کار را انجام می‌دهند، صرفاً یک اثر جزئی ایجاد می‌نمایند و علاوه بر آن توانایی استروژن حقیقی برای اتصال به این گیرنده‌ها را مسدود می‌کنند. اثر شبکه‌ای، در زنانی که در سن قاعدگی قرار دارند کاهش عملکرد استروژن است. ممکن است این اثر، یک تأثیر بسیار مفید باشد زیرا از نظر تئوری می‌تواند احتمال ابتلای یک زن به سرطان پستان را کاهش دهد. با این حال خط استدلالی مشابه همچنان حاکی از آن است که فیتواستروژن‌ها باید اندازه پستان را کاهش دهند نه اینکه آن را افزایش دهند.

علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهند که بسیاری از محصولات افزایش دهنده سایز پستان حتی حاوی مقادیر قابل توجه فیتو استروژن هم نیستند.

در هر صورت اگر یک محصول تقویت کننده پستان حاوی مقادیر کافی فیتو استروژن برای تحریک واقعی رشد سلول‌های پستان باشد، همزمان باعث افزایش خطر سرطان پستان نیز خواهد شد. شما نمی‌توانید یک اثر را بدون گرفتن تأثیر دیگر دریافت کنید. در واقع یکی از راه‌های تعیین خطر سرطان پستان که توسط یک ماده تحت مطالعه مشاهده می‌شود، چه این ماده یک مکمل باشد چه یک ماده محیطی، اندازه گیری تحریک استروژنیک سلول‌های بافت پستان است.

بنابراین هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که بنا بر آن باور داشته باشیم فیتواستروژن‌ها می‌توانند اندازه سینه را افزایش دهند. حتی اگر هم افزایش دهند، چنین تاثیراتی را بی‌خطر به جا نخواهند گذاشت.

درمان‌های غیر جراحی

اگر عدم رشد سینه‌ها بسیار زیاد باشد یا عدم تقارن کاملا آشکاری وجود داشته باشد، بعید است که این مشکل بدون عمل جراحی قابل اصلاح باشد. با این حال برای عدم تقارن‌های کمتر، درمان‌های غیر جراحی وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند. یکی از گزینه‌های درمانی که می‌تواند نتایج طبیعی‌تری داشته باشد، افزایش سایز سینه از طریق انتقال چربی است. در این روش به جای قرار دادن ایمپلنت در پستان کوچکتر، می‌توان سایز آن را با استفاده از چربی بدن خود بیمار افزایش داد. این عمل بسیار مفید است؛ زیرا در این روش پستان‌ها به صورت طبیعی به شکل یکدیگر در می‌آیند. برخی از پزشکان از PRP برای اهداف جوان سازی در سینه‌ها استفاده می کنند و ادعا می‌کنند که می توانند برخی از حجم سینه‌ها را با استفاده از آن بازیابی کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که مزایای استفاده از PRP همراه با انتقال چربی را ثابت می‌کنند؛ چرا که گفته می‌شود به جذب آن کمک می‌کند.

برخی از دستگاه‌های انرژی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند که هدف از آن ها تقویت، لیفت و سفت کردن عضلات قفسه سینه با انتشار میکرو جریان هایی است که باعث انقباض غیر ارادی می‌شوند. با این حال پزشکان اغلب برای دستیابی به بهترین نتایج مجبورند این روش را ۱۲ تا ۱۵ بار تکرار کنند.

گاهی اوقات بیمار درخواست دریافت پر کننده‌های پوستی در سینه کوچک‌تر را دارد. اگرچه این روش درمانی ممکن است؛ اما پر کننده‌ها اغلب تنها برای مقادیر حجم اندکی طراحی شده‌اند و در صورت استفاده از آنها برای تقویت پستان، نه تنها نتایج آن موقتی خواهد بود بلکه بسیار گران هستند چرا که باید به طور مداوم تکرار شوند.

عمل جراحی

بهترین روش برای درمان میکرو ماستی شدید، معمولاً انجام عمل جراحی است. یکی از گزینه‌های موجود، افزایش سایز سینه‌ها با استفاده از ایمپلنت‌ها می‌باشد.

جراحی پروتز پستان می‌تواند مشکلات میکروماستی یک طرفه و دوطرفه را برطرف کنند. در موارد میکرو ماستی دو طرفه، هر دو ایمپلنت به یک اندازه یکسان خواهند بود و در میکروماستی یک طرفه، از ایمپلنت‌هایی استفاده می‌شود که کمک کنند پستان‌ها تا حد امکان مشابه یکدیگر به نظر برسند. ایمپلنت های ژل سیلیکون با استحکام بالا که با عنوان «آدامس خرسی» شناخته می‌شوند و در خانم‌هایی که بافت سینه بسیار کمی دارند، نتایج بسیار طبیعی حاصل می‌کنند؛ زیرا احتمال نشت کردن و تغییر شکل در این ایمپلنت‌ها بسیار کم است.

با این حال اگر عدم تقارن قابل توجهی ایجاد شده باشد، ممکن است برای درمان، انجام ترکیبی از ریداکشن سینه، آپلیفت سینه و جابجایی نوک سینه ضرورت داشته باشد. بسته به مواردی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، ممکن است این روش به معنای کوچکتر کردن پستان بزرگتر، بزرگتر کردن پستان کوچکتر و اصلاح محل قرار گیری نوک پستان و اندازه آن باشد. اغلب بیماران تمایل دارند سینه‌های کوچک خود را بزرگتر کنند. اما ایجاد تقارن از طریق کوچک کردن پستان بزرگ‌تر، بهتر حاصل می‌شود. برداشتن بافت اضافه از پستان بزرگتر می‌تواند بدون نیاز به استفاده از ایمپلنت جراحی، باعث نتایج بسیار دراز مدت و طبیعی‌تر شود. در بیشتر عمل‌های جراحی مانند این عمل، باید پس از عمل در طول شب در بیمارستان بستری بمانید.

مواردی که باید در مورد عمل جراحی در نظر گرفته شوند

مشکلات کلی مربوط به جراحی پستان می‌تواند شامل زخم شدن، مداخله احتمالی در شیردهی باشد و گاهی اوقات از نظر خونرسانی برای نوک پستان خطر وجود دارد. درباره عدم تقارن آشکار پستان‌ها لازم است قبل از عمل، سینه‌های بیمار به طور کامل بررسی شوند. دلیل در این بررسی‌ها این است که برخی از تحقیقات نشان می‌دهند عدم تقارن پستان‌ها ممکن است نشانه افزایش خطر سرطان پستان باشد.

برای تشخیص هر یک از علائم سرطان، توصیه می‌شود بیمار قبل از عمل جراحی، سونوگرافی و ماموگرافی انجام دهد. هدف از این آزمایش‌ها تشخیص هرگونه اختلال قابل توجه در پستان‌ها قبل از عمل جراحی است تا بتوان این مشکلات را از قبل برطرف کرد.

درباره مشکلات میکروماستی، اغلب این بحث وجود دارد که آیا مداخله جراحی برای بیماران جوان مناسب است یا خیر ؛ و اگر مناسب است باید چه موقع انجام شود.

میزان ابتلا به سرطان پستان سالانه در حال افزایش است. تشخیص زودرس سرطان پستان اهمیت بسیاری دارد. بنابراین عمل‌های زیبایی باعث از بین رفتن یا کاهش فرصت درمان نمی‌شوند یا مزیت‌های لامپکتومی در درمان سرطان را محدود نمی‌کنند. اگر بیمار ۱۸ تا ۴۰ سال سن داشته باشد، پزشکان توصیه می‌کنند قبل از عمل جراحی سونوگرافی انجام دهد. در حالی که اگر بیمار بالاتر از ۴۰ سال سن داشته باشد، انجام ماموگرافی به شدت توصیه می‌شود. این امر به این دلیل است که بیماران زیر ۴۰ سال بیماران کم خطر محسوب می‌شوند و همچنین در بیماران جوانتر بافت پستان متراکم‌تر بوده و از این رو بررسی ماموگرافی دشوار است.

درباره مشکلات میکرو ماستی، اغلب این بحث وجود دارد که آیا مداخله جراحی برای بیماران جوان مناسب است و اگر مناسب است باید چه موقع انجام شود. با این حال پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عدم تقارن قابل توجه پستان‌ها می‌تواند باعث شود زنان و دختران جوانی که مبتلا به این وضعیت هستند، نسبت به کسانی که دارای سینه‌های متقارن می باشند، در بررسی معیارهای سلامت روان نمره کمتری کسب کنند.

با این وجود اگر بیمار هنوز در حال پشت سر گذاشتن بلوغ است، احتمالاً عمل جراحی توصیه نمی‌شود. زیرا عدم تقارن پستان‌ها می‌تواند حتی به خودی خود با رشد بدن نیز از بین برود. گاهی اوقات مواردی از میکرو ماستی وجود دارند که توسط خود شخص تشخیص داده می‌شوند و ناشی از اختلاف بین تصویر بدن فرد و تصویر درونی که خود فرد از اندازه و شکل مناسب یا مطلوب پستان‌های خود در نظر دارد، می‌باشد. ممکن است بیمارانی که درباره مشکلات بسیار جزئی وسواس زیادی نشان می‌دهند، از مشکلات بهداشت روان مانند اختلال دیسمورفی بدنی شدیدی (BDD) رنج ببرند.دکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران

post_image

معمولاْ بسیاری از دختران که پستانهای کوچک نسبت به جثه خود پس از اتمام رشد پستانها در پایان دوران بلوغ، دارند که این می تواند موجب افسردگی و ناراحتی آنها شود چرا که اکثر دختران مایلند پستانهای بزرگ، خوش ترکیب، متناسب و رو به جلو داشته باشند و نه کوچک و آویزان.

عوامل موثر در اندازه سینه ها در خانم ها

با افزایش وزن، بافت چربی موجود در سینه ها و در نتیجه حجمشان افزوده می شود. در مقابل با کاهش وزن بافت پیوندی و الاستیک نامتغیر باقی مانده و بافت چربی کاهش می یابد. از آنجایی که تغییر وزن موجب نابودی رشته های الاستیک و شل شدن پوست می شوند، بهتر است از تغییرات رادیکالی وزن جلوگیری نمود. یکی از پیامد های حاملگی افزایش حجم سینه هاست. اصولاً پس از خاتمه دوران شیردهی که پستانها به حالت اولیه خود باز می گردند، کمی جمع و چروکیده می شوند.

مکمل های استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در نهایت کهولت نیز هر کدام به نحوی موجب تغییرات عدیده در حجم سینه ها می شوند. با بالارفتن سن پوست نازکتر شده و هورمونها در بدن افزایش می یابند که به نوبه خود باعث جمع شدن لوبولهای سینه می شود.

تاثیر ورزش در بزرگی و کوچکی اندازه پستان ها

درباره بزرگ و کوچک کردن سینه و تاثیر ورزش بر آنها بسیار سوال می شود. متاسفانه دیده می شود برخی افراد غیرکارشناس برای جذب مشتری در باشگاه هایشان اطلاعات غلطی در این باره به خانم ها می دهند و حتی انجام تمرین هایی را هم به افراد توصیه می کنند و معتقدند این ورزش ها روی کاهش یا افزایش حجم چربی بافت پستان اثرگذار است. واقعیت این است که تمرین های ورزشی در ناحیه پستان تاثیری در کاهش یا افزایش نسج پستان ندارند و فقط روی فرم عضله های پستانی بزرگ و کوچک اثرگذار هستند.

فرم و وضعیت این عضلات که دقیقا زیر پستان ها قرار گرفته ارتباطی به حجم، اندازه، سفتی یا شلی پستان ندارد زیرا بافت یا نسج پستان عضلانی نیست که تمرین های ورزشی بتواند آن را تقویت کند. بافت پستان شامل نسج نرم، چربی و غدد شیری است. البته تمرین های ورزشی در کنار تغذیه صحیح روی چربی بدن اثر می گذارند و باعث کاهش وزن می شوند. بنابراین ممکن است با کاهش وزن و کم شدن چربی داخل پستان مقداری از حجم پستان ها کم شود.

باید بدانید فرم و حجم پستان ها بستگی به ژنتیک افراد دارد هر چند اختلالات هورمونی هم می توانند تغییراتی در اندازه پستان ایجاد کنند. فرم پستان ها بعد از بارداری و شیردهی هم تغییر می کند و ممکن است پس از این دوران دچار افتادگی شود. این افتادگی هم مربوط به نسج پستان است و با انجام ورزش اصلاح نمی شود.

کم کاری تیرویید و هیپوفیز نیز عامل بسیار نیرومندی برای سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران محسوب میگردد. در کل کمبود هورمونهای تخمدان و هیپوفیز علت کوچکی سینه ها است.برای پیگیری امر باید به متخصص غدد مراجعه نمود.

خانم هایی که عمل جراحی زیبایی انجام می دهند مثل هر خانم دیگری در معرض ابتلا به سرطان پستان هستند، بنابراین باید معاینه های دوره ای را به موقع انجام دهند. اما توصیه ام به همه خانم ها در مورد سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران این است که بی جهت به خود برچسب بزرگ یا کوچک بودن پستان را نزنند زیرا در بسیاری از مواقع واقعا مشکل خاصی وجود ندارد. بسیاری از مراجعان ما واقعا مشکلی ندارند اما به امید اینکه با این تغییر زیباتر شوند، به ما مراجعه می کنند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” بلوغ دیررس و کوچکی سینه در دختران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سینه های کوچک نسبت به جثه در دختران مطالعه فرمایید.

منبع: پرشین پرشیا. رها فاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه

post_image

مشکلاتی که بسیاری از خانمها و دختران دارند سایز سینه است . برخی سینه بزرگ و برخی سینه کوچک را دوست دارند . اگر یک خط فرضی عمودی رسم کنیم و بدن را بااستفاده از این خط به دو قسمت مساوی چپ و راست تقسیم کنیم مشاهده می شود که دو سمت بدن دارای تقارن کامل نیستند و کمی با هم تفاوت دارند . عدم تقارن دو طرف تا حدود ۸ درصد طبیعی است و نیاز به هیچ گونه اقدامی نخواهد داشت . به همین دلیل سینه های راست و چپ هم کمی اختلاف اندازه دارند که طبیعی بوده و نشاندهنده بیماری نخواهدبود. در این بخش درباره اندازه سینه خانمها اطلاعات جامع و کاملی را بیان میکنیم و نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه را مطرح می کنیم.

همه  خانم ها دوست دارند سینه هایی زیبا و خوش ترکیب داشته باشند. خانم ها، خوب است بدانید که سینه های شما از چربی و بافت های چربی دار تشکیل شده است،شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباط های خاصی که بافت پستان ها را در بر گرفته و آنها را حفاظت می کنند تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

علت کوچی پستان ها در خانم ها

هورمون های جنسی در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد. از اینرو سایز آنها بستگی به میزان چربی دارد که در آن ذخیره می کنید که آن هم به نوبه خود بستگی به ژنتیک، وزن، سلامتی و سن شما دارد. ماهیچه هایی که در زیر سینه ها قرار گرفته اند، ماهیچه های سینه ای نامیده می شوند که برجستگی سینه ی شما از آن ها است.

باید بدانید که عوامل ژنتیکی نیز در کوچکی یا بزرگی  سایز سینه بسیار دخیل هستند، در این موارد نمی توان آنچنان تأثیری بر کوچک کردن یا بزرگ کردن سینه گذاشت. ژنتیک شایعترین علت کوچی پستان ها در خانم ها می باشد و معمولا به کرم ها و قرض های گیاهی پاسخ مناسبی نخواهد داد و این مواد به هیچ عنوان باعث رشد پستان نمی گردند.

تاثیر ورزش در کوچک کردن سینه ها

اگر می خواهید بدانید که می توانید سایز سینه تان را تغییر دهید یا نه، باید به شما بگویم که خیر، نمی توانید (مگر با عمل جراحی)، اما می توانید با کار کردن روی عضلات سینه، آنها را بزرگتر، سفت تر و خوش ترکیب تر کنید.

بهترین و مؤثر ترین راه برای کاهش سایز سینه؛ انجام ورزش های قبلی – عروقی یا هوازی است. چرا که این تمرینات موجب چری سوز و به تبع آن کاهش چربی در بدن می شود.اما لازم است بدانید این تمرینات موجب کاهش چربی در کل بدن می شود، یعنی نباید انتظار داشت که این تمرینات فقط روی چربی سینه تأثیر داشته باشند و در نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه ها بی تاثیر است. تمریناتی ورزشی مانند: دویدن، دوچرخه سواری، شنا، آیروبیک ، طناب زدن و پیاده روی سریع از جمله تمرینات هوازی هستند. این تمرینات باید ۵ روز در هفته و به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه انجام شوند، که البته حد معمول آن برای خانم های که سابقه ورزشی و آمادگی بدنی بالای ندارند از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد.کاهش ۴ تا ۶ کیلو وزن می تواند بر روی کاهش سایز سینه تأثیر گذار باشد.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” علل کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نقش هورمونهای جنسی در اندازه سینه مطالعه فرمایید.

منبع:‌دکتر سلام. نیک صالحیدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران

post_image

تفاوت اندازه پستان ها کاملا طبیعی است. به‌خصوص اگر دخترها در سن بلوغ باشند. ‌البته در اکثر خانم‌ها در سنین بعد از بلوغ هم اندازه پستان‌ها یکی نیست، همان‌طور که اندازه دو دست‌و‌پا یکسان نیست. معمولا اولین جوانه‌های پستان در سنین ۸ تا ۱۳ سالگی دیده و در اکثر موارد رشد و بزرگ شدن یکی از پستان‌ها سریع‌تر از دیگری است. بعضی دختر خانم‌ها بعدها هم از بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها ناراحتند و فکر می‌کنند مشکلی وجود دارد. در این صورت اگر به یک پزشک متخصص زنان مراجعه شود، او شما را مطمئن می‌کند که مشکلی وجود ندارد. البته بهتر است دختر خانم‌ها همیشه در سنین بالاتر هم به پستان‌ها توجه داشته باشند و به هر نوع تغییر ظاهری آن توجه نشان دهند. به‌خصوص اینکه معاینه پستان‌ها را یاد بگیرند و هر ماه انجام دهند .

نوجوانی یک دوره بحرانی است که در آن بلوغ اتفاق می افتد. از نظر لغوی بلوغ در فرهنگ فارسی به معنی « رسیدن » ، « رسیدن به سن رشد » ، « مرد شدن » ، « زن شدن » ، « رسیدگی و پختگی و به حد کمال رسیدن » آمده است . نوجوانی و بلوغ منشأ تغییرات زیادی در وجود شخص است و موجب می شود که شخص به گونه ای متفاوت ، رفتار و احساس کند. نگاه نوجوان نسبت به جهان تغییر می کند و گاه دچار تشویش و نگرانی می شود . تصمیمگیری برایش مشکل می شود که این عوامل موجب بروز مشکلاتی در برخورد وی با خانواده و جامعه می شود .

بلوغ دوره بحرانی انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی و زمان اکتساب قدرت باروری است . دوره ای که تغییرات تکاملی در مغز و غدد بدن باعث تغییرات جسمانی ، روانی ،‌ روحی و رفتاری می شود . بلوغ زمانی است که بدن نوجوان شروع به رشد و تغییر می‌کند و توانایی تولید مثل پیدا می‌کند.

تغییرات بدن در دوره بلوغ، سریع‌تر از هر دوره‌ای به جز نوزادی است. داشتن اطلاعات و آگاهی از روند بلوغ قبل از شروع آن، به والدین و خود نوجوان کمک می‌کند، که این دوره را به‌تر بفهمند و مسیر آن را  راحت‌تر طی کنند. همه انسان‌ها متحمل تغییرات دوران بلوغ می‌شوند. هیچ دو نفری شبیه هم نیستند، اما یک چیز در همه مشترک است و آن این است که همه افراد باید مرحله بلوغ را طی کنند. بلوغ دختران  معمولا در سنین ۹ تا ۱۳ سالگی اتفاق می افتد، اما دخترانی هم هستند که زودتر و یا دیرتر بالغ می شوند. هورمون هایی مانند استروژن، فرآیند بلوغ را انجام می دهند. عامل وراثت ،‌عوامل محیطی از قبیل محل جغرافیایی و تماس با نور ، وضعیت سلامت و وزن و تغذیه و شرایط روانی در شروع سن بلوغ دخالت دارند . کودکانی که در مناطق گرم و کم ارتفاع و یا نقاط شهری زندگی می کنند و یا چاق هستند زودتر بالغ می شوند .

درد پستان

درد پستان هر از گاهی اتفاق می‌افتد. این مسئله در دختر خانم‌ها در سن بلوغ و بعد از آن بیشتر به‌دلیل رشد پستان‌هاست به‌خصوص در حمام هنگام شستشو و در خواب به‌خصوص در وضعیت دمر این درد بیشتر حس می‌شود. با این وجود از درد پستان‌ها هیچ وقت نباید به راحتی گذشت. علاوه بر مسئله فوق، درد پستان ها در نزدیکی شروع عادت ماهیانه (یک‌هفته قبل) بسیار شایع است که به‌دلیل ترشح هورمون‌های استروژن و پروژسترون اتفاق می‌افتد. هورمون های جنسی باعث تجمع آب در بدن شده و پستان‌ها را متورم می‌کنند. در اوایل حاملگی هم درد پستان‌ها شایع است که دقیقا به‌علت ترشح هورمون‌ها و تاثیر آنها بر پستان است. در صورتی که درد پستان‌ها در موارد ذکر شده اتفاق بیفتد و هیچ ترشحی از پستان وجود نداشته باشد معمولا این درد را با مصرف مسکن و یا حتی پوشیدن لباس زیر مناسب‌تر برطرف کرد. تغذیه خوب و استراحت کافی در اوایل قاعدگی در تسکین این درد بی‌تاثیر نیست. بهتر است از یک‌هفته قبل از عادت ماهیانه از مصرف غذاهای شور و کافئین‌دار (مثل قهوه،چای و شکلات) پرهیز شود.اگر به‌غیر از مواقع ذکر شده در پستان‌ها دردی حس شد بهتر است بدون معطلی به پزشک مراجعه شود .

در دوران بلوغ سینه ها بزرگ می شوند. اگر یکی از سینه ها کوچکتر از دیگری باشد، جای نگرانی ندارد، زیرا بعد از مدتی هر دو سینه به یک اندازه خواهد شد. تغییرات زیادی در محدوده سنی بلوغ دیررس وجود دارد ، ولی معمولاً اغلب دختران در ۱۳ سالگی وارد مرحله بلوغ شده اند . بلوغ دیررس بسیار نادر است . در صورت عدم ظهور علائم بلوغ تا پایان ۱۶ سالگی باید به پزشک مراجعه کرد. علل مختلفی از قبیل مشکل ژنتیکی و ناهنجاریهای مختلف دستگاه تناسلی ممکن است موجب بروز بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران شوند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” علل کوچکی سینه ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بلوغ دیررس و کوچکی سینه ها در دختران مطالعه فرمایید.

منبع: میگنا. پزشکیدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

هورمون های جنسی در رشد سینه ها

post_image

غدد پستانی بجز دوران بارداری و شیردهی در یک مرحله غیر فعال به سر می برند. هورمون های جنسی در رشد سینه ها و ساختار اصلی سینه ها بافت چربی و همینطور بافت کشی متشکل از رشته های الاستیک موثر می باشد. هر پستان از ۲۰-۱۵ بخش به نام «لوب» تشکیل شده است که مانند گلبرگهای گل مینا در کنار هم قرار دارند. هر لوب به نوبه خود از لوبولهای کوچکتر و در نهایت هزاران لوبول ریز تشکیل یافته است که در آنها شیر تولید می شود. در بین این اجزا شیارهایی به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک پستان در ناحیه تیره پوست که «آراُلا» نام دارد منتهی می شود. فضای باقیمانده میان مجراها و لوبولها را چربی پر می کند. هر کدام از این غدد مولد در سطح رویی قفسه سینه و در بالای ماهیچه پکتورالیس قرار دارند. زمان حاملگی حجم اجزای خوشه مانند داخل لوبها افزایش یافته و طی دوره تولید شیر، سلولها مواد تشکیل دهنده شیر از جمله پروتئین و چربی تولید می کنند. این سلولها همچنین به هنگام شیردهی منقبض شده و باعث خروج آن از پستانها می شوند.

داخل پستانها هیچ ماهیچه ای وجود ندارد، بلکه ماهیچه «پکتورالیس» درست زیر آنها قرار گرفته و دنده ها را می پوشاند. علاوه بر بافت چربی و فیبرهای الاستیک می توان به رگهای خونی و همچنین رگهای لنفاوی در سینه اشاره نمود. رگهای لنفاوی در مسیر خود به اجزای لوبیا مانندی بنام غدد لنفاوی که معمولاً زیر بغل، کشاله رانها و دیگر نواحی بدن یافت می شوند، می پیوندند.

شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباطهای خاصی که بافت پستانها را در بر گرفته و آنها را حفاظت می کنند تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

تاثیر هورمون های جنسی در تکامل سینه ها

هورمونهای جنسی در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.

اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه افزایش حجم پستان می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمون های جنسی دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

این علامات معمولاً پس از چند روز اول پریود ناپدید می شوند. در دوره بارداری سایز پستانها بنا بر تاثیر هورمون پروژسترون بطور چشمگیری افزایش می یابد. نوک پستانها و نواحی پیرامونشان نیز بزرگتر شده و دارای رنگ دانه های بیشتری می شوند. این مکانیزم چربی پستانها را جایگزین کرده و آنها را برای تولید شیر در مرحله نهایی حاملگی آماده می سازد. درست پس از زایمان، شیر در پستانها ساخته می شود. بعد از اتمام دوره شیردهی پستانها به حالت دوران شروع حاملگی بر می گردند. در دوره پس از یائسگی نیز گرچه ممکن است شکل پستانها زیاد تغییر نکند، اما قسمت عمده ساختار مخصوص تولید شیر با چربی جایگزین می شود. در هر صورت گفتنی است پستانهای زن تنها در دوره حاملگی او شکل قطعی و نهایی خود را می گیرند.

علل کوچکی سینه ها

الف : هورمون های فولیکولین-لوتئین : ( که هر دو از هورمونهای تخمدان هستند ) و در صورت کمبود آنها فقط با تجویز متخصص زنان باید استعمال شوند.

ب : کم کاری تیرویید و هیپوفیز : نیز عامل بسیار نیرومندی محسوب میگردد. در کل کمبود هورمونهای تخمدان و هیپوفیز مولد کوچکی پستانهاست.

 • لاغری مفرط و کوچکی سینه ها
 • تاثیر رژیم لاغری و سوء تغذیه بر کوچکی سینه ها
 • کوچکی سینه های ژنتیکی

با توجه به این که هدف اصلی  هورمون های جنسی در رشد سینه ها نقش مهم آنها در ساختن شیر برای شیردهی می باشد، اما این دوران تنها دوره مختصری از زندگی زن را تشکیل می دهد و با نقش زیبایی شناختی آنها در کیفیت زندگی اش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. از آنجا که سینه های زن نشان اصلی مونث بودن اوست، رضایت او از فرمشان در هویت و ابراز وجود او از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مراقبت و توجه لازمه به سینه ها بخشی از سلامتی و زیبایی یک زن است که در بهبود روحیه اش موثر می باشد. زمانی سینه های بزرگ و زمانی سینه های کوچک مد می شود. بنابراین زیبایی پستان لزوماً در اندازه آنها نیست. سینه ها می توانند به شکل سیب و یا گلابی باشند. زیبایی سینه های یک زن در چگونگی بها دادن او به آنهاست. هر فرم سینه ای زیبایی منحصر به فرد خود را دارد و صد البته در نظر نظاره گر آن زیباست.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” اختلالات هورمونی در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه علل کوچکی سینه مطالعه فرمایید.

منبع: نشریه شفق. تبیان زنجاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد