نوشته‌ها

هورمون رشد و سرعت رشد قدی

post_image

سرعت رشد قدی کمتر از ۵ سانتیمتر در سال با قد کمتر از ۲ انحراف معیار از قد طبیعی و تاخیر سن استخوانی ۲ سال و بیشتر نسبت به سن وجنس، کوتاهی قد با کمبود هورمون رشد را مطرح مینماید. کمبود اکتسابی هورمون رشد در هر سنی ممکن است رخ دهد و در صورت شروع حاد آن ممکن است افزایش قد کودک در محدوده طبیعی باشد بنابراین شک بالینی قوی جهت اثبات این کمبود مهم است، زیرا تستهای آزمایشگاهی به اندازه کافی اختصاصی نیستند.

بعد از رد کم کاری تیروئید تعیین سطوح سرمی IGFBP3 و IGF1 دو تست تحریکی هورمون رشد انجام میگردد و در آنهایی که ضایعه مشخص سیستم عصبی مرکزی و یا شرح حال مثبت از دریافت اشعه و یا یک نقص مادرزادی دارند، انجام یک نوبت تست تحریکی هورمون رشد برای افزایش قد و جهت تشخیص کمبود هورمون رشد کافی است.

نکات مهم:

 • کوتاهی قد طی دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی درکودکان طبیعی و با کمبود هورمون رشد همپوشانی دارد.
 • تشخیص قطعی کوتاهی قد با انجام تستهای تحریکی هورمون رشد صورت میگیرد و با تجویز انسولین، آرژنین ، کلونیدین و گلوکاگون انجام میگیرد. در موارد مزمن کمبود هورمون رشد نارسایی رشد، تاخیر سن استخوانی و افزایش قد و اوج ترشح هورمون رشد کمتر از ۱۰ نانوگرم برمیلی لیتر در هر دو تست تحریکی مؤید کمبود این هورمون است، ولی در موارد حاد کمبود این هورمون شک قوی بالینی به همراه سطوح کمتر از ۱۰ نانوگرم بر میلی لیتر با هر دو تست تحریکی هورمون رشد مؤید کمبود این هورمون میباشد.
 • میزان مثبت کاذب با یک نوبت تست تحریکی هورمون رشد حدود ۲۰ درصد است.

تست تحریک استروئیدهای جنسی برای افزایش قد

اشکال تست تحریکی هورمون رشد در دوران بلافاصله قبل از بلوغ برای درمان کوتاهی قد شناخته شده است و کاهش کاذب هورمون رشد در تستهای تحریکی بطور شایع رخ میدهد. با این حال اتفاق نظر در مورد استفاده از تحریک با استروئیدهای جنسی وجود ندارد و در صورت نیاز به صورت زیر عمل میگردد:
در دخترها ۵ میلیگرم پرمارین(استروژن کنژوگه( خوراکی شب و صبح روز آزمایش و یا ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم روزانه از اتینیل استرادیول برای سه روز متوالی قبل از تست استفاده گردد و در پسرها ۳ روز قبل از آزمایش ۱۰۰ میلی گرم depot Testosterone تزریق گردد.

سطح هورمون رشد همیشه در نوزادان با کاهش قند خون در غیاب اختلال متابولیکی قابل توجیه دیگر، باید تعیین گردد و اندازه گیری تصادفی هورمون رشد به روش سنجش رادیوایمنولوژی کمتر از ۲۰ میکروگرم در لیتر پیشنهاد دهنده نقصان هورمون رشد در نوزاد است. همچنین تعیین سطوح سرمی IGFB-3 جهت تشخیص نقصان هورمون رشد در شیرخوارگی کمک کننده است.

عوامل موثر بر هورمون رشد و افزایش قد

نکته بسیار مهم این است که عوامل مؤثر بر محورIGF-1 -GHمانند نوع تغذیه و داروها از قبیل گلوکوکورتیکوئیدها و داروهای روان درمانی و شرایط روانشناختی- اجتماعی قبل از انجام آزمایشات مورد ارزیابی قرار گیرد.
مواردی که هورمون رشد و افزایش قد طبیعی است ولی IGF-1 در بررسی ها کاهش دارد مطرح میگردد و جهت تایید آن ترشح هورمون رشد طی ۱۲ ساعت تعیین می شود.
در بیماران با سابقه اشعه درمانی مغز و یا ناهنجاری هیپوتالاموس و یا هیپوفیز، ممکن است نقصان هورمون رشد بعدها ایجاد شود. بنابراین تکرار آزمایشها جهت ارزیابی محور هیپوفیزوIGF1ضروری است.
علاوه بر اثبات نقصان هورمون رشد، ضروری است عملکرد سایر هورمونهای غده هیپوفیز نیز بررسی شود . بنابراین سطوح ACTH, T4 ،TSH ،کورتیزول و گنادوتروپین ها و هورمونهای جنسی نیز تعیین میگردند. در صورت پاسخ مثبت به هورمونهای آزادکننده هیپوتالاموس ، نقص در هیپوتالاموس میباشد. همچنین افزایش سطح سرمی پرولاکتین همزمان با کم کاری هیپوفیز، قویا مؤید نقص در هیپوتالاموس است.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

ترجمه و تلخیص دکتر دهقان منشادی: فوق تخصص غدد- متابولیسم و رشد کودکان
برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز ۲۰۱۲ وکتاب مرجع طب کودکان نلسون.دکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

کوتاهی قد ناشی از کم کاری هیپوفیز

post_image

کم کاری هیپوفیز شایعترین بیماری غدد درون ریز همراه با کوتاهی قد میباشد. ۲۵ درصد کودکان با قد کمتر از ۳ انحراف معیار(SDS )از قد طبیعی کمبود هورمون رشد دارند. شیوع نقصان هورمون رشد ۱ در۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تولد زنده است. در هر حال کم کاری هیپوفیز اختلال نسبتا غیر شایعی در دوران کودکی است و در جریان این اختلال کمبود هورمون رشد به تنهایی(۵۰تا۷۰درصد موارد) یا همراه با کمبود سایر هورمونهای غده هیپوفیز در زمینه بیماری هیپوفیز یا هیپوتالاموس ایجاد میشود و بر اساس نوع کمبود هورمونی، علائم ایجاد شده متغیر خواهد بود.

علل کوتاهی قد ناشی از کم کاری هیپوفیز

علل کم کاری هیپوفیز منجر به کوتاهی قد می شود. میتوان به علل اکتسابی، ژنتیک و موارد نامشخص اشاره کرد. علل اکتسابی کوتاهی قد کودکان و به خصوص بالغین شایعتر بوده و شامل اشعه، ضایعات التهابی و ارتشاحی و خودایمنی و بعد از جراحی و ضربه و کم کاری تیروئید می باشد . از علل ژنتیک موتاسیون در ژن PROP-1 شایعترین علت مادرزادی کمبود چند هورمونی هیپوفیز و کوتاهی قد میباشد.

تشخیص کوتاهی قد به علت کم کاری هیپوفیز

تشخیص کم کاری هیپوفیز بر اساس تاریخچه، معاینه بالینی و استفاده از یافته های آزمایشگاهی و پرتوشناسی می باشد . یافته های قابل انتظار کمبود هورمون رشد شامل موارد زیر میباشد.

علایم کم کاری هیپوفیز

علایم کم کاری هیپوفیز دوران نوزادی

 • خفگی هنگام تولد
 • وضعیت سر جنین هنگام تولد
 • زردی طول کشیده و سیانوز(کبودی) و آپنه(ایست تنفسی) وتشنج و افت قند خون نوزادی

علایم کم کاری هیپوفیز در سنین بعد از نوزادی

 • سردرد
 • دو بینی
 • اختلال بینایی
 • پرنوشی
 • پر ادراری
 • عدم افزایش رشد قدی مناسب
 • علایم ناشی از تومور داخل جمجمه
 • علایم ناشی از کمبود هورمو ن های دیگر هیپوفیز
 • شکاف کام و لب
 • وجود دندان پیشین نوزادی
 • جمجمه گرد
 • پل بینی فرورفته
 • بینی کوچک
 • پیشانی برجسته
 • گردن کوتاه
 • چشمهای برجسته
 • حنجره کوچک
 • صدای زیر

علائم کم کاری هیپوفیز در رشد و تکامل

 • در بدو تولد طبیعی ولی در یک سالگی ممکن است قد زیر ۴ انحراف معیار از قد طبیعی باشد.
 • کاهش سرعت رشد قدی و افزایش قد به علت کم کاری هیپوفیز
 • وزن برای قد طبیعی است ولی هر دو به نسبت سن کاهش یافته اند.
 • دستها و پاها کوچک
 • ظاهر خپل
 • کاهش ترشح هورمون رشد در دو تست تحریکی هورمون رشد
 • تاخیر سن استخوانی
 • کلسیفیکاسیون ناحیه زین ترکی در گرافی یا سیتی اسکن سر
 • ارزیابی ارتفاع و حجم هیپوفیز و وجود هیپوفیز خلفی نا به جا

علائم کم کاری هیپوفیز در ظاهر اندامهای جنسی

 • کوچکی آلت تناسلی
 • اندام جنسی کوچک برای سن
 • تاخیر در صفات ثانویه جنسی
 • یافته های آزمایشگاهی و پرتوشناسی
 • کاهش سطح سرمی IGF1 و IGFBP3

نکات مهم:

علایم کمبود هر کدام از هورمونهای هیپوفیز، نشانه ی کوتاهی قد و کم کاری ارگانهای هدف میباشد. بعضی از علایم، مربوط به بیماری زمینهای مانند علایم ناشی از تومورها میباشند.
عملکرد طبیعی غده تیروئید جهت تولید هورمون رشد لازم است بنابراین همیشه باید قبل از انجام تستهای تحریکی هورمون رشد، هورمونهای تیروئید بررسی گردند.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

ترجمه و تلخیص دکتر دهقان منشادی: فوق تخصص غدد- متابولیسم و رشد کودکان
برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز ۲۰۱۲ وکتاب مرجع طب کودکان نلسون.دکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

علل هورمونی کوتاهی قد

post_image

اگر چه میزان افزایش قد کودکان تحت تاثیر عوامل ارثی و ژنتیکی است اما بیماری های مزمن مانند تیروئید، هیپوفیز، غدد فوق کلیه و مصرف برخی داروها در کودکی منجر به بروز کوتاهی قد در کودکان می شود.

اگر یک کودک ۴ساله میزان رشد قدی اش به اندازه کودک دوساله باشد، نشان دهنده یک اختلال یا بیماری در کودک است که می تواند عامل عقب افتادن سن استخوانی نسبت به سن تقویمی کودک باشد.

یکی از دلایل کوتاهی قد و افزایش قد ناکافی بچه ها می‌تواند کمبود هورمونی باشد. هورمون‌های مختلفی در روند رشد و تکامل بچه‌ها تاثیر گذارند. از این میان می‌توان هورمون‌های تیروئید، غدد فوق کلیوی و هورمون‌های مختلف غده هیپوفیز نظیر هورمون رشد را نام برد.

در مورد هورمون رشد آزمایش‌های خاصی وجود دارد. اگر کودکی کوتاه قد است، می‌توان ابتدا این آزمایش‌ها را انجام داد تا مطمئن شد که کودک از نظر هورمون رشد مشکل دارد یا نه. اگر دچار کمبود این هورمون باشد مسلما جایگزین کردن و تجویز هورمون رشد برای افزایش قد کار عاقلانه‌ای است. اما در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد که تجویز این هورمون‌ کمک خاصی به کودک کند.

تشخیص و اقدام برای درمان اختلالات هورمونی تیروئید در زمان مناسب نقش پررنگی در رفع علائم برگشت‌ناپذیر کودکان دارد و تا زمانی که کم‌کاری تیرویید به طور کامل درمان نشود تشخیص کمبود هورمون رشد، امکان‌پذیر نیست چون با کم‌کاری تیرویید، ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز، کاهش می‌یابد. عوارض تاخیر در تشخیص و درمان اختلالات هورمونی تیروئید بعد از دو سالگی غیرقابل برگشت است و تشخیص کم کاری تیروئید پس از دو سالگی، عوارض عصبی را برای فرد در بر خواهد داشت که به دنبال آن با وجود رشد فیزیکی طبیعی، فعالیت‌های عصبی فرد را دچار مشکل می کند.

افزایش قد در هر سنی متفاوت است اما به طور معمول کودکان بعد از ۳ سالگی تا قبل از سن بلوغ، سالیانه ۵ تا ۶ سانتی‌متر رشد قدی دارند و کودکانی که دچار کم کاری تیروئید هستند، رشد آنها دچار اختلال شده و این افزایش قد را ندارند.

آشنایی با درمان کوتاهی قد (کلیک کنید)

طبیب بوشهری. بنیاندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

تشخیص کوتاهی قد

post_image

تشخیص کوتاهی قد و علت آن باید از سوی پزشک متخصص غدد و براساس شرح حال بالینی، نژاد، ژنتیک، تاریخچه خانوادگی، قد پدر و مادر، مقایسه سن استخوانی، وضع تغذیه و برخی مطالعات آزمایشگاهی باشد.

قد یک فرد بر مبنای قد پدر و مادر و اقوامش سنجیده می شود، چنانچه از لحاظ ژنتیکی قد پدر و مادر کوتاه باشد، کوتاهی قد کودک نیز طبیعی است اما اگر قد کودک از معدل قد پدر و مادرش کوتاه تر باشد، از جمله افرادی است که می تواند کاندید افزایش قد قبل از سن بلوغ قرار گیرد تا کمبود قد آنان جبران شود؛ به طور کلی روش درمانی دختران و پسران با یکدیگر متفاوت نیست، اما هرچه بلوغ دختر عقبتر بیفتد و استخوان دیرتر بسته شود، بهتر است بنابراین در این سن برای درمان کوتاهی قد این افراد از آمپولی به نام GnRHa استفاده می شود تا استخوان این افراد بسته نشود و مداوا تداوم یابد، البته اگر دختران در سن بلوغ دچار عادت ماهانه نیز شده باشند، می توان مانع بسته شدن استخوان آنان شد.
در برخی از موارد کمبود مواد معدنی و غذایی همچون پروتئینها، ویتامین ها و آهن در بدن کودک موجب وقفه رشد کودکان می شود. بسیاری از افراد نیز به دلیل کمبود هورمون های ذکرشده یا عفونت های مزمن کلیوی یا بیمار یهای روماتیسمی مجبور به استفاده از کورتون هستند که جلوی رشد قدی این بیماران را می گیرد. باید توجه داشت این داروها در افراد مبتلا به روماتیسم یا بیماری های کلیوی باعث می شوند سلول های هورمون رشد یا حتی تیروئید در سطح سلولی DNA عمل کند و در نتیجه این افراد رشد خوبی نداشته باشند بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل می توان وقفه رشد کودکان مبتلا را جبران کرد.
هر اقدام درمانی برای افزایش قد باید قبل از بسته شدن صفحات رشد یا همان صفحات غضروفی استخوان‌ها انجام شود. در دختران در حدود هجده سالگی و در پسران در حدود بیست سالگی این صفحات رشد بسته می‌شود.
درمان کوتاهی قد با هورمون رشد نیز پس از تشخیص قطعی کمبود این هورمون و قبل از سنین بسته شدن صفحه رشد استخوان می‌تواند روش درمانی موثری باشد. البته عوارض احتمالی آن مثل افزایش فشار مغزی را باید مد نظر داشت.

بطور کلی بهترین شیوه درمانی برای افزایش قد، پیشگیری از کوتاهی قد است. کودکی سن بسیار حساسی است و اغلب رشد فرد در این سنین بیشترین سرعت را دارد. بنابراین در صورتی که کودک از فعالیت و تغذیه مناسب برخوردار باشد به حداکثر توان رشدی خود دست می یابد. نکته دیگر تشخیص زودرس و صحیح کوتاه قدی در کودک است. چراکه بیشترین شانس برای افزایش طول قد افراد تا قبل از بسته شدن صفحات رشد وجود دارد و پس از آن سخت تر می توان کاری کرد.
پس از تشخیص کوتاهی قد، با استفاده منظم و درست داروهایی که توسط پزشک متخصص افزایش قد تجویز شده است می توان کمبود رشد را جبران کرد. این داروها می توانند هورمون رشد یا مواد مغذی مکمل مثل کلسیم، آهن و روی باشد یا حتی هورمون هایی باشد که بلوغ فرد و در نتیجه بسته شدن صفحات رشد را به تاخیر می اندازد.
در مورد روش های درمانی برای کوتاهی قد بزرگسالان راه های زیادی ارائه شده که مستدلترین آنها عمل جراحی افزایش قد روی استخوان های بلند فرد است. البته این عمل جراحی بسیار پرهزینه و پیچیده است. به علاوه طول دوره ریکاوری و تحمل این دوره برای بیشتر افراد بسیار سخت است تا آنجا که برخی مراکز ابتدا ظرفیت فرد را برای تحمل دوره ریکاوری می سنجند و سپس اقدام به عمل جراحی می کنند.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: ایران سلامت. دانادکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

پیشگیری از کوتاهی قد

post_image

زمینه ژنتیکی کوتاهی قد عاملی است که قابل تغییر نیست و بنابراین پیشگیری از کوتاهی قد در مواردی که به علت عوامل ارثی باشد، مقدور نیست. اما اگر کوتاهی قد ناشی از عوامل تغذیه‌ای، کمبود هورمون رشد یا بیماری‌های زمینه‌ای باشد، می‌توان پیش از بسته شدن صفحات رشد استخوانی اقداماتی را انجام داد. در این صورت مراجعه به پزشک  متخصص غدد برای تشخیص علت کوتاهی قد ضروری است. پزشک معمولا برای بررسی علل کوتاهی قد به انجام یک سری آزمایش‌های طبی و نیز معاینات بالینی و ارزیابی رشد می‌پردازد. تست‌های عملکرد غده هیپوفیز و نیز عملکرد غده تیروئید از آن جمله‌اند. گاهی نیز برخی بیماری‌های مزمن مانند دیابت جز اختلال رشد علامت مشخصه دیگری نشان نمی‌دهد. به همین دلیل مراجعه به پزشک در این موارد به والدین کمک می‌کند که علت اختلال افزایش قد فرزندشان را بفهمند.

در حقیقت مهم‌ترین قدم برای پیشگیری از کوتاهی قد، کشف علت آن در دوران نوجوانی است. اگر علت طبی و بیماری خاصی مثل کم‌کاری تیروئید، دیابت یا کاهش هورمون رشد وجود نداشته باشد و با توجه به قد پدر و مادر، کوتاهی قد فرزند جنبه ژنتیکی نیز نداشته باشد، پزشک برای او مکمل‌های رشد و تغذیه را تجویز می‌کند.

در بسیاری موارد، والدین در مراجعه به پزشک متخصص افزایش قد اصرار می‌کنند و از وی می‌خواهند که برای فرزند نوجوانشان هورمون رشد تجویز کند تا با تزریق این آمپول‌های حاوی هورمون رشد بلندتر شوند. در حالی که از عوارض کوتاه مدت و بلندمدت این داروها بی‌اطلاعند. پزشکان تنها در صورتی تزریق هورمون رشد را مجاز می‌دانند که بر طبق آزمایشات طبی اثبات شده باشد که هورمون رشد کافی در بدن فرد تولید نمی‌شود و در ضمن صفحات رشد استخوانی هنوز بسته نشده باشند. بدیهی است که اگر صفحات رشد استخوان‌ها بسته باشند دیگر از هیچ طریقی انتظار افزایش قد و پاسخ به هورمون رشد نمی‌رود.

تنها به شما توصیه می‌کنیم برای پیشگیری از کوتاهی قد و اینکه انتهای ستون فقرات شما قد شما را کوتاه‌تر از آنچه هستید نکند، انجام ورزش‌های کششی را جدی بگیرید. از طرفی تغذیه صحیح و مصرف کافی کلسیم از رژیم‌های غذایی حاوی شیر و لبنیات به استخوان‌های شما استحکام می‌بخشد تا قامتتان همیشه راست بماند. اگرچه امروزه از نوعی عمل جراحی ارتوپدی برای افزایش قد در محافل نام برده می‌شود، اما داستان جراحی افزایش قد به همین سادگی هم نیست.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: جام جم آنلایندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

صفحات رشد استخوان و افزایش قد

post_image

نقاط خاصی در استخوانهای بدن هست به اسم صفحه های رشد. این نقاط در واقع مناطقی هستند که با تولید بافت استخوانی باعث افزایش طول استخوانها می شوند و با بلند تر شدن و افزایش قد ارتباط دارند. با بالاتر رفتن سن انسان و شروع بلوغ این صفحه های رشد بسته می شوند و دیگر طول استخوانهای افزایش طول زیادی ندارد و بعد از آن افزایش قد متوقف می شود. حداکثر سرعت افزایش قد در حد و سنین بلوغ خواهد بود و تا ۱۸ سالگی میتواند ادامه داشته باشد. البته در پسران می تواند افزایش قد بعد از ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ادامه داشته باشد ولی این تغییر خیلی زیاد نخواهد بود.

در بدن هورمون رشد سبب افزایش قد می شود ، ولی عملکرد آن در افزایش قد فقط قبل از بسته شدن صفحه های رشد است و پس از آن چون شکل دیگری از استخوان سازی را تقویت می کند، به جای افزایش قد باعث درشت شدن استخوانهای چهره، دستها و پاها بدون افزایش قد میشود. به همین دلیل این هورمون فقط در فردی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اثر افزایش قد دارد.

علل مختلفی می تواند بر میزان افزایش قد تاثیر داشته باشد که قطعا مهمترین فاکتور در این مورد وراثت و ژنتیک می باشد ، ولی متاسفانه در این مورد دانش فعلی بشری هیچ دخالتی نمی تواند داشته باشد. عواملی مانند تغذیه ، استراحت کافی و ورزش نیز در سنین رشد می تواند بر اندازه نهایی قد تاثیر داشته باشد.

برای این که وضعیت مراکز رشد استخوانی و درنتیجه امکان افزایش قد بررسی شود لازم است به فوق تخصص غدد مراجعه کرد تا بررسی شوید . در صورت فعال بودن مراکز رشد استخوانی راهنمایی های لازم ارائه خواهد شد . در صورت بسته شدن صفحات رشد استخوانی امکان افزایش قد وجود نخواهد داشت .

بسیاری از کسانی که در سنین رشد یا بلوغ به پزشک مراجعه می‌کنند و از کوتاهی قدشان شکایت دارند، از این‌که پزشکشان برای آنها گرافی ساده استخوان‌های مچ دست را درخواست می‌کند، متعجب می‌شوند. در واقع پزشک با مشاهده عکس مچ دست، سن استخوانی را تشخیص می‌دهد و می‌فهمد که آیا صفحه رشد استخوان‌های فرد باز است و هنوز جای رشد دارد یا نه؟ در صورتی‌که اگر سن استخوانی فرد بالا باشد و صفحه رشد بسته شده باشد، دیگر جایی برای رشد طولی استخوان‌ها نخواهد بود.

واقعیت آن است که در انتهای استخوان‌ها صفحه‌ای به نام اپی‌فیز وجود دارد که در سنین رشد از جنس غضروف است و با تاثیر از هورمون رشد غضروف‌سازی می‌کند. با گذشت زمان این غضروف‌ها به ترتیب شروع به استخوانی شدن می‌کنند و غضروف‌هایی جدید نیز ساخته می‌شوند و به این ترتیب استخوان رشد طولی می‌کند و به اصطلاح درازتر می‌شود. تقریبا در حوالی سنین ۱۸ سالگی این صفحات رشد از حالت غضروفی به حالت استخوانی در می‌آیند و دیگر استخوان رشد طولی نمی‌کند. در این حالت است که پزشکان اصطلاحا می‌گویند صفحات رشد استخوانی بسته شده‌اند.

گاهی در برخی از افراد بسته شدن صفحات استخوانی حتی تا ۲۰ سالگی ممکن است که به طول بینجامد یا به طور نادر نیز در سنین کمتری بسته شوند. در هر صورت پس از بسته شدن صفحات رشد استخوانی افزایش قد دیگر برای شما مقدور نخواهد بود. پس اگر در سنی هستید که صفحات رشد استخوان‌هایتان هنوز بسته نشده می‌توانید با تغییراتی در سبک زندگی خود ترشح هورمون رشدتان را افزایش دهید و به بلندتر شدن قدتان امیدوار باشید.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: ایران سلامت. جام جم آنلایندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

افزایش قد بعد از ۱۸ سالگی

post_image

اگر سن تان از ۱۸ سالگی گذشته است، فرقی نمی‌ کند زن باشید یا مرد، صفحات رشد استخوانی شما بسته شده و افزایش قد متوقف شده است. تزریق هورمون رشد، بهبود وضعیت تغذیه ، مصرف مکمل‌های غذایی و … ، هیچ‌ یک نمی ‌تواند قد شما را افزایش دهد.

در ضمن امروزه تبلیغاتی رنگارنگ در بسیاری مجلات، سایت‌ ها و شبکه‌ های غربی درباره ی کفش و دمپایی ‌هایی وجود دارد که تولید کنندگان آن ها ادعا می‌ کنند که این صندل‌ ها، با ماساژ اعصاب کف پا باعث افزایش قد در هر سنی می ‌شوند. در حالی که با بسته شدن صفحات رشد استخوان ‌ها این امر مقدور نیست و این حرف ها هیچ پایه و اساس علمی ندارد.

تنها به شما توصیه می ‌کنیم برای آن‌ که انتهای ستون فقرات شما، قد شما را کوتاه ‌تر از آن چه هستید نکند، انجام ورزش ‌های کششی را جدی بگیرید. از طرفی تغذیه صحیح و مصرف کافی کلسیم به استخوان‌های شما استحکام می ‌بخشد تا همیشه راست قامت بمانید.

دانشمندان معتقدند افزایش قد کودک به عوامل هورمونی و ژنتیکی وابسته است و به همین دلیل نباید از درمان هورمونی انتظاری غیرواقعی و بیش از حد داشت. لازم است بدانید هورمون رشد در غده ای به نام هیپوفیز ساخته می شود و اگر کم باشد می تواند موجب عقب ماندگی رشد وکوتاهی قد و به تاخیر افتادن بلوغ شود. یادتان باشد بچه هایی که به دلیل خانوادگی و فامیلی کوتاه هستند ، والدینی کوتاه قد دارند. سرعت افزایش قد این بچه ها در دراز مدت خوب است و سن استخوانی وتقویمی آنان با هم همخوانی دارد ( یعنی رشد استخوانی آنها نسبت به سنشان طبیعی است) و به موقع به سن بلوغ رسیده و در نهایت قدی مانند والدین خود خواهند داشت.

تاخیر افزایش قد سرشتی در مورد بچه هایی طبیعی بکار می رود که نسبت به سنشان کوچکترند اما میزان افزایش قد آنها طبیعی است. تاخیر رشد استخوانها با وجود سرعت طبیعی افزایش قد و درنهایت رسیدن به قدی متناسب با الگوی قد خانواده ، از مشخصات تاخیر رشد سرشتی است. این افراد معمولا دیرتر از دیگر همسالانشان به بلوغ می رسند( مثلا دختران در سن بالای ۱۵ سال عادت ماهانه شده و رشد قدی پسران تا ۱۸ سالگی طول می کشد)

به ندرت ممکن است بیماریهای غدد داخلی مانند هیپوتیروییدی ( کم بودن هورمون تیرویید) و کم بودن هورمون رشد هم موجب نارسایی رشد شود؛ اما کوتاهی قد بیشتر ناشی از بیماری های ژنتیکی مانند سندرم داون وترنر و… است. با توجه به توضیحاتی که داده شد حتما متوجه شدید که کوتاهی قد همیشه یک بیماری نیست که نیاز به درمان داشته باشد. البته ممکن است گاهی نشانه یک بیماری بوده و تنها در این صورت است که نیاز به درمان خواهد داشت.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

 منبع: تبیان. کنجکاودکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

افزایش قد بیش از حد

post_image

کوتاهی قد در کودکان همواره مورد نگرانی اولیای آنها بوده و سبب می شود تا پیگیری و مراقبتهای بیشتری را برای پی بردن به علت و درمان کوتاهی قد انجام دهند . منظور از کوتاهی قد آن است که در یک کودک ، اندازه قد در شرایط یکسان از نظر جنس ، سن و نژاد ، از سایر کودکان کوتاهتر باشد . در برخی موارد نیز کندی رشد قدی در جوار کوتاهی قد به طور اشتراکی وجود دارد . افزایش قد بیش از اندازه نیز نگران کننده است .

کاهش میزان مصرف تغذیه مادر باردار و مشکلات روانی و اجتماعی مادر در تغذیه و پرورش کودک ، روماتیسم مفصلی ، بی اشتهایی ، مشکلات روانی واجتماعی کودک ، ژنتیک ، بیماریهای مادرزادی ، اختلال در عمل هورمونها یی چون هورمون رشد (جی اچ ) ، فوق کلیه پرولاکتین ، ال اچ ، اف اس اچ و هورمونهای تیروئید غده هیپوفیز در مغز به عنوان مهمترین علت هورمونی در ایجاد کوتاهی قد دخالت دارد ودر صورتی که این غده در تولید هورمون رشد ، سستی نشان دهد کوتاهی قد رخ می دهد .

علل افزایش قد بیش از حد

ژنتیک ( سرشتی ) ، اختلالات ژنتیکی مادرزادی ( سندرم مارفان وسندرم کلاین فیلتر ) ، ازدیاد تولید هورمون رشد از غده ی هیپوفیز مغز ( جی اچ ) که به ژیگانتیسم شهرت دارد ، اختلالات تیروئیدی .

پیشگیری از افزایش قد بیش از حد

برای اینکه کودکان با اختلالات افزایش قد و رشد دچار نشوند باید آزمایشات طبی و معاینات و ارزیابی رشد و وزن کودک را به صورت منظم انجام داد و باید شرایطی بوجود آید که مشکلات روحی و روانی کودک و مادر به حداقل برسد ودر صورتی که از تغذیه مناسب برخوردار نیستند برنامه غذایی مناسبی برایشان تهیه شود.

 • استفاده از لبنیات ، حبوبات ، میوه و بویژه سبزیجات که تهیه آن مستلزم هزینه زیادی نیست ، بسیار ضروری است.
 • نباید از داروهای ممنوعه استفاده شود .
 • در ماههای اول تولد و تا ۲ سالگی باید در مورد رشد کودک ، وزن و قد او حساسیت بیشتر نشان داد و او را همسن و سالهایش مقایسه کرد .
 • در صورت مشکوک بودن از نظر قد و سن و نژاد نسبت به سایر کودکان ، باید به پزشک متخصص غدد مراجعه کرد تا به درمان کودک بپردازد .

افزایش رشد قدی و بلوغ زودرس

 

کوتاه قدی در بچه ها اگرچه به علت های متفاوت پزشکی اتفاق می‌افتد، اما در نوجوانی به تمام علت هایی که گفتیم، می تواند یک دلیل دیگر هم اضافه شود: بلوغ زودرس. احتمالا تا به حال درباره این مشکل زیاد شنیده اید. می گوییم مشکل چون بلوغ زودرس از نگاه پزشکی و حتی روانشناسی اتفاقاتی را در زندگی نوجوان به وجود می آورد که گاهی می تواند برای او مشکل ساز شود. چاقی، کوتاه قدی و تغییر فرم بدن به شکل یک بزرگسال چیزی است که بچه ها معمولا راحت با آن کنار نمی آیند.

خصوصا در مورد دختران که بلوغ زودرس روی روابطشان با همسالان تاثیر می گذارد و باعث کناره گیری آن ها از جمع می شود.به طور کلی بلوغ زودرس به معنی پیدا شدن صفات ثانویه در پسرها زودتر از سن ۹ سالگی و در دخترها کمتر از سن ۸ سالگی است. بلوغ تحت تأثیر ترشحات هورمون‌های غده هیپوفیز است.

این غده نیز تحت نظر مغز یا غده هیپوتالاموس است؛ ساعت بیولوژیک بدن به‌نحوی تنظیم ‌شده است که در حوالی سن بلوغ فعالیت می‌کند و هورمون‌هایی را ترشح می‌کند که باعث می‌‌شود غدد جنسی وارد دوران بلوغ شود و ما صفات ثانویه را بعد از بلوغ در دختران و پسران شاهد باشیم. اما گاهی وقت ها شرایطی اتفاق می افتد که باعث ایجاد اختلال در تنظیم سن بلوغ می‌شود.

مشکلاتی مثل بیماری‌های هورمونی، بیماری‌های غدد هیپوفیز، هیپوتالاموس، کم کاری غده تیروئید یا ترشحات و فعالیت زودهنگام غدد جنسی اشاره کرد.

بلوغ زودرس باعث می‌شود فرآیند افزایش قد زودتر متوقف شود و در نهایت طول قد افرادی که دچار بلوغ زودرس می‌شوند، کوتاه بماند. از سوی دیگر بچه های دارای بلوغ زودرس تغییرات جسمی ای را تجربه می کنند که باید در نوجوانی و بزرگسالی تجربه کنند و در واقع به لحاظ روحی آماده پذیرش این تغییرات نیستند.

بنابراین از نظر روحی و خلق وخو دچار مشکل می شوند.البته خبر خوب این است که امکان درمان دارویی اختلالات بلوغ زودرس فراهم است و با تجویز برخی داروها می‌توان بلوغ زودرس را از بین برده و آن را به تعویق انداخت که این موضوع به افزایش رشد قد هم کمک می‌کند و در نهایت قد این بچه ها کوتاه‌تر از متوسط قد افراد جامعه نخواهد شد.

بد نیست بدانید که محققان به این نتیجه رسیده اند که چاقی دوران کودکی موجب بلوغ زودرس می‌شود و کودک کوتاه قد باقی می‌ماند. دلیل این مساله این است که با شروع دوره نوجوانی چربی‌ها در بدن نوجوانان تجمع پیدا می‌کند و این تجمع چربی موجب ترشح هورمون لپتین می‌شود. این هورمون موجب افزایش ترشح هورمونهایی مانند استروژن و پروژسترون می‌شود که در نهایت بلوغ زودرس را در کودکان به دنبال دارد. این هورمون‌های جنسی می‌تواند بر فرایند رشد استخوانی اثر بگذارد و موجب متوقف شدن زودتر از موعد رشد قدی این فرایند شود و در نتیجه باعث شوند که رشد قدی متوقف شده و فرد کوتاه‌قد باقی بماند.

آشنایی با تاثیر بلوغ بر افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: کنجکاو. همدردیدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

داروهای محرک افزایش رشد قدی

post_image

بهترین راه برای تعیین شانس افزایش قد مراجعه به یک متخصص ارتوپدی و متخصص غدد درون ریز است. بهترین روشهای افزایش قد حتی برای افراد با شانس بسیار بالا نیاز به زمان دارد. این راه را یک شبه نمیتوان طی کرد. از ورزش غافل نشوید. ورزش علاوه بر اینکه هزینه زیادی ندارد، اگر هم به افزایش وزنتان کمک نکرد به سلامتی شما کمک زیادی میکند و نهایتا اینکه منطقی باشید. ورزشهایی مثل بسکتبال، والیبال، شنا، بدمینتون و تنیس برای کمک به افزایش قد بسیار مفید اند

.به‌ طور معمول در سنین ۱۵ تا ۱۷ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، صفحات رشد(صفحات غضروفی استخوان) بسته می ‌شوند و امکان افزایش قد، پس از آن وجود نخواهد داشت.

بسته شدن صفحه رشد بارها و بارها از سوی پزشکان و متخصصان به مردم و به ویژه جوانان تأکید شده است که افزایش قد جز در موارد خاص و برای درمان برخی بیماری‌ها از هیچ طریق دیگری امکانپذیر و مورد تأیید نیست. جراحی های افزایش قد نیز به هیچ وجه جنبه زیبایی ندارد در مواردی با صلاحدید پزشک و برای درمان به کار گرفته می‌شود. داروها در سنین خاص؛ سنین قبل از بلوغ و قبل از بسته شدن صفحه رشد در برخی افراد با تأیید پزشک کاربرد دارد اما عملاً بعد از بسته شدن صفحه رشد این داروها به جای تقویت اثرات نرمال و فیزیولوژی، اثرات مخرب دارد.

یکی از ملموس‌ترین این عوارض رشد عرضی استخوان‌هاست. (بیماری آکرومگالی) در این بیماری که بر اثر افزایش سطح هورمون رشد پس از دوران بلوغ و بسته شدن صفحه رشد اتفاق می‌افتد، استخوان‌ها به جای رشد طولی دچار بد شکلی و رشد عرضی می‌شوند. به باور این پزشک ارتوپد در عین حال اغلب موارد اثرات این داروها غیرقابل پیش‌بینی است.

داروهای افزایش قد تبلیغی به هیچ عنوان طبیعی نیستند و در فرمول خود ترکیبات هورمونی دارند و در واقع دامی تبلیغاتی‌اند که برخی افراد شکار این تبلیغات شده و عوارضی را تجربه می‌کنند که غیرقابل برگشت است. بد شکلی استخوان، تغییرات رشدی، رشد مو یا بعضی دخالت‌ها در ارگونومی فرد منتج به رشد نامتناسب می‌شود که اغلب با عوارض روحی روانی همراه است. به بیان دیگر از آنجایی که این داروها هورمونی هستند روی سایر هورمون‌های ترشح شده در بدن تأثیر می‌گذارند و باعث افزایش یا کاهش ترشح سایر هورمون‌ها سبب اختلالات کلی در سطح بدن می‌شوند.

مصرف داروهای محرک رشد قدی را در موارد خاص آن هم در سنین خیلی پایین و با تجویز پزشک متخصص غدد جایز می‌داند. به طور مثال در مواردی که غدد داخلی فرد مشکل دارد یا در افرادی که هایپوتیروئید هستند یا غدد رشدشان مشکل دارد، البته در سنین پایین می‌توان داروهای هورمونی مناسب تجویز کرد اما در سنین بالا تجویز و مصرف چنین داروهایی مشکل‌ساز خواهد بود. دکتر حسن‌زاده ادعای این تبلیغات درباره طبیعی، بدون عوارض جانبی و غیرهورمونی بودن داروهای افزایش قد را رد می‌کند و ارزیابی‌اش از این غلو و هجمه تبلیغاتی، دستیابی به سود و فروش بیشتر است.

آشنایی با انواع داروهای افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: اسمارت. صراطدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

آخرین فرصت افزایش قد

post_image

مهمترین قسمت افزایش قد مربوط به استخوانهای پا میباشد. این استخوانها دارای صفحات رشدی هستند که تحت تاثیر هورمونها باعث رشد قد یک فرد میشوند.

عوامل مرتبط با افزایش قد

عوامل مختلف نظیر ژنتیک و تغذیه در رشد یک فرد موثرند. معمولا قد پسرها کمی بلند تر از قد دخترها است و رشد قدی دختران زودتر از پسران متوقف میشود.عمده افزایش قد در آقایان تا پایان سن بیست و دو سالگی و در خانمها تا پایان ۱۸ سالگی است، البته با نزدیک شدن به سالهای پایانی این دوره، مقدار رشد قدی کاهش می یابد و پس از بسته شدن صفحات رشد استخوانی افزایش طولی استخوانها متوقف میشود.

مهمترین عامل افزایش قد غده هیپوفیز است که در زیر مغز قرار دارد و با ترشح هورمون رشد باعث افزایش طول و عرض استخوانها می شود. افزایش قد فقط تا قبل از سن بلوغ امکانپذیر است و تبلیغات ماهواره‌ای برای افزایش قد به کمک قرص و جراحی علمی نیست.

در موضوع هورمون‌ها کمبود هورمون تیروئید برای رشد میتواند اختلال افزایش قد ایجاد کند و در بحث تغذیه، افرادی که تغذیه نامناسب دارند مانند افرادی که در منطقه بسیار دور و محروم زندگی میکنند ممکن است دچار اختلال افزایش قد شوند از طرفی بیماریهای مزمن مانند بیماری قلبی، ریوی و کلیوی نیز میتواند موجب کوتاهی قد شود.

قرص‌ها و اعمال جراحی که برای افزایش قد تبلیغ میشوند همچنین سی دی هایی که در این زمینه پخش میشود از نظر علمی مورد تأیید نیست و باید در نظر داشت تبلیغات ماهواره‌ای فقط برای تأمین هزینه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای است.

برای مراجعه به منظور افزایش قد افراد باید در سن رشد مراجعه کنند و افرادی که سنین ۱۷ به بالا را دارند و بالغ شده‌اند دیگر نباید مراجعه کنند.

متأسفانه برخی میگویند تا سن ۲۵ سالگی فرصت برای افزایش قد وجود دارد. این اعداد اشتباه است و رشد قد به سن بلوغ افراد بستگی دارد و کسی که بالغ شد در انتهای رشد قدی قرار دارد.

آشنایی با روش های افزایش قد (کلیک کنید)

منبع: هم صدا. اسمارتدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد