5

عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل

post_image

رویش ریش و سبیل یا موهای صورت یکی از علایم بلوغ در پسرها می‌باشد اما گاهی پیش می‌آید که رویش ریش و سبیل در فرد مذکری کم باشد و یا ریش‌های بسیار کم‌پشت و تنکی دارد. علت‌های مختلفی برای این پدیده وجود دارد. در نیامدن موهای صورت در جنس مذکر دو منشأ می‌تواند داشته باشد. یکی اینکه اصلا فولیکول مویی وجود نداشته باشد. مثلا در بعضی نشانگان‌ها (سندرم‌ها) مثل هیپوتریکوزیس ارثی و مادرزادی چنین مشکلی وجود دارد و به طور ژنتیکی در بعضی از پسران و مردان خانواده، رویش ریش و سبیل دچار مشکل است.

صفات جنسی ثانویه در مردان

روﯾﺶ ﻣﻮھﺎی زھﺎر (ﺷﺮﻣﮕﺎه) اﯾﻦ ﻣﻮھﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﯿﻀﻪ ھﺎ و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮوع روﯾﺶ ﻣﻮھﺎ از اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﻗﺒﻞ ازاوﻟﯿﻦ اﻧﺰال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻮھﺎ ﮐﻢ ، ﻧﺎزک و ظﺮﯾﻒ اﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ، زﺑﺮ و ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﭻ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .  رویش ریش و سبیل ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺷﺪ ﻣﻮھﺎی زھﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ . ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮد ﭘﺮﻣﻮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮھﺎی روی ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ .

زﺑﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ : ﭘﻮﺳﺖ زﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﻨﻔﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ : ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮﺷﮫﺎﯾﯽ روی ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ظﺎھﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺷﺎﯾﻊ آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺟﻮﺷﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا در اﺛﺮ دﺳﺘﮑﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻮﺷﮫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و از ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و ﭘﺮادوﯾﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺧﻮدداری ﺷﻮد . در ﺿﻤﻦ ﻏﺪد ﻋﺮق زﯾﺮﺑﻐﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﺮق ﮐﺮدن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﺮق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺷﻮد .

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ طﻨﺎﺑﮫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا در زﻣﺎن رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺻﺪا در اﺑﺘﺪا ﺧﺸﻦ و ﺑﻌﺪ ﺑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ ﻧﺎھﻨﺠﺎر و ﺷﺎﯾﺪ دورﮔﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آھﻨﮓ ﺻﺪا ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

رﺷﺪ ﻋﻀﻼت : ﻋﻀﻼت ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻀﻼت ﺳﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؛ ﺳﺎﻗﮫﺎ و ﺑﺎزوان و ﺷﺎﻧﻪ ھﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﭘﺴﺘﺎن : ﺑﺮآﻣﺪﮔﯿﮫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی در اطﺮاف ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن در ﻣﺮدان ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎرده ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰد ﺳﺎﻟﮕﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ھﻢ در ﺗﻌﺪاد و ھﻢ در اﻧﺪازه ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .

جالب است بدانید که اگر کمبود تستوسترون بعد از بلوغ رخ دهد، بیمار ممکن است فقط از کاهش میل جنسی و اختلال عملکرد جنسی و نیز کاهش یافتن انرژی شکایت کند. در بیماران بالغ شده‌ای که دچار کمبود خفیف هورمون‌های مردانه می‌شوند یا در مواردی که این کمبود تازه‌ ایجاد شده باشد، موهای صورت یا بدن چندان تحت تاثیر عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل قرار نمی‌گیرند زیرا پس از رویش ریش و سبیل، تنها میزان اندک آندروژن (هورمون مردانه) برای حفظ آن کافی است و به همین دلیل است که افرادی که تغییر جنسیت از مذکر به مونث می‌دهند، علی‌رغم اینکه تحت درمان با هورمون‌های زنانه قرار می‌گیرند، اگر چه رویش ریش و سبیل کمتر می‌شود اما تقریبا در همه موارد لازم است برای رفع موهای صورت از لیزردرمانی استفاده نماییم. البته در مواردی که فرد به طور طولانی‌مدت از هورمون‌های مردانه محروم باشد، رویش ریش و سبیل آن کمتر شده و نیاز به اصلاح کردن صورتش کمتر می‌شود.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” تقویت موهای صورت در پسران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل مطالعه فرمایید.

منبع: سیمرغ. تنظیم خانوادهدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

علت نداشتن ریش و سبیل

post_image

خیلی از آقایان از اینکه صورتشان کم‌مو است و یا به علت نداشتن ریش و سبیل پر پشت، عصبانی و نگرانند و در آرزوی این هستند که ریش و سبیل پرپشتی مثل دیگران داشته باشند و انواع درمان‌ها را جستجو می‌کنند. نداشتن ریش و سبیل نوجوانان و جوانان در اغلب موارد علت خاصی ندارد و به خاطر مسائل ژنتیکی طبیعت بدن فرد طوری بنا نها شده است که فولیکولهای موی کمی در اون ناحیه رشد کند.

علل در نیامدن موی صورت پسران

در نیامدن موهای صورت در جنس مذکر دو منشأ می‌تواند داشته باشد. یکی اینکه اصلا فولیکول مویی وجود نداشته باشد. مثلا در بعضی نشانگان‌ها (سندرم‌ها) مثل هیپوتریکوزیس ارثی و مادرزادی چنین مشکلی وجود دارد و به طور ژنتیکی در بعضی از پسران و مردان خانواده، قسمتی از ریش‌های فرد در نمی‌آید. در بیشتر این موارد در قسمت‌های فاقد ریش، فولیکول مو اصلا وجود ندارد و لذا هیچ درمانی نمی‌تواند باعث رشد مو شود و تنها راه‌حل کاشت مو می‌باشد که البته در موارد بسیار نادری که این تنک بودن غیرقرینه و محدود به منطقه کوچکی باشد، منطقی به نظر می‌رسد و نیاز به درمانی ندارند.

اما دومین علت نداشتن ریش و سبیل، کمبود هورمون‌های مردانه است. کمبود هورمون مردانه (آندروژن) اگر قبل از سن بلوغ رخ دهد، در جنس مذکر موجب علایمی می‌شود که شامل ایجاد علایم ثانویه جنسی به طور ناقص، تناسب اسکلتی خواجه‌ای، آلت تناسلی کوچک، کوچک ماندن بیضه‌ها و عدم تشکیل چین و چروک‌های خاص کیسه بیضه است. در این حالت صدای فرد نازک مانده و توده عضلانی‌اش افزایش پیدا نکرده و قدرت فرد از حد طبیعی کمتر خواهد بود.

علایم بلوغ مرتبط با رویش ریش و سبیل پسران

بزرگ شدن بیضه ها در بلوغ پسران تقریبا در سنین ۱۱٫۵ سالگی(در محدوده ۹٫۵ الی ۱۳٫۵ سالگی) آغاز می شود که فقط چند ماهی دیرتر از سن جوانه زدن پستان ها در دختران است. یک سال بعد از بزرگ شدن بیضه ها رشد آلت تناسلی آغاز می شود. قبل از رشد آلت, موهای ناحیه تناسلی در قائده آلت تناسلی ظاهر میشود و پس از رشد آلت, موهای زیر بغل شروع به رشد میکنند. تکمیل رشد بیضه ها در هر زمانی بین سنین ۱۳٫۵ سالگی تا ۱۷ سالگی ممکن است رخ دهد. افزایش طول و قطر آلت به طور طبیعی بین سنین ۱۰٫۵ الی ۱۴٫۵ سالگی رخ می دهد و تکامل آلت تناسلی در سنین ۱۲٫۵ الی ۱۶٫۵ سالگی انجام می شود. جهش رشدی در پسر ها نسبتا دیررس است, اما به طور طبیعی و بسته به سرشت هر فرد, از سن ۱۰٫۵ تا ۱۶ سالگی شروع شده و تا سن ۱۳٫۵ الی ۱۷٫۵ سالگی کامل می شود. رشد فرد با سرعت آهسته تری برای چندین سال پس از جهش رشدی ادامه می یابد.

درمان کم پشتی ریش و سبیل پسران

مردانی که از نداشتن ریش و سبیل رنج می برند، در ابتدا باید توسط متخصص غدد درون ریز تحت بررسی هورمونی قرار بگیرند تا مشکلات هورمونی احتمالی شان بررسی شود، هم چنین معاینه و بررسی موهای سر،‌ دندان ها و علایم جنسی ثانویه می تواند برای تشخیص سندروم های خاص مفید باشد. بیشتر کسانی که مشکل نداشتن ریش و سبیل دارند با تراشیدن ریش این نقص را تقریباً‌ غیرقابل مشاهده می کنند، ‌ولی کسانی که اصرار به بلند کردن محاسن خود دارند می توانند از داروی «ماینوکسیدیل» موضعی که موهای ریز صورت را درشت تر می کند استفاده کنند. در مواردی هم که هیچ مویی روی صورت وجود نداشته باشد،‌ معمولاً درمانی جز کاشت مو برای نداشتن ریش و سبیل نتیجه بخش نخواهد بود.

استفاده از رنگ مو ممکن است موی صورت را ضخیم تر و پرتر نشان دهد، ولی در صورتی که موی صورت خیلی نازک باشد رنگ کردن آن چندان موثر نیست و نمی تواند منظره ی ریش و سبیل یک فرد بالغ را نشان دهد. اگر تمایل به رنگ کردن ریش و سبیل خود دارید، از محصولاتی استفاده کنید که منحصر به موی صورت آقایان هستند و فقط برای سبیل و ریش استفاده می شوند. این محصولات باعث بروز واکنش آلرژیک یا راش نمی شوند، البته بهتر است قبل از انجام این کار آن ها را آزمایش کنید.

دلایل متفاوتی وجود دارند که موی صورت شما پس از اصلاح به علت نداشتن ریش و سبیل پر پشت و به نظر ضخیم تر می رسند. موها در نزدیکی ریشه ی مو کلفت تر و تیره تر هستند و وقتی شما مو را از نزدیکی ریشه می برید کلفت تر به چشم می آیند. خارج شدن مو از سطح پوست باعث ایجاد حالت زبری روی سطح پوست در یکی، ‌دو روز پس از اصلاح می شود و با ادامه ی رشد مو این حالت زبری کمتر خواهد شد. اگر این باور درست باشد بیشتر افرادی که هر روز اصلاح می کنند باید ریش پر و کاملی داشته باشند،‌در حالی که این طور نیست.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان نداشتن ریش و سبیل در پسران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل مطالعه فرمایید.

منبع: سیمرغ. ایران سلامت. راسخوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

علائم جنسی ثانویه در مردان

post_image

ایجاد علائم جنسی ثانویه در مردان تحت تأثیر هورمون تستوسترون را به اصطلاح “مردزائی” می گویند. بنابراین در پسری که بنا به دلائلی این هورمون در علائم جنسی ثانویه او وجود ندارد و یا باز بنا به دلائلی این هورمون عملکرد طبیعی ندارد، علائم جنسی ثانویه مردانه ایجاد نخواهند شد. بنابراین این مطلب خیلی مهم است که در حول و حوش سن بلوغ، والدین دقت کنند که فرایند شروع و تکامل بلوغ در فرزندان آنها سیر طبیعی داشته باشد. عدم اطلاع در جامعه ما در این مورد خیلی وسیع است. به عنوان مثال بنده چندین بیمار تحصیل کرده داشته‌ام که پس از فراغت از تحصیل و ازدواج، بعلت ناباروری مراجعه کرده‌اند و در کمال تعجب هیچگونه از علائم جنسی ثانویه مردانه را نداشته‌اند.

در دوران کودکی، میزان هورمون‌های غدد جنسی در خون کم است، اندام‌های تولید مثل نارس هستند و دختران و پسران از لحاظ ظاهر فرق چندانی با هم ندارند. اما با فرارسیدن بلوغ(دوره‌ای که در آن نوجوان توان باروری جنسی پیدا می‌کند) علائم جنسی ثانویه نمایان می‌شود. علائم جنسی ثانویه در مردان، خصوصیاتی به جز اندام‌های تولید مثل هستند که مردان و زنان را از هم جدا می‌کنند. اصل کلی حاکم بر پرسش جنسی طبیعی در دوران بلوغ، اصل ساده‌ای است.

در پسران بالغ، میزان آندروژن از استروژن بیشتر است که نتیجه آن مردانگی و علائم جنسی ثانویه در مردان می‌باشد؛ در دختران بالغ هم استروژن‌ها بیشتر هستند که نتیجه آن زنانگی می‌باشد. کسانی که قبل از بلوغ اخته می‌شوند به پختگی جنسی نمی‌رسند مگر آن که آندروژن یا استروژن‌های جایگزین دریافت کنند. اما حتی در بلوغ هم فرضیه “مردها مرد هستند و زن‌ها زن”، چندان درست نیست. آندروستندیون، آندروژنی است که عمدتا توسط غده فوق‌کلیوی آزاد می‌شود و در حالت عادی مسئول افزایش موی زهار و موی زیر بغل در زنان است. به این ترتیب نمی‌توان آندروژن‌ها را “هورمون‌های مردانه” نامید، چون یکی از آنها موجب افزایش موی زهار زنان می‌شود.

هورمون های جنسی

هورمون‌های جنسی، طبقه خاصی از استروئیدها هستند. هورمون‌های جنسی که شامل آندروژن‌ها، استروژن‌ها و پروژسترون می‌باشند، به وسیله غده هیپوفیز تنظیم می‌شوند. در زن، هورمون‌های هیپوفیز، تخمدان‌ها را به ساختن هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون برمی‌انگیزد. در مرد، هورمون‌های هیپوفیز، یاخته‌های بیضه را به ساختن و تراوش گروهی از هورمون های جنسی که آندروژن نامیده می‌شوند و مهمترین‌ شان تستوسترون است، تحریک می‌کنند. هورمون‌های جنسی علاوه بر بیضه‌ها و تخمدان‌ها به میزان کمتری نیز توسط غدد فوق‌کلیوی آزاد می‌شوند.

طرز انتشار موهای بدن

ظاهر شدن مو در ناحیه زهار (ناحیه دستگاه تناسلی) پس از شروع رشد بیضه‌ها و آلت تناسلی می باشد. کلاً پاسخ هر قسمت از پوست بدن مرد به هورمون تستوسترون متفاوت است و علائم جنسی ثانویه در مردان نیز مسلما متفاوت.

معمولاً توالی ظاهر شدن مو در بدن پسرها پس از شروع بلوغ به صورت زیر می باشد: زیر بغل، ناحیه نشیمنگاه، لب فوقانی، اطراف گوش، سینه و در نهایت صورت و یا همان ریش. طرز انتشار مو در بدن یک فرایند بیولوژیک و در مردان مختلف متفاوت می باشد. در بعضی مردان، ساعد، ساق پا، شکم و ناحیه پشت بسیار پر مو می شود، ولی آن در تمامی مردان حتمی نیست.

آن چیزی که دانستن آن مهم است این است که علائم جنسی ثانویه در مردان و موی صورت در اواخر بلوغ تکامل می یابد. پس از کامل شدن بلوغ، ظرف ۴-۲ سال بعدی موهای صورت تیره تر، زبرتر و ضخیمتر می شوند. بعضی از مردان تا ۱۰ سال پس از کامل شدن سن بلوغ نیز رشد موهای صورتشان کامل نمی شود. هورمون تستوسترون همانطور که سبب رویش مو در صورت و بدن می شود، سبب ریزش موی سر نیز می گردد و این هورمون تستوسترون است که در علائم جنسی ثانویه در مردان سبب طاسی در آقایان و پسرفت ناحیه رویش مو بر روی پیشانی با افزایش سن می شود. بدین دلیل خانمها بعلت فقدان هورمون مردانه دچار طاسی سر نمی شوند. اگر یک خانمی بنا به هر دلیل میزان هورمونهای مردانه بدنش زیاد شود، دچار ریزش موی سر و رویش مو در صورت و نواحی مختلف بدن می شود (پر موئی).

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تقویت موهای صورت در پسران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه صفات جنسی موی مردان مطالعه فرمایید.

منبع: دنیای علوم آزمایشگاهی. هفت سیبدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

علت داشتن سینه های بزرگ

post_image

اگر بخواهیم برخی از مهمترین مشکلات به علت داشتن سینه های بزرگ را بیان کنیم ، باید به موارد زیر اشاره کنیم :

 • درد شانه و دوش
 • درد ناحیه گردن و گرفتن زیاد عضلات گردنی
 • سردرد
 • درد در ناحیه لگن و پاها
 • قوز و مشکلات مربوط به کمر

علاوه بر موارد بالا که بیشتر عوارض جسمانی حاصل از سینه های بزرگ، سایر مشکلات سینه های بزرگ شامل عدم تناسب لباس و مشکلاتی از این قبیل را هم می شود درنظر گرفت. حال که با بعضی از مشکلات و معضلات سینه های بزرگ آشنا شدید بهتر است بدانید که تنها راه کوچک کردن سینه های بزرگ جراحی نیست، روش های دیگری هم برای کوچک کردن سینه های بزرگ وجود دارد که در منزل می توانید انجام دهید.

باید بدانید که عوامل ژنتیکی نیز در کوچکی یا بزرگی سایز سینه بسیار دخیل هستند، در این موارد نمی توان آنچنان تأثیری بر کوچک کردن یا بزرگ کردن سینه گذاشت.

نقش رژیم غذایی در بزرگی سینه ها

نباید نقش رژیم غذایی را در داشتن سینه های بزرگ نادیده گرفت. چرا که میزان خوردن و اینکه شما چه می خورد نیز بر کوچکی و یا سینه های بزرگ تأثیر دارد. اگر شما فقط به تمرینات ورزشی اکتفا کنید و از رژیم غذایی غافل شوید، نتیجه ای برای کوچکی سینه های بزرگ در بر نخواهد داشت. از رژیم های غذایی که موجب افزایش وزن می شوند دوری کنید. در رژیم غذایی روزانه خود از سبزیجات، میوه و کربوهیدارت استفاده کنید. استروژن، اصلی ترین هورمون مسئول سینه های بزرگ در خانم هاست. هنگام نوجوانی، معمولا سینه های یک دختر شروع به رشد کردن نموده و هر سال به سینه بندهای بزرگ‌تری احتیاج پیدا می‌کند. استروژن‌های گیاهی همچون دانه‌های سویا، لوبیا و نخود فرنگی مصرف کنید. این خوراکی‌ها حاوی استروژن گیاهی هستند که باعث خواهند شد تولید استروژن طبیعی شما افزایش یابد. باز یادآوری می‌کنیم که استروژن، مسئول رشد طبیعی بافت سینه است.

لازم به ذکر است که باید از سوتین های استفاده کنید که باعث آویزان شدن سینه نشود. مانند سوتین اسفنجی. همچنین نباید از سوتین های استفاده کنید که سینه ها را تحت فشار قرار دهد چرا که موجب آسیب رساندن به سینه می شود.

تاثیر ورزش در کوچک کردن سینه ها

بهترین و مؤثرترین راه برای کوچکی سینه های بزرگ؛ انجام ورزش های قلبی – عروقی یا هوازی است. چرا که این تمرینات موجب چربی سوزی و به تبع آن کاهش چربی در بدن می شود.اما لازم است بدانید این تمرینات موجب کاهش چربی در کل بدن می شود، یعنی نباید انتظار داشت که این تمرینات فقط روی چربی سینه تأثیر داشته باشند و برای کوچک کردن سینه های بزرگ مناسب باشند.

تمریناتی ورزشی مانند: دویدن، دوچرخه سواری، شنا، آیروبیک، طناب زدن و پیاده روی سریع از جمله تمرینات هوازی هستند. طبق توصیه دانشگاه طب ورزشی آمریکا این تمرینات باید ۵ روز در هفته و به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه انجام شوند، که البته حد معمول آن برای خانم های که سابقه ورزشی و آمادگی بدنی بالای ندارند از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد. کاهش ۴ تا ۶ کیلو وزن می تواند بر روی کاهش سایز سینه تأثیر گذار باشد.

توصیه می شود برای برطرف کردن علت داشتن سینه های بزرگ تنها به تمریناتی که به آن اشاره شده است اکتفا نکنید؛ انجام حرکات ورزشی که موجب درگیر شدن عضلات بالاتنه می شود نیز بر روند کاهش وزن و کوچک شدن سینه تأثیر گذار خواهد بود. تمریناتی مانند پوش آپ با ۱۰ تا ۱۵ تکرار. اصولا” انجام تمرینات سینه با وزنه موجب سینه های بزرگ می شود، اما انجام این حرکات بدون وزنه نه تنها موجب تقویت عضلات سینه ای می شود و آن ها را خوش ترکیب می کند بلکه در کنار ورزش های هوازی شما را به کوچک کردن سینه های بزرگ نزدیک تر خواهد کرد.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب ” درمان بزرگی سینه در مردان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با بزرگی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: برترین ها. قطرهدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

عوامل موثر بر رویش ریش و سبیل

post_image

برخی از مردان ریش و سبیل را دوست دارند و برای نگه داشتن و سلامت رویش ریش و سبیل لازم است یکسری نکات را رعایت کنند. در این مطلب به عوامل موثر بر رویش ریش و سبیل اشاره می کنیم.

علل کم پشتی ریش در آقایان

در برخی موارد موهای ریش و سبیل از ابتدا وجود دارد اما بعدا دچار ریزش می شوند. بیماریهای مختلفی و عوامل محیطی ممکن است باعث ریزش موی ناحیه ریش و سبیل شود. شامل آسیبهای فیزیکی مانند سوختگی، سوانح، بیماریهای قارچی، ریزش موی سکه ای، کندن موها توسط خود شخص (تریکوتیلومانیا) و بیماریهای رماتیسمی. بیماریهایی که پس از بلوغ دچار کاهش سطح هورمونهای بدن شوند دچار ریزش موهای ریش و سبیل نمی شوند. تنها سرعت رویش ریش و سبیل کاهش خواهد یافت.

گاهی نیز رویش ریش و سبیل از ابتدا کند است این علل شامل عدم تشکیل فولیکولهای مو به صورت مادرزادی. بیماریهای هورمونی قبل از بروز بلوغ و عدم وجود رسپتورهای گیرنده های هورمونی است. در بعضی خانواده ها شروع رویش ریش و سبیل در ناحیه صورت با تاخیر صورت میگیرد. به این معنی که بیماری پوستی وجود ندارد. فولیکولهای مو در دوران جنینی تشکیل شده اند اما رویش ریش و سبیل همزمان با بلوغ رشد نمیکند . اکثر این افراد سابقه تاخیر در رویش ریش و سبیل را در بستگان نزدیک خود دارند.

اگر ریش و سبیلتان را دوس دارید بدانید نگه داشتن و سلامت آنها در گرو رعایت نکات زیر است:

 • ریشتان را هر روز در جهت رویش ریش و سبیل شانه بزنید. بعد به اندازه یک فندق کرم مرطوب‌کننده به دستتان بمالید و زیر گونه‌ها و چانه را ماساژ دهید. سرم مخصوص موهای خشک یا روغن گیاهی نیز می‌توانید استفاده کنید تا موی ریشتان از عمق نرم‌تر و براق‌تر شود.
 • اگر دچار ریزش موی سکه‌ای شده‌اید یا خط بخیه دارید و نقطه‌ای از ریشتان خالی است، بهترین راه پوشاندن آن، استفاده از مداد ابرو است. ابتدا محل‌هایی که موی کمتری دارد، با مداد هاشور بزنید، بعد با انگشت خطوط را محو کنید و در نهایت موی ریشتان را شانه بزنید.
 • اگر می‌خواهید سبیل بگذارید، برای مرتب کردن آن از ماشین ریش‌تراش استفاده نکنید. بهتر است از یک قیچی تیز و شانه دم‌باریک کمک بگیرید.
 • هر بار ریش و سبیل را کاملا تراشیدید، صورتتان را با ژل شستشو کاملا پاک کنید. هفته‌ای یک مرتبه صورتتان را کیسه بکشید تا سلول‌های مرده پاک شوند و از رویش موی زیرپوستی پیشگیری شود.
 • اگر یک روز در میان صورتتان را ماشین می‌کنید، باید روزانه از مرطوب‌کننده بدون چربی استفاده کنید و شب‌ها صورتتان را با ژل‌ شستشو پاک کنید.
 • ریش، برخی صورت‌ها را مردانه‌تر می‌کند اما اگر ریشتان جای خالی زیاد دارد، بهتر است اجازه ندهید خیلی بلند شود و مرتب آن را کوتاه نگه دارید.

درمان رشد نکردن ریش و سبیل

در موارد رویش ریش و سبیل مانند بیماریهای خود ایمنی، روماتیسمی و قارچی ممکن است نیاز به درمان اختصاصی باشد .

درمان هورمونی

درمان هورمونی در نیامدن ریش و سبیل تنها در موارد کمبودهای هورمونی کاربرد دارند و در مواردیکه شخص دچار کمبود هورمونی در رویش ریش و سبیل نیست ، استفاده از هورمونهای جنسی مردانه تنها موجب بروز عوارض این هورمونها خواهد شد.

درمانهای موضعی محرک رشد مو

داروی عمده مورد استفاده در این دسته محلول موضعی ماینوکسیدیل می باشد. در کسانی که دارای فولیکولهای مو هستند و به شکل ارثی دچار عدم رویش ریش و سبیل یا تاخیر در رشد موهای صورت هستند، استفاده از این دارو با نتایج قابل قبولی همراه است. بر اساس تجربه برخلاف کاربرد این دارو در درمان ریزش موی ارثی سر ، پس از قطع دارو موها دچار ریزش موی قابل توجهی نمیشوند و اکثرا نیاز به درمان دایمی با این دارو نیست.

کاشت مو

در صورتیکه فولیکولهای مو در اثر عوامل ارثی یا محیطی وجود نداشته باشند یا دچار عوامل موثر بر رویش ریش و سبیل شده و تخریب شده باشند امکان رشد موها در این ناحیه به صورت خودبخود یا با روشهای دارویی وجود ندارد. در اینگونه موارد کاشت مو راه حل نهایی رویش ریش و سبیل خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است در اکثریت موارد کاشت مو در ناحیه ریش با ایجاد نمای کاملا طبیعی همراه نیست .

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تقویت ریش و سبیل ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل مطالعه فرمایید.

منبع: خبرپو. هدهددکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

رشد نکردن موهای صورت پسران

post_image

یکی از مشکلات پسران نوجوان و جوان- البته گروهی از آنها- رشد نکردن موهای صورت است اما این مسئله در بیشتر موارد فقط با گذشت زمان حل می‌شود و نشان‌دهنده مشکل خاصی نیست. این گروه از جوانان و نوجوانان با خواندن این مطلب می‌توانند نکته‌های زیادی یاد بگیرند.

علل کم پشتی ریش و سبیل مردان

شاید علت کم پشتی موهای صورت آقایان کمبود هورمون های مردانه باشد. کمبود هورمون های مردانه (آندروژن) اگر قبل از سن بلوغ رخ دهد موجب علایمی می شود که شامل ایجاد علایم ثانویه ی جنسی به طور ناقص، تناسب اسکلتی نامناسب، ‌آلت تناسلی کوچک، کوچک ماندن بیضه ها و عدم تشکیل چین و چروک های خاص کیسه ی بیضه است. در رشد نکردن موهای صورت صدای فرد نازک مانده و توده ی عضلانی اش افزایش پیدا نکرده و قدرت فرد نیز از حد طبیعی کمتر است. جالب است بدانید اگر کمبود تستوسترون بعد از بلوغ رخ دهد، ‌بیمار ممکن است فقط از کاهش میل جنسی، ‌اختلال عملکرد جنسی و کاهش یافتن انرژی شکایت کند.
در بیماران بالغ که دچار کمبود خفیف هورمون های مردانه می شوند یا در مواردی که این کمبود تازه ایجاد شده باشد،‌ رشد نکردن موهای صورت یا بدن چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرند زیرا پس از درآمدن ریش، تنها میزان اندک آندروژن (هورمون مردانه) برای حفظ آن کافی است و به همین دلیل افرادی که از مذکر به مونث تغییر جنسیت می دهند با این که تحت درمان با هورمون های زنانه قرار می گیرند، لازم است برای رشد نکردن موهای صورت از لیزر درمانی استفاده کنند.

نشانه های کمبود هورمون های مردانه

موهای زیر بغل و عانه، تنک و کم‌پشت بوده و موهای صورت (ریش)، سینه، بالای شکم و پشت وجود نداشته یا بسیار کم است. صفحات اپی‌فیزیال استخوان‌های بلند همچنان به رشد خود ادامه داده و لذا استخوان‌های بلند اندام فوقانی و تحتانی نسبت به اسکلت محوری بدن بلندتر می‌شوند. در مردان سفید‌پوست، نسبت قسمت فوقانی بدن (از فرق سر تا عانه) به قسمت تحتانی بدن (از عانه تا کف زمین) بیشتر از یک است ولی در مورد رشد نکردن موهای صورت این نسبت کمتر از یک خواهد بود. در مردان سفید‌پوست طبیعی، نسبت فاصله بین انگشتان دست‌ها در حالتی که اندام فوقانی کاملا از طرف پهلوها باز شده باشند، به قد فرد حدود ۹۲ درصد است ولی این نسبت در افراد خواجه، حدود ۵ سانتی‌متر یا بیشتر بلندتر از قد است.

داروی تقویت رویش ریش و سبیل

داروی مینوکسیدیل یا روگاین داروی مشهوری در جهان است. از این دارو سال‌هاست که برای درمان رشد نکردن موهای صورت و افزایش رشد مو در نواحی کم شده استفاده می‌شود. این دارو، دارویی است که نیاز به تجویز پزشک ندارد و می‌توانید آن را به‌راحتی به شکل پماد، شامپو یا محلول استفاده کنید. شما می‌توانید برایرشد نکردن موهای صورت از شکل موضعی مینوکسیدیل استفاده کنید. این محلول را روی صورت‌تان بمالید و برای چند ساعت آن را نشویید. بعد از مدتی استفاده احتمالا رشد موهای صورت‌تان افزایش پیدا می‌کند. داروی مینوکسیدیل عوارض جانبی هم دارد، یکی از شایع‌ترین و اصلی‌ترین عوارض، سوزش و درد چشم است.

زرده تخم مرغ دارای ویتامین۷ B یا بیوتین برای درمان رشد نکردن موهای صورت مؤثر است. شاید در دسترس‌‌ترین منبع بیوتین زرده تخم‌مرغ است اما یک نکته جالب این است که اگر سفیده تخم‌مرغ را هم همراه با زرده آن بخورید از تاثیرگذاری این ویتامین در بدنتان کاسته خواهد شد و برای همین باید پسران جوان فقط زرده تخم‌مرغ را بخورند. یک منبع دیگر بیوتین هم بادام‌زمینی است. البته می‌توانید بیوتین را به صورت قرص و مکمل و مثلا ویتامین‌های ب‌کمپلکس هم تهیه کنید. اما یادتان باشد که مصرف بیوتین به صورت موضعی هیچ فایده‌ای ندارد و برای همین نباید زرده تخم‌مرغ را به صورت مالید.

اگر بپرسید که برای درمان رشد نکردن موهای صورت پسران مینوکسیدیل بهتر است یا بیوتین، به شما خواهیم گفت که مینوکسیدیل مؤثرتر است اما باید گفت که امکان بروز عوارض جانبی آن در درمان رشد نکردن موهای صورت هم با استفاده از مینوکسیدیل بیشتر از بیوتین است اما بیوتین کمتر اثرگذار است ولی عوارض جانبی بسیار کمی هم دارد. حالا تصمیم‌گرفتن با شماست. اگر مصرف مینوکسیدیل باعث بروز عوارض ناخواسته شد، باید سریع مصرف آن را قطع کنید اما درباره بیوتین لازم نیست اینگونه رفتار کنید.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب هورمون تستوسترون و رویش ریش و سبیل پسران ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با رویش ریش و سبیل مطالعه فرمایید.

منبع: سیمرغ. به روز ترین ها. راسخوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

درمان بزرگی سینه ها در خانم ها

post_image

تمام خانم ها همواره بدنبال داشتن سینه هایی زیبا هستند چرا که آنرا نشانه ی زنانگی خود می دانند . سینه های زیبا برای زنان یعنی سینه های سفت ، با قوام و اندازه ای متناسب با اندام است برخی از خانم ها از داشتن سینه های کوچک گله مندند چرا که غالبا سینه های کوچک موجب افسردگی و ناراحتی آنان می شود و مایلند که سینه هایی بزرگ تر ، خوش ترکیب تر ، زیبا تر ، متناسب و چالاک و رو به جلو داشته باشند و بعضی خانم ها هم به دنبال درمان بزرگی سینه ها هستند.

البته در مورد کوچک کردن سینه در خانم ها لازم به ذکر است دخترانی که هنوز سینه های آنان در حال رشد است باید صبر کنند چرا که سینه ها بزرگتر خواهند شد . لذا این دستور مخصوص درمان بزرگی سینه ها در خانم هایی است که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته و رشد سینه های آنان کامل شده و از اندازه ی آن راضی نیستند و دوست دارند سینه های بزرگ تر یا کوچکتری داشته باشند .

طبیعت این عضو از بدن به گونه ای است که به مرور زمان حالت شلی و افتادگی پیدا می کند. این مساله در بعضی از افراد بیشتر و در بعضی دیگر کمتر رخ می دهد. این شلی و افتادگی نه تنها در پستان که در سایر بافت های بدن هم دیده می شود. به خصوص اگر خانمی شیردهی داشته باشد، بزرگی سینه ها در او بیشتر دیده می شود زیرا در زمان شیردهی غدد شیری متورم هستند و سایز پستان ها بزرگ تر به نظر می رسد اما بعد از انجام شیردهی و کاهش تورم، پستان حالت قبلی خود را ندارد و حالت افتاده ای پیدا می کند. بزرگی سینه ها در خانم ها جزو طبیعت آن هاست، پس نباید انتظار داشت پستان ها همیشه به یک شکل باشند. حتی لازم نیست پستان افتاده پس از شیردهی تصحیح شود اما ممکن است بعضی از خانم ها به دلیل جنس پوست و بافت پستان دچار افتادگی شدید شوند که با عمل لیفت سینه میتوان آنرا رفع کرد  . در این صورت می توان با عمل جراحی، بزرگی سینه ها در خانم ها را تا حدی تصحیح کرد. البته حدود ۶ ماه تا یک سال پس از اتمام شیردهی افتادگی پستان ها تا حدی برطرف خواهد شد.

افتادگی سینه یک میراث مشترک برای تمامی مادران است که به دلیل نیروی گرانش، اثرات بارداری و شیردهی به فرزند رخ می‌دهد. علل ذکرشده باعث می‌شوند باندهای فیبروزی که شکل سینه را به صورت جوان و بالاکشیده حفظ می‌کنند شکسته شوند و در نتیجه پوست کشیده شود. افتادگی بیش از حد سینه باعث می‌شود فرد پیرتر از آنچه هست به نظر برسد؛ به همین دلیل است که زنان دوست ندارند سینه‌هایشان افتاده باشد. شما با عمل جراحی لیفت سینه یا ماستوپکسی می‌توانید سینه‌های خود را به شکل موردنظر و مطلوب خود تغییر دهید.

درمان جراحی بزرگی سینه ها در خانم ها

افکار وسواس گونه درباره زیبایی صورت و اندام، بزرگی سینه ها در خانم ها و فکر کردن مداوم به اینکه «چه کار کنم تا ظاهر بهتری پیدا می کنم» باعث می شود افراد به طور بیمارگونه ای به دنبال مصرف داروهای متعدد، اعمال جراحی زیبایی، ورزش های سخت و… باشند. بخشی از این رفتارها به دلیل پایین بودن اعتماد به نفس و اینکه دیگران چه دیدی در مورد آنها دارند، رخ می دهد. درواقع این افراد برای سلامت خودشان به دنبال زیباتر شدن نیستند بلکه درمان بزرگی سینه ها را انجام می دهند تا در منظر عمومی خود را به نمایش بگذارند و دیدگاه های مثبت مردم را نسبت به خود جلب کنند. جالب اینکه هرچه جراحی های زیبایی بزرگی سینه ها در خانم ها را ادامه می دهند، باز هم به رضایت فکری نمی رسند و واقعیت وجودی خود را نمی پذیرند. کسانی که بیش از حد به وضعیت ظاهری شان اهمیت می دهند و افراطی و وسواس گونه به آن می رسند، اغلب از ابعاد دیگر زندگی تهی هستند. به همین دلیل شما کمتر می بینید که افراد باسواد و عالم یا افرادی که در اجتماع جایگاه مطلوبی دارند و به فکر و اندیشه مناسبی رسیده اند، وسواس گونه به ظاهرشان توجه کنند.

روش های درمان بزرگی سینه ها در خانم ها و کوچک کردن پستان بستگی به سایز آن و سلیقه بیمار دارد. معمولا اگر پستان خیلی بزرگ باشد از روش هایی در درمان بزرگی سینه ها در خانم ها استفاده می کنیم که بتوانیم حجم بیشتری از آن را برداریم؛ بنابراین نمی توان فرمول کلی برای همه افرادی که شرایط لازم برای کوچک کردن پستان را دارند تجویز کرد. پزشک متخصص درمان بزرگی سینه ها در خانم ها باید بیمار را ویزیت کند و براساس وضعیت بدنی، شکل پستان و جنس بافت آن روش جراحی متناسبی را برای درمان بزرگی سینه ها در خانم ها انتخاب کند.

تنها روش غیرجراحی درمان بزرگی سینه ها در خانم ها که می توانیم برای کاهش سایز به خانم هایی که پستان های بزرگی دارند توصیه کنیم، کاهش وزن است. صحبت کردن درباره عمل های زیبایی نباید به نحوی باشد که خانم ها را بدون اینکه مشکلی داشته باشند به انجام دادنشان ترغیب کند. گاهی سایز پستان ها واقعا نسبت به سایز بدن بزرگ تر است و ممکن است فرد را از نظر ظاهری اذیت کند. اگر خانمی واقعا نیاز به تغییر سایز پستان داشته باشد، باید با متخصص جراحی درمان بزرگی سینه ها در خانم ها صحبت کند و از او مشاوره بگیرد تا این کار به درستی انجام شود.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان بزرگی سینه در مردان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با بزرگی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پرشین پرشیا. روزنامه پزشکی ایراندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها

post_image

پستان ها در تحریک جنسی نقش دارند و نقش اصلی آنها تولید شیر برای نوزادان است. در طول بلوغ، هورمون استروژن باعث رشد و تکامل پستان ها می شود. در طول بارداری، تغییرات هورمونی هورمون استروژن، پستان ها را باز هم بزرگتر می کنند و در اواخر بارداری، تولید شیر را درغده هایی به نام لوبول تحریک می کنند. این غده ها به مجاری وصل می شوند که به کانال هایی به نام آمپول ختم می شوند. آمپول در سطح نوک پستان به بیرون باز می شود. بقیه بافت پستان عمدتاً چربی است و مقدار کمی بافت همبند نیز دارد که به رشد و تکامل پستان ها کمک می کند.

دلایل کوچکی سایز سینه ها

اصولاً پستانهای زن را نمی توان جزئی از اندام جنسی او به شمار آورد. مهمترین نقش آنها در شیردهی است ولی از طرفی نمی توان نقش بسزای رشد و تکامل پستان ها در تحریکات جنسی و لذت شهوانی را نادیده گرفت. فرایند ظهور و رشد و تکامل پستان ها در خانم ها در دوره بلوغ جنسی اش رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله هورمون استروژن و پروژسترون کنترل می شود.

یکی دیگر از دلایل کوچک شدن سایز سینه لاغری مفرط می باشد. افراد لاغر کلا” بافت چربی در بدنشان کم است و همچنین هورمون های جنسی در بدنشان کمتر از افراد عادی است که این امر باعث کوچک بودن پستان می گردد.

هورمون های موثر در کوچکی سینه ها

هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. هورمون استروژن در رشد و نمو غدد و رشد و تکامل پستان ها نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد و تکامل پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.
اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه رشد و تکامل پستان ها می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

ارتباط سرطان سینه و سایز سینه ها

ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، رشد و تکامل پستان ها و ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در دﯾﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻏﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ درﻣﺎن آن ﻧﺪارد. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ که ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﺪد ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ و ﻧﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﺪ، ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.

ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. زﻧﺎن ﭼﺎق ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ ھﺎ. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﺢ هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در مردان

post_image

اگر از آن دسته از افرادی هستید که احساس میکنید دچار سینه هایی با اندازه های غیر طبیعی و یا به عبارتی بزرگتر از حد معمول هستید ، باید گفت که دچار ژنیکوماستی هستید . در واقع به ژنیکوماستی همان بزرگی سینه و یا بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در مردان گفته میشود .

«ژنیکوماستی» به معنای بزرگ شدن بیش از حد سینه در مردان است. این نوع بزرگ شدن غیر طبیعی سینه بیشتر به علت رشد بافت پستان اتفاق می افتد نه افزایش بافت چربی به علت چاق شدن…

بزرگ شدن غیر طبیعی سینه یا ژنیکوماستی در مردان ممکن است در یک یا هر ۲ پستان رخ دهد و با ایجاد توده کوچکی زیر نوک پستان مردان آغاز می شود که ممکن است حساس هم باشد.

علل ژنیکوماستی

بزرگ شدن غیر طبیعی سینه هنگام بلوغ در پسران نوجوان ناشایع نیست و بیش از نیمی از پسران هنگام بلوغ، ژنیکوماستی پیدا می کنند ولی معمولا طی چند ماه خودبه خود برطرف می شود و نیاز به کوچک کردن سینه مردان نیست . گاهی بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در نوزادان هم رخ می دهد و حتی با ترشح شیر (گالاکتوره) همراه است. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه ممکن است در دوره نوزادی چند هفته طول بکشد اما به ندرت تا ۲ سالگی ادامه می یابد.

تغییر غیرطبیعی در میزان هورمون های جنسی یا چگونگی پاسخ دهی بدن به آنها باعث بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در مردان می شود. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه ممکن است نشانه ای از چاقی یا اختلالات هورمونی در مردان مانند اختلالات مختلف غدد درون ریز باشد که تولید تستوسترون را تحت تاثیر میدهد. اختلال ناشی از کبد یک عارضه جانبی است که برای درمان سرطان پروستات، بار دیگر به دلیل تعادل استروژن در گردش خون افزایش میابد. درمان بزرگ شدن غیر طبیعی سینه بستگی به علت زمینه ای دارد.

بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در مردان حالتی است که به آن “ژنیکوماستی” Gynecomastia گفته می‌شود. ضخامت بافت طبیعی پستان در مردان، معمولاً کمتر از ۲/۵ تا ۳ سانتیمتر است، ولی در حالت بزرگ شدن غیر طبیعی سینه، بافت غدد پستان بزرگ می شود. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه ممکن است در یک سمت و یا در هر دو طرف ایجاد شود. ممکن است این افزایش اندازه سینه، موجب حساس‌شدن و دردناک شدن بافت پستان شود. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه (بزرگ شدن بافت پستان) معمولاً در اثر تغییرات هورمونی، در هنگام بلوغ و یا در طی افزایش سن رخ می‌دهد. هنگامی‌که تعادل بین دو هورمون استروژن (هورمون زنانه) و تستوسترون (هورمون مردانه) به هم بخورد ممکن است سینه‌ها بزرگ شوند.

در حالت طبیعی، هورمون‌های جنس مخالف به مقدار بسیار کم در بدن زنان و مردان ترشح می‌شود. برخی داروهایی که بدون نسخه فروخته و مصرف می‌شوند، داروهای غیر قانونی، برخی داروهایی که برای افزایش حجم عضله و دوپینگ استفاده می‌شوند، برخی تومورها و بیماری‌ها می توانند موجب ببزرگ شدن غیر طبیعی سینه شوند.

ژنیکوماستی بین پسران نوجوان (۱۳ تا ۱۹ سال) شایع است، طوری که ۶۵ درصد از پسران ۱۴ ساله، بزرگ شدن غیر طبیعی سینه دارند. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در پسران نوجوان بسیار رایج است. حدود یک سوم از این پسران در سن بلوغ دچار این وضعیت می شوند، ولی احتمال بروز بزرگ شدن غیر طبیعی سینه در مردان در بزرگسالی کمتر از یک درصد است. بزرگ شدن غیر طبیعی سینه اغلب خفیف و بدون درد است، اما یک ‌سوم از مردان در مورد حساس شدن آن اعتراض دارند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان ژنیکوماستی ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بزرگی سینه آقایان مطالعه فرمایید.

منبع: دکتر سلام. پورتال خانوادگی آیدا وبدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها

post_image

درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و بزرگ کردن سینه یکی از شایع ترین اعمال جراحی زیبایی مورد درخواست بانوان است. این فرایند شامل جراحی سینه های خانم ها است که مواد و پروتز های مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه ها مورد استفاده قرار می گیرد . تصمیمی که برای انجام عمل رفع افتادگی سینه خانم ها گرفته میشود باید کاملا شخصی و آگاهانه باشد و نباید صرفا برای خشنود کردن کس دیگری گرفته شود. مثل هر عمل جراحی زیبایی دیگر، عمل بزرگ کردن سینه هیچ کدام از مشکلات اصلی زندگی را حل نمی کند، اما ممکن است به افزایش اعتماد به نفس و شکل ظاهری بیمار کمک کند. تمام فواید بالقوه مورد بحث قرار گرفته و در زمان مشاوره جراحی کوچکی سینه های خانم ها مورد بررسی قرار می گیرند.

عمل جراحی بزرگ کردن سینه

امروزه زنی که می خواهد عمل جراحی کوچکی سینه را انجام دهد حق انتخاب در نوع عمل جراحی کوچکی سینه را دارد، بدین طریق می تواند نمای ظاهری و نتیجه مورد نظر را بدست آورد . بعضی از این حق انتخاب ها در عمل پروتز سینه های خانم ها عبارتند از :نوع، اندازه، محل قرارگیری و برش ایجاد شده و همچنین جهت جاگذاری پروتز سینه. مشخصا برای هر انتخاب، فواید و مضراتی وجود دارد. به هر حال اگر به مراجعه کننده جراحی کوچکی سینه اطلاعات مناسبی داده شود او می تواند تصمیم بگیرد که کدام روش مناسب او می باشد.

پروتزهای سینه در روش بزرگ کردن سینه های خانم ها انواع و اندازه های مختلف دارند و برای هر فردی ممکن است که به راحتی اندازه دلخواه را انتخاب کند. بیشتر زنان بر اساس اندازه ی سینه بندهاشان اندازه ی پروتز سینه را در جراحی کوچکی سینه مشخص می کنند. همانطور که میتوانید تصور کنید، پروتز سینه با اندازه های مختلف در زمان مختلف نتایج متفاوتی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ایجاد می کند. رمز انتخاب اندازه پروتز سینه در جراحی کوچکی سینه های خانم ها این است که این سینه به طور کلی به شما ظاهری موزون تر و مناسب تر بدهد و با خواست شما یکی باشد.

پروتز های اشکی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها هنگام لمس کمی سفت تر هستند، لبه ها و کناره های سینه را قابل لمس تر و محسوس تر می کنند و گزارشهایی نیز وجود دارد که این پروتز ها با از دست دادن شکلشان از جای خود خارج می شوند. اگر چه، اخیرا یک نوع پروتز سیلیکونی منسجم گرد نیز تولید شده است که وقتی پوسته و پوشش پروتز کهنه و فرسوده و یا پاره شود، تراوش مواد درون آن رخ نمی دهد. مزیت دیگر پروتز های سیلیکونی در جراحی کوچکی سینه های خانم ها نسبت به پروتز های اشکی، این است که پروتزهای منسجم گرد شکل خود را از دست نمی دهند.

در رابطه با روشهای بزرگ کردن سینه به روش غیر جراحی پیشنهاداتی مختلف مطرح شده است که اکثر این روشها مورد تایید مراکز علمی و تحقیقاتی نیست . جراحی پلاستیک و تزریق چربی سینه نیز امروزه بسیار متداول و روش پر طرفداری است. خیلی از صاحب نظران تنها راه درمان کوچکی سینه ها در زنان را مشورت با جراحان پلاستیک و درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها و قرار دادن پروتز می دانند و  معتقد هستند روشهای دیگری که وجود دارد مانند قرص های گیاهی یا کرم های تبلیغاتی کارائی لازم را ندارند. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٣۴ اﺳﺖ. ٩٠ درﺻﺪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮا دو ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺪود ۶ درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ جراحی کوچکی سینه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ژﻻﺗﯿﻦ دوﺑﺎره زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ روﻧﺪ.

از عوارض درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ١٠ درﺻﺪ از ﻣﻮارد ژﻻﺗﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮوک ﺷﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در جراحی کوچکی سینه های خانم ها ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور ژﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از درمان جراحی کوچکی سینه های خانم ها هم هست.

همچنین بزرگ بودن سینه‌ها می‌تواند مایه ناراحتی و شرمساری باشد، و اجازه ندهد بانوان لباس‌های دلخواه و مد روز به تن کنند و در رقابت‌های ورزشی مشارکتی فعال داشته باشند. مشکل میتوان بانویی با سینه‌های بزرگ را یافت که در لباس شنا یا هر لباس دیگری بدون لباس زیر محکم احساس اعتماد به نفس داشته باشد. ناخرسندی از حالت بدن، توجه ناخوشایند دیگران  نیز از نتایج بزرگ بودن بیش از اندازه سینه است که افسردگی پی‌آمد ناگزیر آن به شمار می‌رود. روش کوچک کردن سینه ، میکرولیپو یا لیپوماتیک با حداقل تهاجم و ماموپلاستی یا جراحی کوچک کردن سینه می باشد .

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب علل کوچکی سینه ها در زنان ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان بزرگی و کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامریدکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly, PDF & Email