ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ (GH) در ورزش

[sbu_post_image]

هورمون ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻴﻦ 15 ﺗﺎ 20 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺷﺢ ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درونورﻳﺪي اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﻳﺎ درون ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻏﻠﻈﺖ GH ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﭘﺲ از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭼﺮﺧﻪ GH در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤﻄﺎط ﮔﻴﺮﻧﺪه- ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﭘﺎك ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از GH در ادرار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ادراري آنﻗﺪر ﻛﻢ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از GH ﺑﺎﺷﺪ.

اوج ﺗﺮﺷﺢ GH واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻴﻦ ﺧﻮابﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻮج آﻫﺴﺘﻪ، اﻏﻠﺐ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاب رخ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد، ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺷﺢ GH ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺗﺮﺷﺢ GH ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲﺷﻮد. ﺧﻮابآورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوره ﺧﻮاب ﺑﺎ ﻣﻮج آﻫﺴﺘﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ GH ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﻣﻮج آﻫﺴﺘﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ GH ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ورزشکاران و استفاده از هورمون رشد

ﺗﺰرﻳﻖ GH ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ (ﻣﺜﻼٌ در ﺣﻴﻦ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻳﺎ در دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 1) ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﻛﺘﻮژﻧﻴﻚ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺘﻮاﺳﻴﺪوز دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و GH در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ورزﺷﻜﺎران راهﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻛﺮد.

منبع: نشاط و ورزش

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره