post_image

پستان ها در تحریک جنسی نقش دارند و نقش اصلی آنها تولید شیر برای نوزادان است. در طول بلوغ، هورمون استروژن باعث رشد و تکامل پستان ها می شود. در طول بارداری، تغییرات هورمونی هورمون استروژن، پستان ها را باز هم بزرگتر می کنند و در اواخر بارداری، تولید شیر را درغده هایی به نام لوبول تحریک می کنند. این غده ها به مجاری وصل می شوند که به کانال هایی به نام آمپول ختم می شوند. آمپول در سطح نوک پستان به بیرون باز می شود. بقیه بافت پستان عمدتاً چربی است و مقدار کمی بافت همبند نیز دارد که به رشد و تکامل پستان ها کمک می کند.

دلایل کوچکی سایز سینه ها

اصولاً پستانهای زن را نمی توان جزئی از اندام جنسی او به شمار آورد. مهمترین نقش آنها در شیردهی است ولی از طرفی نمی توان نقش بسزای رشد و تکامل پستان ها در تحریکات جنسی و لذت شهوانی را نادیده گرفت. فرایند ظهور و رشد و تکامل پستان ها در خانم ها در دوره بلوغ جنسی اش رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله هورمون استروژن و پروژسترون کنترل می شود.

یکی دیگر از دلایل کوچک شدن سایز سینه لاغری مفرط می باشد. افراد لاغر کلا” بافت چربی در بدنشان کم است و همچنین هورمون های جنسی در بدنشان کمتر از افراد عادی است که این امر باعث کوچک بودن پستان می گردد.

هورمون های موثر در کوچکی سینه ها

هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. هورمون استروژن در رشد و نمو غدد و رشد و تکامل پستان ها نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر در رشد و تکامل پستان ها می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.
اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه رشد و تکامل پستان ها می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمونهای جنسی مثل هورمون استروژن دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

ارتباط سرطان سینه و سایز سینه ها

ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، رشد و تکامل پستان ها و ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در دﯾﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻏﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ درﻣﺎن آن ﻧﺪارد. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ که ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﺪد ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ و ﻧﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﺪ، ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.

ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. زﻧﺎن ﭼﺎق ﺳﯿﻨﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ ھﺎ. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﺢ هورمون استروژن و رشد و تکامل پستان ها را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان کوچکی سینه ها ” را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوامل مرتبط با کوچکی پستان ها در خانم ها مطالعه فرمایید.

منبع: پزشکان بدون مرز. دکتر عامری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
Call Now Buttonتماس و مشاوره