نقش هورمون رشد در رشد قدی

[sbu_post_image]

عوامل مهم در بهبود قد شامل موارد زیر میباشند:
استفاده از دوزهاي بالاي هورمون رشد در درمان کوتاهی قد تا هنگامی که رشد متوقف شود، شروع زودرس درمان، افزایش دوز نسبت به وزن، تجویز روزانه دارو و تجویز دوزهاي جایگزین هورمونهاي تیروئیدي یا گلوکوکورتیکوئیدها در صورت نیاز از آنجایی که قد نهایی با قد در شروع بلوغ در این بیماران نسبت مستقیم دارد، بیشترین تلاش را باید انجام داد تا قبل از بلوغ، سرعت رشد قدی بهبود یابد.

درمان کوتاهی قد با هورمون رشد

پاسخ رشدي به هورمون رشد برون نما متفاوت است و بستگی به تواتر، دوز، سن (افزایش رشد بیشتر در کودکا ن با سن کمتر دیده می شود، وزن، میزان و نوع گیرنده هورمون رشدکه توسط هورمون رشد BP بررسی میشود) و تفاوتهاي فصلی دارد با تجویز روزانه هورمون رشد، کودك با کمبود رشد، افزایش رشد قدي از3تا4سانتی متر در سال قبل از درمان، به10تا12 سانتیمتر در سال، در سال اول درمان و7تا9 سانتی متر در سال در سالهاي دوم و سوم پیدا میکند.

علل پاسخ ناکافی به هورمون رشد شامل موارد زیر است:
1.همکاري و پذیرش نامطلوب بیمار
2. آماده سازي غلط هورمون رشد جهت تجویز یا شیوه غلط تزریق
3. کمکاري مخفی تیروئید
4. بیماري سیستمیک( انواع بیماریهای داخلی) همزمان
5. درمان گلوکوکورتیکوئیدي(کورتون ) با دوز بالا
6. رادیاسیون(اشعه درمانی) قبلی به مهره های فقرات
7. بسته شدن اپیفیزها(صفحات رشد)
8. آنتی بادیهاي ضد هورمون رشد
9. تشخیص غلط کمبود هورمون رشد، در فرد با کاهش رشد

ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد و متابولیسم ورشد کودکان – برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامز2012

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره