مرحله اولیه بلوغ:

در این مرحله بلوغ آغاز می شود و دامنه سنی شروع بلوغ بین ۱۰تا ۱۳ سال برای دختر ها و ۱۰/۵ تا ۱۴ سال برای پسرها است.

طول مدت این مرحله نیز در پسران شش ماه تا دو سال و در دختران شش ماه تا یک سال است.

مرحله میانی بلوغ:

سن شروع این مرحله در پسر ها ۱۵-۱۲/۵ سال و در دخترها ۱۴-۱۲سال است. همچنین طول مدت این مرحله ۲ تا ۴ سال برای پسر ها و شش ماه تا ۳ سال برای دختر ها می باشد.

مهمترین تغییرات در این مرحله اتفاق می افتد که شامل:

مهمترین تغییرات مرحله میانی بلوغ در دخترها:

شروع قاعدگی – افزایش موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل – بزرگتر شدن سینه ها- تغییر صدا – آکنه

مهمترین تغییرات مرحله میانی بلوغ در پسرها:

افزایش رشد بیضه ها و آلت تناسلی – افزایش موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل – تولید اسپرم در پسرها (بین ۱۱ تا ۱۵ سالگی ظاهر می شود) – تغییر صدا – آکنه – شروع رویش موهای صورت – افزایش رشد قدی

این تغییرات قدرت تولیدمثل را در دختر و پسر ایجاد می کند.

مرحله آخر بلوغ:

سن شروع این مرحله در پسرها ۱۴ تا ۱۷ سالگی و در دخترها ۱۴ تا ۱۶ سالگی است.

تغییرات ظاهری

تغییرات ظاهری دخترها در این مرحله:

رشد کامل سینه ها – کامل شدن موهای ناحیه تناسلی

تغییرات ظاهری پسرها در این مرحله:

نمای کامل تناسلی – رویش موهای صورت – کامل شدن موهای ناحیه تناسلی

Print Friendly, PDF & Email