عوامل ایجاد کننده گردن درد

عوارض-جراحی-دیسک-گردن

ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﺸﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ گردن درد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮﺩ . زمانیکه مفاصل در شرایط خوبی هستند، صداهایی نظیر تق تق، قریچ یا ترق ترق را خواهند داشت. این نوع صداها به خصوص در گردن بسیار قابل توجه اند. اگر صدا دادن گردن با دردی همراه نیست، احتمالا بی ضرر است، اما در صورتیکه با گردن درد همراه بود به پزشک خود مراجعه کنید.

علت و عوامل

ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﮔﺮﺩﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺎًﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  • ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ

گرفتگی ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮔﺮﺩﻥ، ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﺍی (ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺘﻒ) ﺭﻭﻣﺒﻮﺋﻴﺪ، ﺍﺳﮑﺎﻟﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ی ﻋﻀﻼﺕ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ی ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮔﺮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، می تواند از علل گردن درد باشد.

  • ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻔﺼﻠﯽ

ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻬﺮﻩ ی ﮔﺮﺩﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺁﺯﺍﺩی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﻧﺪک ﻭ ﯾﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺼﺐ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ (اﺳﺘﺌﻮﺋﻴﺖ) ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺼﺐ ﺭﺍ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﮐﻨﺪ و علت درد گردن باشد.

  • ﺩﯾﺴﮏ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﺍی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ، ﺩﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻏﻀﺮﻭﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ، ﺩﻭﯾﺪﻥ ﻭ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻭ… ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭی ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﺍﯾﺪ ﺭﻭی ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﻁﻨﺎﺏ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﻋﺼﺐ ﻣﺴﺎﻭی ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻟﻴﮕﺎﻣﺎﻥ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﻴﮕﺎﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﻬﺎ ی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺭﺑﺎﻁﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ.

آسیب شلاقی گردن زمانی رخ می دهد که گردن شخص با شدت و فشار زیادی به طور ناگهانی به سمت عقب و سپس جلو حرکت کند. این آسیب اکثرا پس از برخورد شدید در تصادفات اتومبیل اتفاق می افتد. این آسیب همچنین ممکن است در اثر حمله به فرد ، آسیب ورزشی و هنگام استفاده از برخی وسایل پارک های بازی ایجاد شود. آسیب شلاقی گردن زمانی رخ می دهد که بافت های نرم گردن شامل رباط ها و ماهیچه ها بیش از محدوده حرکتی طبیعی خودشان کشیده می شوند.

ﺩﻟﻴﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮔﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩن

 ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺤﻨﺎی ﺑﻴﻦ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻨﻪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ، ﺭﻭی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ (ﻋﻀﻼﺕ، ﺭﺑﺎﻁ ﻫﺎ، ﺩﯾﺴﮏ، ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ…) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﻪ علت گردن درد ﻣﯽ باشند.

برای درمان گردن درد شایع‌ترین انواع گردن درد خفیف تا متوسط معمولاً به خود مراقبتی‌های دو تا سه هفته‎‌ای و یا استفاده از گردنبند طبی  پاسخ مثبتی می‌دهند. در صورتی که گردن درد همچنان ادامه داشت، ممکن است پزشک کلینیک روش‌های درمان درد گردن دیگری را به شما توصیه کند.

“از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)
مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره