علل و انواع بلوغ زودرس

[sbu_post_image]

انواع بلوغ زودرس

علل بلوغ زودرس را به دو دسته تقسیم بندي میکنند:
1-مرکزي یا وابسته به هورمونهاي محرك غدد جنسی ( بلوغ زودرس حقیقی)
2- محیطی یا غیر وابسته به هورمونهاي محرك غدد جنسی ( بلوغ زودرس کاذب)
بلوغ زودرس مرکزي در اثر فعال شدن زودرس محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- غده جنسی و تحت تاثیر ترشح ضرباندا ر LHRHاز هیپوتالاموس است که منجر به ترشح ضرباندار هورمونهاي محرك غدد جنسی از هیپوفیز میشود LH و FSH روي غدد جنسی اثر کرده و استروئیدهاي غدد جنسی ترشح میشوند. ولی در بلوغ زودرس محیطی استروئیدهاي غدد جنسی (تستوسترون در پسرها و استرا دیول در دخترا ن ) بدون فعال شدن محور فوق مستقیماً از غدد جنسی یا با منشاءغده فوق کلیه منجر به بلوغ زودرس میشوند.

علل بلوغ زودرس مرکزی

در دختران 80 تا 90 درصد موارد علت بلوغ زودرس مرکزي بدون علت است ولی در پسران 50 درصد موارد بدون علت و 50 درصد ضایعه اي در سیستم عصبی مرکزي وجود دارد. ضایعات سیستم عصبی مرکزي که باعث بلوغ زودرس مرکزي میشوند شامل: تومورهاي سیستم عصبی مرکزي، هامارتوم(خال) هیپوتالاموس آنسفالیت، آنسفالوپاتی پابر جا، آبسه مغز، گرانولوم سلی یا گرانولوم سارکوئید، ضربه به جمجمه، هیدروسفالی، کیست آراکنوئید، میلومننگوسل، ضایعات، عروقی و پرتودرمانی جمجمه میباشد.

علل بلوغ زودرس محیطی

علل بلوغ زودرس محیطی در پسران

انواع هیپرپلازي مادرزادي آدرنال(بزرگ شدن مادرزادی غده قوق کلیه) از نوع کمبود- 21 هیدروکسیلاز و کمبود -11هیدروکسیداز از علل نسبتاً شایعتر بلوغ زودر س محیطی هستند.
تومورهاي مترشحهHCG در سیستم عصبی مرکزي(ژرمینوما، تراتوما، کوریواپتیلیوما ) و خارج از سیستم عصبی مرکزی شامل (هپاتوما، تراتوما و کوریوکارسینوما،سرطان های آدرنال، آدنوم سلولهاي لیدیک بیضه، تستوتوکسیکوز فامیلی و سندرم مقاومت به کورتیزول)است.

علل بلوغ زودرس محیطی در دختران

کیستهاي اتونوم(خودکار) تخمدان شایعتر هستند. سایر علل شامل نئوپلاسمهاي(سرطان های) مترشحه استروژن در تخمدان و آدرنال و سندرم پوتز جگر است.

علل بلوغ زودرس محیطی در هر دو جنس

در هر دو جنس، سندرم مک کون آلبرایت، کم کاري غده تیروئید و تماس اتفاقی با استروئیدهاي گنادي(جنسی) با منشاء خارجی، میتواند باعث بلوغ زودرس شونددرضمن بلوغ زودرس محیطی درمان نشده میتواند با افزایش سن استخوانی باعث بلوغ زودرس مرکزي شود.

ترجمه وتلخیص دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد، متابولیسم ورشد کودکان – برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره