درمان دیابت نوع یک

[sbu_post_image]

بیماران تازه مبتلا و نیز کودکان و نوجوانانی که بیماري آنها با کتواسیدوز آغاز میشود براي تثبیت وضعیت متابولیسمی و شروع درمان با انسولین، باید در بیمارستان بستري گردند. درمان بیماران دیابتی از سه جزء تشکیل شده است.

1- آموزش
2- انسولین
3- تغذیه
4- ورزش

درمان دیابت نوع 1 با انسولین

انسولین اساس درمان دیابت نوع یک را تشکیل میدهد. با تشخیص این نوع دیابت، درمان زیر جلدي با انسولین باید بدون درنگ شروع شود. درجدول زیر مشخصات فرآورده هاي انسولین آورده شده است. زمان عمل فرآوردههاي انسولین از بیماري به بیمار دیگر تفاوت قابل ملاحظه دارد. بنابراین پاسخ هر بیمار باید جداگانه ارزیابی شود. اگر سلولهاي بتای لوزالمعده کاملاً از بین بروند و انسولین درونی بدن وجود نداشته باشد نیاز کلی روزانه به انسولین تقریباً 1 واحد به ازاي هر کیلوگرم از وزن است. در زمان تشخیص دیابت هنوز مقدار قابل توجهی از ذخیره ترشحی انسولین باقی مانده است. بنابراین به منظور جلوگیري از افت قند خون، در ابتدامیزان انسولین را باید کمتر در نظر گرفت. در شیرخواران به علت حساسیت بیشتر به انسولین و عدم توانایی آنها براي بیان علائم افت قند خون شروع درمان بامیزان کمتری از انسولین آغاز می شود. درهنگام بلوغ به علت اثر هورمونهاي جنسی و کاهش حساسیت به انسولین میزان نیازبه انسولین افزایش می یابد و پس از بلو غ این میزان به 1 واحد به ازاي هر کیلوگرم از وزن در روز کاهش مییابد.
اگر در سال نخست پس از آغاز دیابت روزانه به بیش از یک واحد و پس از آن به بیش از 2 واحد انسولین به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن نیاز باشدباید به مقاومت به انسولین یا پدیده سوموژي مشکوك شد.

ترجمه وتلخیص دکتر حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم
برگرفته ازکتاب مرجع طب کودکان نلسون۲۰۱۱ وکتاب طب غدد اسپرلینگ.

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره