عدم جبران متابولیک در بیماریهای متابولیک ارثی

در انواع بیماریهای متابولیک به ویژه موارد زیر در صوت بروز عارضه حاد به ویژه عفونتها که می تواند کودک مبتلا را به شدت بد حال کند؛ باید سریعا بیماران را بستری کرد.

  • ارگانیک اسیدمی ها
  • اختلالات سیکل اوره
  • اختلالات متابولیسم کربوهیدراتها
  • اختلالات اکسیداسیون اسید چرب و…

Print Friendly, PDF & Email