ارزیابی آزمایشگاهی گره های تیروئید

[sbu_post_image]

ارزیابی آزمایشگاهی گره تیروئید شامل اندازه گیري موارد زیر میباشد:

  • TSH
  • T3
  • T4
  • پادتن هاي تیروئید
  • سونوگرافی
  • بافت برداري ظریف سوزنی از تیروئید(FNA)

اسکن:نکته ای که اکثر مردم ومتاسفانه خیلی از پزشکان در مورد آن دچار اشتباه می شوند استفاده ازمواد رادیواکتیو یا همان اسکن برای تصویر برداری از تیرویید است باید توجه داشت که اسکن فقط در موارد پرکاری تیرویید وابتلا به سرطان که قبل از انجام اسکن با آزمایش وFNAاثبات شده اند انجام میشود ودر کم کاری تیرویید هیچ جایگاهی ندارد .

ضمناً تیروگلوبولین خیلی بالا نشان دهنده سرطان تیروئید است.(Tg)

ارزیابی گرهی که از نظر کلینیکی منفرد(تک) است با اندازه گیري هورمونهاي تیروئید شروع میشود. اگرTSHسرکوب شده بود، اسکن تیروئیدبراي رد آدنوم سمی انجام میشود. معمولاً هورمون محرك غده تیروئید سرم طبیعی است و اداره بیمار بر اساس نتایج سلول شناسی است. حساسیت بافت برداري ظریف سوزنی ، 83 درصد و اختصاصی بودن آن 92 درصد میباشد.

موارد منع بافت برداری از غده تیروئید در کودکان

در موارد زیر بافت برداري ظریف سوزنی در کودکان منع استفاده دارد و بایستی عمل جراحی انجام پذیرد:

سابقه اشعه درمانی سر یا گردن، وجود سرطان تیروئید در فامیل، رشد سریع ندول تیروئید ، اختلال بلع، گرفتگی صدا، بیماري گره لنفاوي گردن وگرههایی که در معاینه فیزیکی قوام سخت داشته و چسبندگی به بافتهاي اطراف دارند. بعضی از محققین عقیده دارند چون احتما ل سرطان وجود دارد بایستی تمام گره ها در کودکان با جراحی برداشته شوند.

گرد آوری دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان

برگرفته از کتب مجع طب غدد بروک وکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره