اختلال رشد و کمبود وزن در کودکان

ارزیابی رشد به روش های زیر انجام می شود

  • استفاده از منحنی های رشد در کودکی که بطور مرتب کنترل می شود. (منحنی های رشد دقیق تر و مطمئن تر است).
  • استفاده از فرمول های در دسترس برای رشد وزنی و قدی
  • اطلاع  از سیر افزایش رشد قدی و وزنی  در سنین مختلف و محاسبه آنها

ارزیابی رشد وزنی

پس از ارزیابی رشد وزنی و رسم در منحنی:
رشد وزنی برای سن زیر صدک سوم (یا زیر منحنی قرمز) است این کودک دچار سوء تغذیه است.
رشد وزنی بالای صدک سوم است ولی موازی و صعودی با منحنی رشد نیست این کودک دچار اختلال  رشد وزنی است.
رشد وزنی بالای صدک سوم است و موازی با منحنی رشد پیش می رود این کودک طبیعی است.

فهرست
Call Now Buttonتماس و مشاوره