آشنایی با قاعدگی و اختلالات آن

[sbu_post_image]

اختلالات قاعدگی در دوران نوجوانی و بعد از آن مشکل شایعی است که در والدین و فرد ایجاد اضطراب میکند. بسیاري از بیماريهاي هورمونی اولین بار با تاثیر بر روي سیکلهاي قاعدگی در بلوغ آشکار میشوند. (بیماري تخمدان پلی کیستیک یا PCOS)

سن متوسط منارك یا قاعدگی در دختران 12/7 سالگی و فاصله زمانی بین پیدایش جوانه پستانی تا اولین قاعدگی حدود 2 سال است. منارك(قاعدگی) در بیش از 90 درصدموارد در مرحله 4 بلوغ پستان و موهاي زهار رخ میدهد.

فاصله دو قاعدگی بطور متوسط بین 21تا 35 روزه است ومدت خونریزي 3تا 10 روز و میزان خونریزی 30تا40 سی سی است.
در 2 سال اول بعد از منارك به علت عدم تخمک گذاري سیکلهاي قاعدگی نامنظم میباشد.

انواع اختلالات قاعدگی

اختلالات قاعدگی به سه دسته زیر تقسیم بندي میشوند:
1) آمنوره : فقدان قاعدگی یا خونریزيهاي بسیارکم
2) دیسمنوره : قاعدگی دردناك
3) منوراژي : خونریزی زیاد در قاعدگی

ترجمه وتلخیص دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره